4/C`LİLERE EK ÖDEME VERİLMESİNE DAİR KARAR

 

Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde 4/C’li personel olarak çalışan üyemiz tarafından açılan davada; İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 2014/1351 E., 2014/1893 K. Sayılı ve 28.11.2014 tarihli kararıyla; davacının diğer kurum çalışanlarına 375 sayılı KHK’nin Ek 9. Maddesi uyarınca ödenen ek ödemeden yararlandırılmamasına ilişkin işlemin iptaline, yoksun kalınan parasal hakların ise idareye başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı idareden tahsiline karar verilmiştir. Kararın gerekçesinde; 4/C’li personelin yaptıkları işin niteliği gereği asli ve sürekli kamu hizmetinin ifası ile görevlendirildikleri, bu nedenle memur statüsünde kabul edilmelerinin gerektiği, atanma şekli diğer memurlara göre farklı olsa da aylıklarını 657 sayılı Yasa’ya göre aldıklarının kabul edilerek, diğer memurlara tanınan özlük haklarından yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağı belirtilmiştir.

 

İlgili karar için tıklayınız