EK ÖDEME İLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU YENİ KARARI NE ANLAMA GELİYOR?
2-     Bilindiği gibi  16 Ağustos 2008 tarihli ve 26969 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararında bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan ve müdür kadrolarında görev yapan personel için ek ödeme miktarları belirlenmişti. Ancak teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personelin ek ödeme oranları, idari kadrolarda görev yapanlardan daha yüksek belirlenince büyük bir adaletsizlik ortaya çıkmıştı. Bu adaletsizlik kısaca iki ayrı uygulamada görülmüştü:

a)      Kurumlarda müdür, müdür yardımcısı gibi idareci konumda bulunan personelin ek ödeme oranları, astları durumundaki baş mühendis, mühendis, şehir plancısı gibi görevleri ifa edenlerden daha düşük belirlendiği için idarecilerin maaşları, yetkice daha alt kademelerde bulunan teknik hizmetler sınıfına dahil personelden daha düşük belirlenmişti.

b)      Daha önce teknik hizmetler sınıfına dahil kadro ve pozisyonda çalışırken, idari bir göreve gelen personelin maaşları, önceki maaşlarına göre daha düşük hale gelmişti.

Konfederasyonumuzun çabaları; yukarıda zikredilen her iki adaletsizliğin de çözüme kavuşturulması ve kamuda üst unvanlarda görev yapan personelin, astlarından daha az maaş almalarının önüne geçilmesine yönelikti.

Çıkarılan yeni Bakanlar Kurulu Kararı ile yalnızca daha önce teknik hizmetler sınıfında;
Başmühendis
Mühendis
Mimar
Bölge Plancısı
Şehir Plancısı
Ve daha önce Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Veteriner Hekim olarak görev yapmış olan kamu görevlilerinden;

Bölge Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
İl Müdürü
İl Müdür Yardımcısı
Daire Başkanı
Daire Başkan Yardımcısı
Başkan 
Müdür Kadrolarına atanmış olan ve makam tazminatı almayanların ek ödeme oranları 15 Ağustos 2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.
Buna göre; yukarıda sayılan şartları taşımaları kaydıyla ilgili ünvanlarda Çalışanlara ödenecek ek ödeme oran ve tutarları aşağıdaki şekilde değişmiştir.


Ünvan

Eski Ek Ödeme Oranı (%)

Yeni Ek Ödeme Oranı (%)

Eski Ek Ödeme Miktarı (TL)

Yeni Ek Ödeme Miktarı (TL)

Bölge Müdürü

41

100

200,39

488,76

Bölge Müdür Yardımcısı

53

100

259,04

488,76

İl Müdürü

53

100

259,04

488,76

İl Müdür Yardımcısı

53

100

259,04

488,76

Daire Başkanı

41

100

200,39

488,76

Daire Başkan Yardımcısı

53

100

259,04

488,76

Başkan

41

100

200,39

488,76

Müdür Kadroları

53

100

259,04

488,76


3-     Adalet Bakanlığı’nda görev yapan yönetici, rapor hazırlama yetkisi verilen personel, eğitim sertifikalı kurum personeli ve meslek elemanlarının kurumdaki her türlü eğitim-öğretim, denetim ve gözetim faaliyetleri, yönetim, iyileştirme çalışmaları, danışma, rehberlik ve rehabilitasyon hizmetleri gibi görevlerden;

a)      Kurumda fiilen görev yapan yönetici ve meslek elemanlarına haftada 15 saat,

b)      Kurumda fiilen görev yapmak üzere Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aynı amaçla geçici görevlendirilen meslek elemanlarına fiilen görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak üzere haftada 15 saat,

c)      Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında aynı amaçla görevlendirilen kadrolu meslek elemanlarına haftada 15 saat,

d)      Rapor hazırlama yetkisi verilen personel ile eğitim sertifikalı kurum personeline haftada 10 saat, fiilen bu görevleri yapıp yapmadığına bakılmaksızın 15 Ağustos 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ek ders ücreti ödenecektir. 

4-     Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti alan ve bu nedenle ek ödemeden faydalanamayan personel, izinli ve raporlu bulundukları günler ile nöbet izninde bulundukları günler için de 15 Ağustos 2008 itibarı ile ek ders ücreti alabilecek.

Ancak yapılan bu düzenlemeye rağmen, ek ödeme ile ortaya çıkan sorunlar tam anlamıyla çözülemediği gibi yeni sorunlar da gündeme gelmiştir.
Özellikle kamuda Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere KİT’lerde ve bir çok kurumda ek ödeme ile ilgili sorunlar devam etmektedir.

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil teknisyen, tekniker gibi kadrolarda görev yapmakta iken, idari kadrolara atananlarla, Genel İdare Hizmetleri sınıfından idari kadrolara atananların ek ödeme oran ve tutarları mahiyetinde çalışan teknik personelden daha düşük olduğu için benzer sorunlar devam edecektir.

Ayrıca bu kararla, Teknik Hizmetler Sınıfından idari kadrolara atananlarla Genel İdare Hizmetleri Sınıfından gelen ve aynı kurumda aynı ünvanı taşıyan idareciler arasında büyük bir maaş farkı ortaya çıkmıştır.

Kısacası; bu karar yalnızca Başmühendis, Mühendis, Mimar, Bölge Plancısı, Şehir Plancısı ve Veteriner Hekim iken, idari bir kadroya atananların ek ödeme sorunlarını çözmüştür.

Türkiye Kamu-Sen’in bu konuda Maliye Bakanlığı yetkililerine ilettiği diğer sorunlar çözümsüz kalmıştır. Buna ek olarak şimdi de kamuda Teknik Hizmetler Sınıfından gelen idarecilerle Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil idareciler arasında ek ödeme ve maaş sorunu ortaya çıkmıştır.

Kaynak:Kamu Sen