İHTİYACI OLDUĞU HALDE ÖĞRETMEN ALMAYAN MEB’E DAVA AÇTIK

Bilindiği üzere ülkemizde atama bekleyen 310.000 civarında öğretmen adayı bulunmakta olup, bu sayının Haziran 2010 tarihinde 350.000’i geçeceği tahmin edilmektedir. “Ataması Yapılmayan Öğretmenler” (AYÖP) bir platform oluşturarak ilk kez örgütlenmiş olup, basın açıklamaları, açlık grevleri ve mitingler düzenlemektedirler. Diğer yandan ise ülkemizde ciddi boyutlarda öğretmen açığı bulunduğu bir gerçek olup, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu da konuşmalarında bu durumu beyan etmektedir.

Öğretmenlik mesleği, Milli Eğitim Temel Kanununda “özel bir ihtisas mesleği” şeklinde tanımlanmasına karşılık, ülkemizde yeterince öğretmen alımı yapılmadığından çok sayıda öğrenci öğretmensiz kalmakta, ihtiyaçlar pedagojik formasyonu olmayan meslek yüksek okulu mezunları, ücretli öğretmenler ve farklı alanlardaki branşlarda çalışan öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmaktadır. Ancak “öğretmen ihtiyacının karşılanamaması, öğretmen sayısının yetersiz olması vb.” istisnai şartlara bağlanan bu durum, yeterli sayıda kadrolu öğretmen atanmamasından dolayı ne yazık ki genel uygulama halini almıştır.

Bu duruma karşılık, 2010 Yılı Bütçe Kanununun “Kadroların kullanımına ilişkin esaslar” başlıklı 22´inci maddesi 1. fıkrası hükmü gereği, 2009 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan öğretmenlerin sayısının yüzde 50´si kadar öğretmen alınabilecek ve bu yıl da öğretmen alımı istenilen düzeyde gerçekleşemeyecektir. Aynı maddenin 2.fıkrasında sayılan kadrolar açısından ise böyle bir sınırlama getirilmeyerek, sınırsız atama yetkisi verilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak yukarıda bahsi geçen hükmün, T.C. Anayasası’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine, 42. maddesinde düzenlenen “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” Hükmüne ve 128. maddesi ile benimsenen, kamu hizmetlerinin genel idare esaslarına göre ve memurlar ile diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceği ve sürekliliği ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle; Anayasa Mahkemesine hükmün yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesinde dava açtık.

İlgili Dava dilekçesi İçin Tıklayınız