İKİNCİ KEZ YAPILAN DEĞERLENDİRMELER İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

Okul ve Kurum Müdürlüğünde dört yıllık görev süresini dolduranlar, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu” üzerinden değerlendirilmiş, ancak değerlendirmeler hukuk ve hakkaniyet anlayışı ile bağdaşmayan bir anlayışla yapılmış olduğundan liyakat sahibi okul müdürlerinin görevinin son bulmasına neden olmuştur. Ülke genelinde mağduriyet yaşamış olan okul müdürleri; 75 altında puan verilmesi işleminin ve bu sebeple Müdür olarak görev yaptıkları okulda görev sürelerinin uzatılmaması işleminin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebi ile konuyu yargıya taşımıştır. Birçok ilimizde idare ve bölge idare mahkemeleri  olumsuz değerlendirme sonucunda açılan davalarda,  dava konusu idari işlemin yürütmesinin durdurulması veya iptali kararları vermiştir. Bu mahkeme kararları neticesinde yeniden değerlendirme yapılmış, ancak aynı şekilde ikinci kez yapılan bu olumsuz değerlendirmeler de hukuk ve mevzuata aykırı bir şekilde yapılmıştır. Zira alınan yargı kararının uygulanması konusunda, müdürler görev yaptığı kuruma iade edilmeden değerlendirmeye tabi tutulmuş, değerlendirme yapılırken yargı kararının gerekçeleri yok sayılarak yeniden düşük puan takdiri yapılmış, yargı kararı uyarınca yapılan değerlendirmede yine aynı şekilde bu değerlendirmenin dayanağı olan bilgi ve belgeler gösterilmemiştir. Dolayısıyla da yeniden yapılan bu değerlendirmenin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğu açık ve net olup tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

İkinci kez yapılan değerlendirme neticesinde görev süresi uzatılmayan kişiler bu işlemin tebliği veya öğrenilmesi ile birlikte dava açma süresi olan 60 gün içinde iptal davası açabilecektir. Bu durumda olan Müdürler ekte bulunan dava dilekçesi ile idare mahkemelerine başvuruda bulunabilirler. 

 

İlgili dava dilekçe örneği için tıklayınız