666 SAYILI KHK’NIN BAZI MADDELERİNİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTALİ…

 

Anayasa Mahkemesinin 2011/139 E., 2012/205 K. Sayılı ve 27.12.2012 tarihli kararı, 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bahsi geçen Anayasa Mahkemesi kararı ile; 11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin; 1. maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye  eklenen; Ek Madde 10’un birinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği,” ibaresi,  Ek Madde 11’in; Birinci fıkrasının (a) bendinin, Birinci cümlesinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve…” ibaresi ile ikinci cümlesinde yer alan “…ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve…” ibaresi, aynı maddesinin Birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrası,  Ek Madde 12’nin, (1) numaralı fıkrası,  (2) numaralı fıkrasının (j) bendi dışında kalan bölümü, 2. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Geçici Madde 11 ve Geçici Madde 15’in, 5. maddesinin (b), (e) ve (j) fıkralarının, 1. maddesiyle  375 sayılı Kanun  Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 12’ nin  yürürlüğüne  ilişkin 8. maddesinin  birinci fıkrasının  (a) bendinde yer alan “1 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 12 nci madde,…” ibaresinin Ek Madde 12’nin (1) numaralı fıkrası ve  (2) numaralı fıkrasının (j) bendi dışında kalan bölümü yönünden, 5. maddesinin (b), (e) ve (j) fıkralarının yürürlüğüne ilişkin 8. maddesinin birinci fırkasının (d) bendinde yer alan “…ile 5 inci maddesinin (b), (e) ve (j) fıkraları…” ibaresinin İPTALİNE; 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin, 1. maddesiyle 375 sayılı  Kanun Hükmünde  Kararname’ye eklenen   Ek Madde 12’nin (1) numaralı fıkrası ve (2) numaralı fıkrasının iptal edilen hükümleri ile bunların yürürlüğüne ilişkin iptal hükmü dışındaki diğer iptal hükümlerinin KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilen hükümleri incelediğimizde, 666 sayılı KHK ile ortak bir ek ödeme sistemine geçildiği gerekçesiyle bazı kamu kurumlarında yıllardır ödenmekte olan kurumsal ek ödemelerin kaldırılmasına ilişkin düzenlemelerin önemli bir kısmının iptal edildiğini görmekteyiz. Bilindiği üzere, 666 Sayılı KHK ile kamu personelinin bir kısmı ek ödemeler konusunda kapsam dışı bırakılırken, önceden kurumsal ek ödemesi yüksek olan kamu personelinin çoğunun maaşlarında düşüş yaşanmıştı. Anayasa Mahkemesi 666 Sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’na eklenen Ek 12.Maddenin 1. ve j bendi hariç 2. Fıkrasını iptal ederek, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi teşkilat kanunlarında belirlenen döner sermaye payı, ikramiye, ek ödeme gibi ödemeleri düzenleyen maddelerini iptal eden maddenin iptaline karar vermiştir. Bu hükümlere ilişkin iptal kararı, Resmi Gazete’de yayımlandığı 10.10.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesi kararı ile ayrıca, 666 Sayılı KHK ile öngörülen ek ödeme ile daha önce verilmekte olan ek ödeme arasında fark olması halinde aradaki farkın tazminat olarak ödenmesine ilişkin düzenleme, fazla çalışma ücreti ödemesinin kaldırılmasını öngören düzenleme, bazı kurum personelinin maaş düzenlemesine ilişkin hükümler ile Cumhurbaşkanlığı personeline dair düzenlemeler iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararının alındığı tarih  27.12.2012’dir. Bu kararda, 666 sayılı KHK’nin, 1. maddesiyle 375 sayılı KHK’ye eklenen   Ek Madde  12’nin (1) numaralı fıkrası ve (2) numaralı fıkrasının iptal edilen hükümleri ile bunların yürürlüğüne ilişkin iptal hükmü dışındaki diğer iptal hükümlerinin kararın resmî gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. Böylelikle, kanun koyucuya oluşan yasal boşluğun doldurulması için dokuz aylık süre tanınmıştır. Ancak, bu karar alınmasının üzerinden on ayı aşkın bir süre geçtikten sonra 10.10.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

T.C. Anayasası’nın “Anayasa Mahkemesinin kararları” başlıklı 153. Maddesinde: “….Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez…Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.” denilmektedir. Anayasa Mahkemesi kararlarının Resmî Gazetede hemen yayımlanacağı Anayasa’da açıkça belirtilmiş olmasına karşılık, Anayasa Mahkemesinin 27.12.2012 tarihli kararı, 10.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak Anayasanın 153. maddesine uygun davranılmamıştır.

 

İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız