EK DERS KARARI YENİ EŞİTSİZLİK DOĞURDU
30 Aralık 2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmi Gazetede

)      Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında aynı amaçla görevlendirilen kadrolu meslek elemanlarına haftada 15 saat,
d)      Rapor hazırlama yetkisi verilen personel ile eğitim sertifikalı kurum personeline haftada 10 saat, fiilen bu görevleri yapıp yapmadığına bakılmaksızın 15 Ağustos 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ek ders ücreti ödenecektir. 


 

4-     Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti alan ve bu nedenle ek ödemeden faydalanamayan personel, izinli ve raporlu bulundukları günler ile nöbet izninde bulundukları günler için de 15 Ağustos 2008 itibarı ile ek ders ücreti alabilecek.


Görüldüğü üzere, 30 Aralık 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile SHÇEK ve Adalet Bakanlığın da çalışanlar için de yeni bir ek ders düzenlemesi yapılmış ve 15 Ağustos 2008 tarihinden geçerli sayılmıştır. Bu uygulama adil bir uygulamadır, çünkü, ek ödemeden yararlanamayan devlet memurlarına bu tarih itibariyle eşit işe eşit ücret kanunu doğrultusunda iyileştirme yapılmıştı. O halde bu iyileştirme oranları dışında kalan personelin de ek ders iyileştirmeleri bu tarih esas alınarak yapılmalıydı. SHÇEK ve Adalet Bakanlığı bakımından bu uygulama yapılmıştır.

Aynı durumda olan Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları olan, şube müdürü, ilköğretim müfettişleri ve geçici görevlendirilenlerin artan ek dersleri ise yayımı tarihinden, yani 23 Ocak 2009 tarihinden geçerli sayılmıştır.

Bu, çifte standart bir uygulamadır. Sendikamız Türk Eğitim Sen, bu eşitsizliği de yargıya taşıyacaktır.