MEB’İN OLUMLU BULDUĞU TEKLİFLERİMİZ

      

      

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüşlerimizi bildirmek üzere MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ve MEB Rehberlik ve Denetim Bölümü Başkanı Atıf Ala ile Bakanlıkta bir araya gelmişti. Bu görüşmede ele alınan konuları haberimizde paylaşmıştık. Şimdi de sizlerle olumlu olarak kabul edilen ve üzerinde çalışma yapmayı uygun gördükleri tekliflerimizi paylaşıyoruz. Bunların yönetmelik maddesi haline gelmesi tamamen Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğundadır.

MADDE 4-EK FIKRA TEKLİFİ

“Atama ve Yer Değiştirme Merkez Kurulu” tanımı eklenmeli ve bu kurulda Türkiye genelinde en çok üye kaydetmiş üç büyük sendikanın temsilcileri de olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. 

MADDE 4-EK FIKRA TEKLİFİ

“Atama ve Yer Değiştirme İl Kurulu” tanımı eklenmeli ve bu kurulda ilde en çok üye kaydetmiş üç büyük sendikanın temsilcileri de olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

MADDE 11

(1) Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarının %3’ü yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamada kullanılır.

(2)Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama için ayrılan kontenjanın dışında kalan kadrolar ilk atama için kullanılır. Beden eğitimi öğretmenliğine ilk atama kapsamında ayrılan kontenjanın  %10’u millî sporcuların atamalarında kullanılır.

MADDE 27

(3) Eğitim-öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının değişmesi, valiliklerce hizmet alanının  sehven yanlış belirlenmesi ve benzeri nedenlerle hizmet alanının yeniden belirlenmesi gereken eğitim kurumları, her yıl valiliklerin kasım ayı içinde yapacakları teklifler doğrultusunda aralık ayı içinde Bakanlıkça değerlendirilir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

MADDE 28- EK FIKRA TEKLİFİ

(5) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayıp, zorunlu hizmet alanı dışındaki yerlere atanma talebinde bulunmasına rağmen ataması yapılmayıp zorunlu çalışma hizmet alanlarında görev yapmaya devam eden öğretmenlere zorunlu çalışma süresi sonrasındaki fazladan çalıştıkları her yıl için hizmet puanı % 100 artırımlı uygulanır.

MADDE 29

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve 4/C maddesi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler ve 4688 sayılı yasa kapsamında aylıksız izinli olarak geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden,

(5) Askerlikte geçirilen süreler ve 4688 sayılı yasa kapsamında aylıksız izne ayrılanlar hariç olmak üzere, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

MADDE 32

(1) Öğretmenlerden;

a) 06/05/2010 tarihinden önce Bakanlık kadrolarında kadrolu ya da sözleşmeli öğretmen olanlar,

MADDE 34

(1) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerlikte geçen sürelerinin tamamı

b) Eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında bulunmadığı dönemlerde göreve başladıktan sonra görev yaptıkları eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınan öğretmenlerin, bu eğitim kurumlarında görev yapmaya devam etmeleri halinde kurumun zorunlu hizmet alanına dahil edilmesinden önceki hizmet sürelerinin tamamı,

ç) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen ve (c) bendi kapsamında sözleşmeli öğretici olarak geçirilen süreler

EK FIKRA: 06.05.2010 tarihinden önce 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında devlet memuru iken, bu tarihten sonra Milli Eğitim Bakanlığı Kadrolarına öğretmen olarak atananların Milli Eğitim Bakanlığınca zorunlu hizmet bölgesi kabul edilen yerlerde devlet memuru olarak çalıştıkları süreler zorunlu hizmetlerinden sayılır.

MADDE 36

Mazerete bağlı yer değiştirmeler bu yönetmelikte belirlenen mazeretlere göre yılda iki kez bakanlıkça yapılır. Mazeret tayinlerinde mazeretin olduğu yere il-ilçe emri kapsamında yer değiştirme yapılır.

MADDE 37

(1)Öğretmenlerden kendisi, eşi, annesi, babası,(öz anne veya babasının ölmüş olması halinde üvey anne veya babası) bakmakla yükümlü olduğu çocukları veya yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşlerinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı ya da mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, sağlık mazeretine dayalı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

MADDE 39

(1)İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenler, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

MADDE 40- EK FIKRA TEKLİFİ

4) Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenlere, çocuğunun öğrenim göreceği yere bu madde kapsamında yer değiştirme hakkı verilir.

MADDE 41- EK MADDE TEKLİFİ:

BECAYİŞ: Öğretmenler karşılıklı talepte bulunmaları halinde birbirlerinin görev yerlerine il içinde ve il dışında yer değiştirebilirler. Becayiş yapmak isteyen öğretmenler Temmuz ayı içerisinde elektronik ortamda başvuruda bulunurlar. Başvuruda becayiş yapmak istedikleri il ve ilçe isimleri de bildirilir. Birden fazla il veya ilçe seçilebilir. Eşleştirmeler puan üstünlüğü dikkate alınarak Bakanlık tarafından yapılır.

MADDE 42

(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, isteklerine bağlı olarak iki yıllık bekleme süresi sonunda normla ilişkilendirilememesi halinde yer değiştirmeleri suretiyle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir. İhtiyaç fazlası olduğu yerde mazereti bulunanların re’sen atamaları mazeretleri dikkate alınarak yapılır.

MADDE 43

(2)Sağlık durumu ve aile mazereti hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz.

MADDE 47

(1)Bu fıkrada “illerarasında” ibaresi metinden çıkartılmalıdır.           

MADDE 50

(3) Dersi ya da alanı kaldırılan öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alana ya da aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine istekleri dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanır.

(6) Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde ve Haziran ayında yapılır.

MADDE 51

(1)    Öğretmen kadrolarına atama ve yer değiştirme Bakanlık tarafından yapılır.

MADDE 52

(1)Bu madde kapsamında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin usul ve esaslar bu maddede  yönetmelikle belirlenmeli yönergeye bırakılmamalıdır.

Öte yandan Madde 36’da aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmede, “Öğretmenin eşinin de Bakanlıkta görev yapıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacının bulunduğu yere” fıkrasının, eşlerin görev yaptıkları yerlerin dışında istemeleri halinde 3. bir ile yer değiştirebilecekleri şeklinde düzenlenebileceği ifade edildi. Eşlerden biri Ankara'da, diğeri Şırnak'ta ise 3. bir il tercihinde bulunabilecekler; mesela Denizli ilini tercih edebilecekler.

        TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ