ANAYASA MAHKEMESİ “MEB YASASINI” GÖRÜŞTÜ.

Anayasa Mahkemesinin 14 Mayıs 2014 Çarşamba Günü Saat 09.30’da yapılan toplantısında 2014/99 Esas Sayılı dosya hakkında verilen kararda; 1.3.2014 günlü, 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5. maddesiyle, 14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 43. Maddesine eklenen altıncı fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi ile ilgili olarak esasa geçilmesine ve yürürlüğü durdurma isteminin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına karar verilmiştir.

Aday öğretmenlere yazılı ve sözlü sınav şartı getiren bu madde hükmü yönünden yapılan başvurunun reddedilmemiş olması, dosyada usuli bir eksikliğin bulunmaması ve esastan inceleme aşamasına geçilmesine karar verilmesi eğitim camiası açısından önemli bir aşama sayılmaktadır. İlgililerce Anayasa Mahkemesi tarafından esasa ilişkin incelemede yürütmeyi durdurma kararının verilmesi beklenmektedir.

Ancak; yine aynı kanunun dershanelerin kapatılması ve buna bağlı yapılacak işlemler ile, şube müdürleri, maarif müfettişleri, okul idarecilerini ilgilendiren hususların yer aldığı 2014/88 sayılı dosya ile ilgili CHP tarafından yapılan başvurunun dilekçesinde yer alan noksanlıkların giderilmesi hususunda karar verilmiştir.  6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 35 ve devamı maddelerinde inceleme ve yargılama usulleri belirtilmiştir. Dava dilekçesindeki noksanlıkların neler olduğu  kararın gerekçesi yazılmadan bilinemeyecektir. Bu nedenle  anılan kararın gerekçesi Anayasa Mahkemesi tarafından yazıldıktan ve CHP’ye tebliğ edildikten sonra öğrenilebilecektir. Davacı taraf olan CHP tarafından noksanlıklar giderildikten sonra davanın esasına geçilecektir.