2012 YILI 4/C KARARNAMESİ YAYIMLANDI

2011/2543 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”, 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Karar’da, 4/C’li personelin maaşlarına memur maaşlarına uygulanan enflasyon zammı oranında % 2,7’lik artış uygulandığı görülmekte ise de sendikalarla yapılacak olan toplu sözleşmelerle bu rakam değişecektir.

Karar’ın “ücretler” başlıklı 7. maddesinde, 4/C’li personele yapılacak olan ödemelere yer verilirken, bu hüküm içerisinde aile yardımına ilişkin hiçbir düzenleme getirilmediği görülmektedir. Bilindiği üzere Türk Eğitim Sen olarak bu konuyu daha önce yargıya taşımıştık. 4/C’li personele aile yardımı ödenmesi ile ilgili Danıştay 5. Dairesinin 2011/1281 E. Sayılı dosyası ile açtığımız dava halen devam etmektedir. 

Karar’ın 7. maddenin 5. fıkrasında ise daha önceki Kararlarda olduğu gibi “Geçici personele, bu Karar’da belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.” hükmüne yer verilmiştir. Türk Eğitim Sen olarak, 2010 ve 2011 yılında yürürlükte olan Kararlarda yer alan aynı ibarenin iptali için Danıştay’da açtığımız davalar da halen devam etmektedir. 

Karar’ın “İzinler” başlıklı 11. maddesinin 3. fıkrasında; “Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin, ana, baba veya kardeşinin ölümü hâlinde ve her olay için 7 gün ücretli mazeret izni verilir.” hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca 4. fıkrada, doğum izniyle ilgili olarak, doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi iznin kullanılamayan bölümünün doğum sonrası izin süresine ilave edileceği belirtilmiştir.

 

 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı İçin Tıklayınız