MEB’DE VE YURTKUR’DA YAPILMIŞ ATAMALAR İÇİN YARGI KARARI UYGULANMALIDIR

27.3.2012 tarihli Resmi Gazetede, kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik yayınlanmıştır. Değişiklik Kararının 1. Maddesinde “ 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına;

a) (e) bendinde yer alan “Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı kadroları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları”,

b) (g) bendinde yer alan “ve bunların yardımcılıklarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ilçe müdürü kadrolarına,” ibareleri eklenmiştir.” denilmektedir. Yapılan değişiklik ile birlikte anılan yönetmeliğin çıkarılış amacına aykırı hareket edilerek, herhangi bir kıstas belirlenmeden tamamen idarenin keyfiyeti ile bu kadrolara idare tarafından atama yapılma hakkı tanınmıştır.

Bu neden Türk Eğitim- Sen olarak değişiklikte geçen “yurt müdürü” ve “ilçe müdürü” kadrolarına yapılacak atamaların bu yönetmelik dışına çıkarılması işlemine karşı açılan davada Danıştay 5. Dairesince 2012/3136E sayılı yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Görevler arası geçişler başlıklı 25/ b maddesinde “Asaleten şube müdürü görevinde en az iki yıl görev yapmış olanlar, ilçe millî eğitim müdürü veya il millî eğitim müdür yardımcısı görevlerine,” 25/e maddesinde “(A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az üç yıl veya (B) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az beş yıl ya da (A) tipi ve (B) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az dört yıl asaleten görev yapanlar ilçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdür yardımcılığı görevlerine atanabilirler” denilmektedir.    

Çerçeve yönetmelikte bu yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler  için en az yetmişbeş saat olmak üzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitimine katılmaları ve eğitimi tamamladıktan sonra kurumlarca çıkarılacak görevde yükselme yönetmeliklerine uygun olarak yapılacak sınavlarda başarılı olmaları gerektiği düzenlenmiştir. Ancak; değişiklikten önce  çerçeve yönetmeliğe rağmen ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine sınavla alım için yapılmış bir düzenleme mevcut değildir. Şimdi ise Danıştay 5. Dairesince “ilçe müdürü” kadrolarının çerçeve yönetmelikten çıkarılması hukuka uygun bulunmamıştır. Bakanlıkça Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hususunda çalışmaları olduğu sendikamızca bilinmektedir. Verilen yargı kararı göz önünde bulundurularak, değişikliklerin yapılması hukuken zorunluluktur.

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Görevde Yükselme ile Unvan Değişikliğine Tabi Hizmet ve Alt Hizmet Grupları  Görevde yükselmeye tabi kadrolar başlıklı 5. Maddesinde “ (Değişik madde: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön 5.mad)  Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:

    a) Yönetim hizmetleri grubu;

    1) Yurt müdürü, bilgi işlem müdürü, kuruluş müdürü, şube müdürü,”denilmektedir. Yine aynı yönetmeliğin Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi görevler başlıklı 7. Maddesinde Bu Yönetmeliğin; a) 5 inci maddesinde belirtilen hizmet gruplarına geçişler, bu hizmet grupları arasındaki geçişler ve aynı hizmet grubundaki alt hizmet grubundan üst hizmet grubuna geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir.” Özel nitelikler başlıklı 9. Maddesinde “ (Değişik ibare: 17/12/2005-26026 S.R.G./Yön.12.mad) Bu Yönetmelik kapsamına giren görevlerden,  g) (Değişik bend: 17/12/2005-26026S.R.G./Yön.12.mad) Yurt müdürü, kuruluş müdürü ve şube müdürü kadrolarına atanabilmek için; 1) En az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak, (Yurt müdürü kadro unvanı için pedagojik formasyona sahip olanlar tercih edilir.)  2) En az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla on yıl hizmeti olmak,” gerektiği düzenlenmektedir. 

Gelinen nokta da çerçeve yönetmelikle yapılan değişiklikler ile yapılan atamalar, atamalarının gerekçeleri hukuka aykırı bulunarak yürütmesi durdurulduğundan yargı kararı uyarınca değişiklikten sonra yapılan atamaların iptali gerekmektedir.

Bu nedenle Türk Eğitim-sen olarak yapılmış atamaların iptali için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ve Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduk.

 

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız (word pdf)

 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yazdığımız yazı için tıklayınız (word pdf)