SAĞLIK RAPORLARINDA YENİ DÜZENLEME

Memurlara verilecek sağlık raporlarında yapılan yeni düzenleme ile ilgili haber aşağıdadır. Yeni düzenleme Türk Eğitim Sen Mevzuat Sekreterliği ve Hukuk Bürosu tarafından incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda konunun yargıya taşınıp taşınmayacağına karar verilecektir. 

Memurlara Verilecek Sağlık Raporlarında Yeni Düzenleme
 
SGK Şemsiyesi Altına Alınan Devlet Memurlarına Verilecek Olan Sağlık Raporlarına İlişkin Yapılan Yeni Düzenlemeler

15 Ocak’tan itibaren SGK şemsiyesi altına alınan devlet memurlarına tek hekimler tarafından verilecek olan sağlık raporları SGK tarafından yayımlanan tebliğ ile 10 güne düşürüldü. 15 Ocak’tan itibaren sağlık kurumlarınca verilecek olan tek hekim raporları 20 günden 10 güne düşürüldü.

15 Ocak öncesinde Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesinin b fıkrası uyarınca devlet memurlarına hastalanmaları halinde tek hekim tarafından 20 güne kadar rapor verilebiliyordu.

İstirahat raporlarında uygulanacak usul ve esaslar ;

MADDE 17 – (1) İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.

(2) Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.

(3) Sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporları sağlık kurulunca verilir.

(4) Kurumca yetki tanınan işyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir.

(5) İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilir. İstirahat raporunun bir nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir.

(6) Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatlar, örneği Kurumca belirlenecek belgenin doldurulması veya elektronik ortamda düzenlenmesi suretiyle verilir.


1- TEK HEKİM RAPORLARI : Memurlara tek hekimler tarafından bir defada en fazla 10 güne kadar rapor verilebilir. 10 gün bittikten sonra kontrol muayenesi yapılmak şartıyla ikinci kez 10 gün daha rapor verilebilir. Toplamda tek hekim 10 + 10 olmak üzere 20 güne kadar rapor verebilir.

Toplamda bir takvim yılı içerisinde tek hekim tarafından parça parça olmak üzere toplam 40 güne kadar rapor verilebilir.

2- SAĞLIK KURULU RAPORLARI : Memurlara 20 gün ve üzerinde verilecek olan raporlar sağlık kurullarınca verilecektir. Sağlık kurulunca İlk defa verilecek olan rapor hastalık başlangıcında itibaren en fazla 6 ay süreye kadar verilebilir.

3- İŞYERİ HEKİMİ RAPORLARI : Kurumlarınca yetki tanınan iş yeri hekimleri bir defada en fazla 2 güne kadar rapor verebilecektir.

4- SÖZLEŞMESİ OLMAYAN KURUMLARCA VERİLEN RAPORLAR: SGK ile anlaşması olmayan kurumlarca verilen raporların anlaşmalı kurumlarca onaylanması gerekmektedir. SGK ile anlaşması olmayan kurum tarafından 10 güne kadar verilen raporlar, anlaşmalı kurum tek hekimi tarafından; 10 günü geçen raporlar, anlaşmalı kurum sağlık kurulunca onaylanması gerekmektedir.SAĞLIK RAPORLARI’NIN İZNE ÇEVRİLMESİ

Sağlık kurumlarınca verilecek olan raporların memur tarafından kullanılabilmesi için çalıştığı kurumunca izne çevrilmesi gerekmektedir. İzne müteakip alınan sağlık raporları memur tarafından kullanılabilecektir.

Raporların izne çevrilmesi konusunda bir çok kurumun kendine has izin yönetmelikleri bulunmaktadır. Hastalık raporlarının izne çevrilmesi de kurumların kendilerine has izin yönetmeliklerindeki hükümlere göre yapılacaktır.

Ancak geçtiğimiz günlerde devlet memurları ilgilendiren Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde yapılan 20.11.2009 tarih ve 27412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle hastalık izni verme yetkisi yıllık izin verme yetkisi olan amire verilmiştir. Bu kapsamda alınmış olan sağlık raporları yıllık izin vermeye yetkili amir tarafından izne çevrilecektir.

Eski haliyle mülki amirler tarafından izne çevrilen sağlık raporları yeni düzenleme ile yıllık izin vermeye yetkili amirler tarafından izne çevrilecektir.Cihat Karakuş
Kamudan.Com Memur Haberleri Editörü