İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ
24 Mayıs 2009 PAZARResmî GazeteSayı : 27237
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ
BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/8/1999 tarihli ve 23785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Müsteşarın veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında; Teftiş Kurulu Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı, İlköğretim Genel Müdürü veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı, Personel Genel Müdürü veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı ile Müsteşar tarafından belirlenen bir ilin ilköğretim müfettişleri başkanından oluşacak Yarışma Sınav Komisyonu kurulur."
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b) Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen sayıları ile ilin coğrafî, idarî ve ekonomik durumunu dikkate alarak, teftiş bölgeleri ile teftiş gruplarını oluşturmak, il millî eğitim müdürünün onayına sunmak, uygulanmasını sağlamak,"
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İller, hizmet verimliliği ile okul ve kurumların yönetici ve öğretmen sayıları göz önünde bulundurularak, başkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün onayı ile teftiş bölgelerine ayrılırlar.”
“Her teftiş bölgesinde yeterli sayıda müfettiş ve müfettiş yardımcısından meydana gelen teftiş grupları oluşturulur. Teftiş gruplarının görev bölgeleri, öğretim yılı başlamadan on beş gün önce başkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün onayı ile belirlenir. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları teftiş gruplarına dengeli olarak dağıtılır. Bir teftiş bölgesinde iki Öğretim yılı görev yapmak esastır. Ancak zorunlu hallerde iki yıldan önce de teftiş bölgesi değiştirilebilir, ihtiyaç halinde özel çalışma grupları oluşturulabilir."
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 36 – Grup başkanı, teftiş grubu üyeleri arasından başkanın önerisi, il millî eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir."
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 42 – Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının, rehberlik, iş başında yetiştirme, teftiş, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerine yönelik olarak;
a) Okulöncesi ve ilköğretim kurumları,
b) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında
faaliyette bulunan okul öncesi ve ilköğretim kurumları ile ilköğretim seviyesindeki dershaneler, her tür ve seviyedeki özel yaygın eğitim kursları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri,
c) 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında faaliyette bulunan ve Başkanlığın gözetim ve denetiminde bulunan kurslar,
d) Ortaöğretim kurumlarında alan yeterliğinin tespitine ilişkin olanlar hariç, inceleme
araştırma ve soruşturma işlemleri,
e) Bakanlık taşra teşkilatında il millî eğitim müdürlüğüne bağlı diğer kurumlardan Valilikçe uygun görülenler,
görev alanını oluşturur."
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 52 – Müfettişlerin hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süreleri, birinci ve
ikinci hizmet bölgelerinde beşer yıl, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgelerinde dörder yıl, beşinci hizmet bölgesinde üç yıldır.
Bir hizmet bölgesinde çalışılan sürenin, çalışılması gereken süreden fazla olması durumunda, fazla olan süre öncelikle görev yapmadığı bir alt hizmet bölgesinde değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda alt bölge hizmetlerinden artan süreler varsa çalışılması gereken bir üst bölgede değerlendirilir.
Müfettişlerin hizmet bölgeleri arasındaki zorunlu yer değiştirme işlemleri, illerin müfettiş ihtiyacı da göz önüne alınarak hizmet puan üstünlüğü, puanların eşit olması halinde ise hizmet süresi üstünlüğü esas alınarak yürütülür.
Müfettişlerin bu göreve atanmadan önce Devlet memurluğunda geçen süreleri bu Yönetmelikte belirtilen bölge hizmetinde değerlendirilir.
Müfettişlerin görevli bulundukları ilin dahil olduğu hizmet bölgesinin dışındaki hizmet bölgelerinde, bir yıldan az olan zorunlu çalışma süreleri tamamlanmış sayılır."
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 61 – Müfettişlerin iller arası yer değiştirme işlemleri Temmuz ayında sonuçlandırılır.
Buna göre;
a) İllerin müfettiş sayısı ve ihtiyaç durumu yer değiştirme kılavuzunda belirtilir.
b) Müfettişlerin yer değiştirme başvuruları, yer değiştirme kılavuzunda yer alan İlköğretim Müfettişlerine Ait Yer Değiştirme İstek Formu doğrultusunda, kılavuzda belirlenen takvime uygun olarak elektronik ortamda alınır.
c) Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan müfettişler, görev yapmaları gereken diğer hizmet bölgelerinden en fazla iki bölgeye dahil üçer il, tamamlayan müfettişler ise hizmet bölgesine bağlı olmadan en fazla üç il isteğinde bulunabilirler.
d) Yer değiştirme istekleri ve hizmet puanları dikkate alınarak;
1- Hizmet bölgesi itibarıyla zorunlu çalışma sürelerini tamamlayanlar,
2- Hizmet bölgesi itibarıyla zorunlu çalışma sürelerini tamamlamamış olanlardan, yer değiştirme isteğinde bulunanlar,
3- Bu Yönetmeliğin 55 inci maddesinin (a) bendinde belirtilenler,
öncelik sırasına göre atanırlar."
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2 İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma (Sözlü) Sınav Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8 İlköğretim Müfettişleri İçin İller Arası Sıra Kayıt Defteri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 15 inci madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 15 – Bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce atanmak istedikleri iller için sırada bulunan müfettişlerin, sıraya dayalı yer değişikliği iş ve işlemleri değişiklikten önceki hükümler doğrultusunda yürütülür."
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.