SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİNDE YARGI KARARLARI UYGULANMALIDIR

Türk Eğitim-Sen olarak;Milli Eğitim Bakanlığının “Turizm Eğitim Merkezleri” konulu 19.02.2009 tarihli ve 714 sayılı yazısının 4/a maddesinde yer alan “ Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında her hangi bir ad altında ödeme yapılmayacak, sözleşmelere bu yolda bir hüküm konulmayacaktır.” İbaresinin ve 4/f maddesinde yer alan “...normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmaları karşılığında her hangi bir ek ücret ödenmeyecektir.” İbarelerinin iptali için açılan davada Danıştay 11. Dairesinin 2009/3842E, 2012/1174K sayılı kararı ile “...normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmaları karşılığında her hangi bir ek ücret ödenmeyecektir.” ibaresi iptal edilmiştir.

Anılan karar da gerekçe olarak “…çalışanların adaletli bir şekilde özlük ve parasal haklarını elde etmelerine yönelik esaslar Anayasa’nın 55. Maddesinde yer almış olup, anılan madde de yer alan kural, gerekçesi ile birlikte değerlendirildiğinden, fiilen yapılan çalışmaların karşılığının ödenmesinin ilke olarak belirlendiği sonucuna ulaşılmaktadır. Nitekim, bu ilkeye uygun olarak 657 sayılı Kanun’un 178. Maddesinde, zaruri ve kamu menfaatini gerektirecek işler dışında zorla çalıştırma yapamayacağı, ancak belirli hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın karşılığında ek ücret ödenmesi ya da izin verilmesi esası kabul edilmiştir.

Bu itibarla, dava konusu düzenlemenin 4. Maddesinin (f)bendinde yer aşan sözleşmeli personelin normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmaların karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmeyeceği kuralının yukarıda yer verilen Anayasa hükmüne ve 657 sayılı Kanunun 178. Maddesine aykırı şekilde düzenlenmiş olduğu sonucuna varılmıştır” denilmektedir.

Görüleceği üzere yüksek mahkeme tarafından sözleşmeli personelin normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmaların karşılığında  ek ücret ödenmesi gerektiğini yada izin verilmesi gerektiğini belirtmektedir.

 

İlgili karar için tıklayınız