ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİNDEN BİRBİRİNİN TAM TERSİ 2 KARAR

 

Bilindiği üzere; Danıştay 5. Dairesinin 2013/8367E ve Danıştay 2. Dairesinin 2013/10363E sayılı kararları ile  Şube Müdürlüğü atamalarında sözlü sınavın tek belirleyici  olması yönündeki yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durdurulmuştur.

Türk Eğitim-Sen tarafından  yürütmesi durdurulan maddeler kapsamında kapsamın da tek başına sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulan ve başarı sıralamaları esas alınarak yapılan şube müdürü atamalarının tümünün iptali amacı ile Ankara 17. İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmış ve Ankara  17. İdare Mahkemesinin 25.11.2014 tarih ve 2014/1634E sayılı kararı ile tek başına sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulan başarı sıralamaları esas alınarak yapılan şube müdürü atamalarının tümünün yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararına karşı itiraz edilmiştir. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul tarafından evlere şenlik bir gerekçe ile bakanlığın itirazı kabul edilmiştir.

Şube Müdürlüğü atamalarının hukuka aykırılığı bir çok yargı kararı ile sabitken Milli Eğitim Bakanlığı halen yapılan atamaları iptal etmemekte ısrar etmektedir. Tabi Bakanlığın bu cesaretinin arkasında aslında idare mahkemelerinin tutarsız kararları bulunmaktadır. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulunun sendikamızın açtığı davada verdiği karar ile aslında aynı mahiyette olan başka bir sendikanın açtığı dava da verdiği karar arasındaki çelişki hukukun geldiği noktayı da gözler önüne sermektedir.

Şöyle ki; bir sendika, üyesi adına 12.02.2014 günü gerçekleştirilen MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile 10.02.2014 - 28.02.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavlarının öncelikle yürütmesinin durdurulması daha sonra iptaline karar verilmesi istemiyle dava açmış, açılan davada yürütmeyi durdurma talepleri reddedilmiştir. Reddin üzerine karara itiraz edilmiş ve itiraz Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul tarafından görüşülmüştür. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu, 11 Eylül 2014 gün ve E.2014/5897 sayılı kararıyla dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Dolayısıyla hem bireysel işlemin yani 12.02.2014 günü gerçekleştirilen MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin hem de 10.02.2014 - 28.02.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavların tamamının yürütmesi durdurulmuştur. 

Anılan kararın gerekçesinde aynen “Olayda; sözlü sınav işlemleri ve bu sınavlarda alınan neticelere göre atama yapılmasının bütünlük arz eden bir sistem içinde yapıldığı dikkate alındığında, söz konusu yönetmelik hükümlerinin yürütmesinin durdurulmuş olmasının, liyakat ilkesine aykırı olan bu sistem çerçevesinde gerçekleştirilip, dava konusu atamalara esas teşkil eden sözlü sınav işlemlerini de sakatladığı sonucuna varılmış olup, Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavına katılanların yazılı ve sözlü puanları beraber değerlendirilmek suretiyle başarı sıralamasının belirlenmesi, gerektiğinden davacının sadece sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

         Bu durumda, liyakat ilkesine aykırı şekilde, atamanın yalnızca sözlü sınavda alınacak puana göre yapılmasını öngören sistem çerçevesinde gerçekleştirilen sözlü sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlem ve bu kapsamda yapılan tüm sözlü sınav işlemleri hukuka uygun bulunmamaktadır.

Kaldı ki; 23.07.2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Daire Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişikin Yönetmeliğin 4. Maddesi ile aynı yönetmeliğin 12/B-1 maddesinde yapılan değişiklik ile şube müdürlüğüne atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edileceği de ayrıca düzenlenmiştir.”denilmektedir.

Kısacası; Ankara Bölge İdare Mahkemesince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve  Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hakkında açılan davalarda alınan yürütmeyi durdurma kararları uyarınca  bu yönetmelik hükümlerine göre yapılan atamaların iptali sonucunu doğuracağına karar vermiştir. Ayrıca; atamalarında yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edileceğini de vurgulamıştır.

Türk Eğitim-Sen olarak sadece sözlü sınav sonuçları esas alınarak yapılan şube müdürlüğü atamalarının Danıştay kararları uyarınca iptal edilmesi, sözlü ve yazılı sınav sonucunun aritmetik ortalamasının alınarak atama yapılmaması işleminin iptali için açılan dava da Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır. Ancak; Bakanlığın itirazı üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul tarafından itiraz kabul edilmiştir.

Kararın gerekçesinde  Danıştay Besinci Dairesinin anılan kararı üzerine, 23/07/2014 tarih ve 29069sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4.maddesi ile aynı Yönetmeliğin 12/B 1maddesinde yapılan değişiklik ile şube müdürlüğüne atanacaklar için yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edileceği düzenlenmiş, ardından Danıştay İkinci Dairesinin belirtilen kararı uyarınca 10/12/2014 günlü, 29201 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın anılan Yönetmeliğinin 21.maddesinde Genel Yönetmelikteki değişikliğe paralel düzenleme yapılmış, böylece her iki yargı kararının gereği yerine getirilmiştir.”

 Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesinin 1.fıkrasının söz konusu kuralının yürürlükte kaldığı süre zarfında tesis edilen bireysel nitelikteki atama işlemleri, anılan Yönetmelik'e dayanılarak tesis edilmiş olmakla beraber, her birinin hukuka uygunluk karinesinden yararlanmaları ve kişiler yönünden haklar doğurmaları nedeniyle, ayrıca dava konusu olmadıkları ve yargı kararıyla iptal edilmedikleri sürece, yalnızca dayandıkları düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması ya da iptal edilmesi nedeniyle geri alınması zorunluluğundan söz edilemez.” Denilmektedir.

Görüleceği üzere her iki davanın da gerekçesi Danıştay Kararları olmasına rağmen aynı Bölge İdare Mahkemesi birbirine tamamen zıt iki görüş ortaya koymuştur. Hatta sözlü sınavın tümünün iptali istenilen dava da yargı kararının uygulanmasını çok geniş yorumlamış, Danıştay tarafından sözlü sınavın iptaline ilişkin bir karar olmamasına rağmen, sözlü sınav işlemleri ve bu sınavlarda alınan sonuçlara göre atama yapılmasının bütünlük arz eden sistem içinde yapıldığından bahis ile Danıştay kararlarının liyakat ilkesine aykırı olan sistem çerçevesinde gerçekleştirilip, dava konusu atamalara esas teşkil eden sözlü sınav işlemlerini de sakatladığı sonucuna varmıştır. Türk Eğitim-Sen tarafından açılan dava tamamen yargı kararının uygulanmasına ilişkin olmasına rağmen verilen yürütmeyi durdurma kararını kaldıran mahkeme, başka bir dava da sözlü sınavın tamamının yürütmesini durdurmuştur.

Yukarıda bahsi geçen iki kararında aynı mahkemeden çıktığı göz önünde bulundurulduğunda artık diyecek bir söz bulunamamaktadır.