ÖSYM TASLAĞI İLE İLGİLİ TEKLİFİMİZ TBMM’DE

            Türk Eğitim Sen olarak; Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın Geçici 1. maddesinin aşağıdaki şekilde tek fıkra haline getirilmesinin uygun olacağı böylece mevcut ÖSYM çalışanlarının haklarının korunacağı her platformda belirtilmiştir.  

(1)“Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine tahsis edilmiş veya kullanımında bulunan mevcut taşınır mal ve taşınmazların hak ve yükümlülükleri ve kurumda çalışan personel ile bu personelin tüm özlük hak ve alacakları başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa devredilir. Tapuda hazine veya Yükseköğretim Kurulu adına kayıtlı olup Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince fiilen kullanılan taşınmazlar ise tapuda Başkanlık tüzel kişiliği adına başka bir işleme gerek kalmaksızın tescil edilir. Bu kanunla öngörülen geçiş, devir, temlik ve intikal işlemleriyle ilgili düzenlenecek protokoller her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fondan müstesnadır”

 

Bu yasa teklifimiz bütün çabalarımıza ve MHP Milletvekilleri Oktay VURAL, Mehmet GÜNAL, Ahmet BUKAN, Kürşat ATILGAN ve Ali TORLAK’ın birlikte yapmış olduğu tekliflere rağmen hükümet tarafından kabul edilmemiştir.

 

 

İlgili Teklif İçin Tıklayınız