SÖZLÜ SINAVLA ATAMA KABUL EDİLEMEZ!

14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan KHK’nin 37/8.Maddesinde  “ Okul ve kurum müdürleri; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.” Denilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılacak olan değişiklik ile okul ve kurum müdürlerinin sözlü sınava tabi tutulacağı yönünde bir takım basın yayın organlarında haberler yer almaktadır. Sözlü sınavlar objektiflikten uzak, adam kayırmacılığa müsait ve denetimi zor uygulamalardır. Bu nedenle kişilerin bilgi ve yeteneklerinin ölçüldüğü sınavların objektiflikten en uzak yöntem olan sözlü sınav uygulaması yanlıştır.

Bu nedenle Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)