MHP’Lİ MUSTAFA KALAYCI’DAN UZMAN AKADEMİSYENLERE DESTEK ÖNERGESİ


MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 2194 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nda değişiklik yaparak akademik personelin ücretlerinde artış sağlamayı amaçlayan kanun tasarısındaki eksiklerin giderilmesi için TBMM Başkanlığı’na yeni bir önerge sundu.

Önergede, kanun tasarısında gözardı edilen, Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosunda bulunan öğretim elemanlarına da yükseköğretim tazminatı ve akademik teşvik ödeneği verilmesi öngörülüyor. Önergenin kabul edilmesi halinde, Türk Eğitim-Sen ve  Türkiye Kamu-Sen’in de talebi olan Akademik Uzmanlar, Çevirici ve Eğitim- Öğretim Planlamacılarının da tasarıya dahil edilerek maaşlarının yükselmesi mümkün hale gelecek.

Önerge üzerine açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, sayın Mustafa Kalaycı nezdinde MHP’ye kamu görevlilerinin ve akademik personelin sorunlarına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

“Yıllardır ihmal edilen akademisyenlerin ekonomik sorunlarına bir nebze olsun çözüm getirecek olan tasarının eksik olması ve uzman akademik personeli kapsamaması nedeniyle yeni mağduriyetler oluşması söz konusudur. Bu mağduriyetlerin giderilmesi ve akademik personel arasında oluşabilecek adaletsizliklerin önüne geçilebilmesi için bu önerge son derece önemlidir.” diyen İsmail Koncuk, önergenin TBMM’de kabul edilmesini beklediklerini  ifade etti.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın TBMM Başkanlığı’na sunduğu önerge, gerekçesiyle birlikte aşağıdadır.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Akademisyenlerin aylıklarının iyileştirilmesi ve bilimsel çalışmalara teşvik edilmesiamacıyla hazırlanan “Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygıyla arz ederim. 16/10/2014

Mustafa Kalaycı

Konya Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Üniversitelerimizin; ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren, yaptığı araştırmalarla bilim ve teknoloji üreten, toplumsal gelişmeye önderlik eden, bilimsel yöntemlerle meselelere çözüm getiren, dünya üniversiteleriyle yarışan eğitim kurumları hâline getirilmesi gerekmektedir.

Bilimsel araştırma, proje ve patent geliştirme, buluşlar, ar-ge ve yenilik konusunda anahtar kurumlar üniversitelerdir.

Üniversitelerin bu anlamda kendilerinden beklenen katkıyı yapabilmeleri de ülkemizin genç ve zeki beyinlerinin üniversitelerimize çekilebilmesine, akademisyenliğin ve araştırmacılığın cazip bir meslek haline getirilmesine bağlıdır.

Ancak üniversitelerimiz ücret ve maddi imkânlar açısından yetenekli gençler için cazip yerler olmaktan çıkmıştır. Bugün üniversitelerden mezun olan başarılı öğrencilerin akademik kariyer yapmaktan kaçınmaları ya da akademik kariyerlerine devam etmemelerinin önemli sebeplerinden biri, farklı kurum ve kuruluşlarda elde edecekleri gelirin, akademik personel olarak elde edecekleri gelirden çok daha yüksek olmasıdır.

Bilgi toplumu olmanın önemini kavramış, iddialı hedefleri olan bir ülkede, ekonomik durumlarını düzeltmek için öğretim elemanlarının önündeki seçenek, daha fazla derse girmek olmamalıdır. Bugünkü ücret sistemi akademisyenleri araştırma yapmaktan caydıran bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.

Hayat standartları iyice gerileyen akademisyenler, değil bilimsel çalışma yapmak, ay sonunu bile getirememekte ve maddi sıkıntılarla boğuşmaktadır.

Bu nedenle üniversiteler nitelikli akademik personel temininde güçlük çekmekte ve var olan personellerini de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bu durum üniversitelerin bilimsel çalışmalar, ar-ge, yenilik ve proje üretim kapasitesi ile Türkiye’nin iddialı hedeflerine katkısı açısından ciddi bir tehlike sinyalidir.

Bu Kanun Teklifi ile ülkemizde bilimsel faaliyetlerin artırılması,akademisyenliğin ve araştırmacılığın cazip bir meslek haline getirilmesi amacıyla

 

-Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent,

-Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman,

-Uzman, Çevirici ve Eğitim-öğretim Planlamacısı

kadrosunda bulunan öğretim elemanlarına yükseköğretim tazminatı ve akademik teşvik ödeneği verilmesi öngörülmektedir.

 

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Yükseköğretim tazminatı

EK MADDE 3- Devlet Memurları Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

a)Profesör kadrosunda bulunanlara %100’ü,

b)Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,

c)Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,

d) Araştırma görevlisi, kadrosunda bulunanlara %115’i,

e)Öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlara %115’i,

oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenir.

Bu tazminata hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre ödenecek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Akademik teşvik ödeneği

EK MADDE 4- Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde ve yurtdışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslar arası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır.

Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde bulunanlara, Devlet Memurları Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

a)Profesör kadrosunda bulunanlara %100’üne,

b)Doçent kadrosunda bulunanlara %90’ına,

c)Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %80’ine,

d)Araştırma görevlisi, kadrosunda bulunanlara %70’ine,

e) Öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlara %60’ına, aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilir.

Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, bu kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın onbeşinde yapılır, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Bilim adamlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre, akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30’unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanının hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususlar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 2-Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bilimsel faaliyetlerin artırılması,akademisyenliğin ve araştırmacılığın cazip bir meslek haline getirilmesi amacıyla üniversite öğretim elemanlarınayükseköğretim tazminatı ve akademik teşvik ödeneği verilmesi öngörülmektedir.

MADDE 2-Yürürlük maddesidir.

MADDE 3-Yürütme maddesidir.