ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN MECBURİ HİZMET DEVRİNE DAİR ÖNEMLİ Y. DURDURMA KARARI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNİN MECBURİ HİZMET DEVRİNE DAİR ÖNEMLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Balıkesir Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan sendikamız Türk Eğitim-Sen üyesinin görevli olduğu üniversiteden muvaffakat alarak Ege Üniversitesince ilan edilen doçentlik kadrosu atanmak için yurt içinde yapmış olduğu lisansüstü eğitiminden doğan mecburi hizmet yükümlülüğünün Ege Üniversitesine devredilmesi yolundaki talebinin reddine ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu kararına karşı açılan dava da Balıkesir İdare Mahkemesinin 16.09.2014 tarih ve 2014/209E sayılı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.

Anılan karar da “…kamuya ait bir üniversiteden yine kamuya ait bir başka üniversiteye üst bir akademik unvanla(yardımcı doçent olarak) atanmak istenen ve ihtiyaç durumunu en iyi bilecek Balıkesir Üniversitesince de nakli için muvafakat verilen davacının mecburi hizmetinin Ege Üniversitesine devredilmemesine ilişkin dava konusu işlemde sebep ve amaç yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” denilerek karar gerekçelendirilmiştir.

İlgili karar için tıklayınız