EKSİK SORUŞTURMA SONUCU VERİLEN CEZALARA AFYON İDARE’DEN İPTAL KARARI

      Sendikamız Türk Eğitim-Sen’in üyesi hakkında yapılan eksik soruşturma neticesi yerinin değiştirilmesi ve idarecilik görevinin elinden alınması üzerine açtığımız dava aşağıdaki gerekçe ile olumlu neticelenmiş olup idarenin yaptığı işlemlerden sorumlu olduğu ve üyemizin uğradığı parasal ve özlük kayıplarının ödenmesi gerektiğine karar verilmiştir. 

      “disiplin suçu atfı ile eksik yürütülen disiplin soruşturması sonucuna göre davacının bölümdeki tarafsızlığını yitirdiği, bölümdeki öğretim elemanlarına kötü davrandığı, huzurlu çalışmayı sağlamak için gereken önlemleri almadığı ve huzuru bozacak şekilde hareket ettiğinin de kabulüne olanak bulunmamaktadır. Bu durumda, ……Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi olan davacının, diğer bazı öğretim üyelerinin ortalaşa hazırladıkları makalelerin dayanağının ve bilimselliğinin araştırılması için Dekanlığa, Rektörlüğe, Üniversiteler Arası Kurula ve TÜBİTAK'a verdiği dilekçelerdeki iddiaların gerçekliliğinin somut olarak ortaya konulmadan ve eksik yürütülen disiplin soruşturması nedeniyle sübut bulmayan fiil isnadıyla yönetim görevinden ayırma cezası ile cezalandırılmasına ve bu sebeple … Bölüm Başkanlığı ile …  Anabilim dalı başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Öte yandan, idarelerin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları tazminle yükümlü oldukları Anayasa kuralı olup, hukuka aykırılığı yargı kararıyla ortaya konan işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal ve özlük kayıplarının hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekeceği açıktır.”

 

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız