YARGI`DAN İDAREYE DERS NİTELİĞİNDE KARAR

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde müdür olarak görev yapmakta iken başka bir okula ataması yapılan bir eğitim çalışanı tesis edilen işlemin iptali amacı ile idari yargıya başvurmuş ve yapılan yargılama neticesinde İstanbul 9. İdare Mahkemesince iptal kararı verilmiştir.

Yargı kararı uyarınca yeniden eski okulunda göreve başlaması gerekirken, ilgili kişinin ataması başka bir okula yapılmıştır. Bu işlemde yargıya taşınmış ve İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 02.02.2015 tarih ve 20145/2230E sayılı dosyasında  yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

İstanbul idare mahkemesi tarafından ülkemizde yargı kararlarını uygulamamakta ayak direyen, yargı kararını uyguluyormuş gibi görünen ve yargı kararlarını etkisiz bırakma amacı ile şeklen işlem tesis eden idarelere açıkça hukuk dersi verilmiştir.

Anılan karar da “….Anayasa ve yasa kuralları uyarınca idare, Mahkeme kararlarına uymak ve kararların icaplarına göre işlem tesis etmek veya eylemede bulunmak zorundadır. İdarenin yargı kararlarının hukuksal sonuçlarının etkisiz bırakma amacına yönelik şeklen işlem tesis edemeyeceği Anayasa hükmü gereği olup, Anayasanın . maddesinde yer alan “Hukuk Devleti” ilkesinin doğal sonucu olarak idarenin yargı kararlarını “aynen” ve “gecikmeksizin” uygulamaktan başka bir seçeneği bulunmamaktadır. İdari yargı yerlerince verilen kararların uygulanıp uygulanmaması konusunda idarenin herhangi bir “takdir yetkisi”ne sahip olmadığı, bu kararların doğruluğunu tartışma yetkisinin bulunmadığı, idarelerin bu alandaki yetkilerinin “bağlı yetki” niteliğinde olduğu açıktır.

Hukuka aykırı bulunan idari işlemler hakkında verilen iptal kararları; varlıklarını hukuka uygunluk karinesinden yararlanmak suretiyle sürdüren idari işlemleri tesis edildikleri tarihe kadar geriye yürür şekilde ortadan kaldırır. İptal kararlarının bu özelliği, dava konusu idari tasarruftan önceki hukuki durumun sağlanması gerektiğinden kaynaklanmaktadır. Bir başka ifadeyle, iptal kararları; iptal edilmiş olan idari işlemi hukuk aleminden hiç doğmamış hale getirmektedir.” Denilmektedir.

Yargı merciince aslında ülkemizde yargı kararını keyfi olarak uygulamayan, yada yine  takdir yetkisine bağlı olarak şeklen uygulayan tüm idarelere hukuk dersi verilmiştir. Yargı kararlarını yok sayan idarelere karşı açılacak davaların gerekçesi oluşturulurken İstanbul 3. İdare Mahkemesinin bu kararı da  kullanılabilecektir.

İlgili karar için tıklayınız.