AYDIN BÖLGE İDARE’DEN DE YANDAŞA KÖTÜ HABER VAR!


Bilindiği üzere; Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu” üzerinden değerlendirilmiştir. Ancak değerlendirmeler hukuk ve hakkaniyet anlayışı ile bağdaşmayan bir anlayışla yapılmış olup; Milli Eğitim Bakanlığında büyük bir kıyım yaşanmasına; tecrübeli, liyakat sahibi, çalışkan, yolsuzluğa ve haksızlığa bulaşmamış okul müdürlerinin görevinin son bulmasına neden olmuştur. Türk Eğitim Sen tarafından, bu haksızlığa sessiz kalınmamış ve ülke genelinde mağdurların hakkının savunulması için her türlü hukuki girişimde bulunulmuştur. Bu girişimlerimiz neticesi;  Kayseri 2. İdare Mahkemesinin, Yürütmeyi Durdurma Kararı verdiği sendikamız sayfasında duyurulmuştu. Bu yürütmeyi durdurma kararını destekler mahiyette  “davacıya verilen değerlendirme puanının hangi objektif ve nesnel ölçütlere göre verildiğinin sorularak, davacıya 59,38 puan verilmesinin gerekçesini ortaya koyan her türlü bilgi ve belgeler ile dava konusu işlemlere dayanak tüm bilgi ve belgelerin birer örneğinin davalı idarelerden istenilmesine rağmen, davalı idarelerin savunma dilekçelerinde ve ekli belgelerde somut uyuşmazlığa ilişkin değerlendirme formları yerine matbu evrakların gönderildiği anlaşılmakla, idarecilik görevi nedeniyle kazanılan hakların yönetmelikte düzenlenen ölçme ve değerlendirmelerin hukuken itibar edilebilir bilgi ve belgelerle ortaya konulmaması karşısında; davacı hakkında düzenlenen değerlendirme puanının hukuki dayanaktan yoksun olduğu sonucuna varılmıştır.”

“Dava konusu işlem nedeniyle davacının görev unvanı ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin silsile halinde il düzeyindeki kadroları etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşılmıştır..” gerekçesi ile Aydın Bölge İdare Mahkemesi de olumlu karara imza atmıştır.

 Türkiye genelinde alınana bu kararlar üzere,  Sendikamızın iddiaları hukuken de sübut bulmuştur. Türk Eğitim Sen olarak, hem sendikal anlamda hem hukuki anlamda haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir ve devam edecektir.

İlgili karar için tıkayınız