4/C’Lİ ANNEYE AYLIKSIZ İZİN VERİLMEMESİ İŞLEMİNE YARGIDAN YÜRÜT. DURDURMA

4/C’Lİ ANNEYE AYLIKSIZ İZİN VERİLMEMESİ İŞLEMİNE YARGIDAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinde 657 sayılı Sayılı Yasa’nın 4/C maddesi kapsamında görev yapan Türk Eğitim Sen üyesinin, yasal doğum izninin bitiminden itibaren 6 ay ücretsiz izin talebi idare tarafından reddedilmiştir. Bu işleme karşı açılan davada, Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 2014/717 E. Sayılı ve 04.09.2014 tarihli kararıyla dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Kararın gerekçesinde, İş Kanunu’nun 74. Maddesinde isteği halinde kadın işçiye onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından ya da çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verileceğine yönelik paralel düzenleme göz önüne alındığında, geçici personelin doğum yaptıktan sonra aylıksız izne ayrılma talebinin Anayasa’nın 41. Maddesinde yer alan ailenin ve çocukların korunması ilkesi çerçevesinde değerlendirilerek 6 ay ücretsiz izin verilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, davacının izne ayrılmaması durumunda bebeğin anneye en çok ihtiyaç duyduğu dönemde iznin kullanılamayacak olması nedeniyle davacı ve çocuğu yönünden telafisi güç zararların açık olduğu belirtilmiştir. .

İlgili karar için tıklayınız