MEB’İN SINAVSIZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜ YARGIYA TAŞIDIK

            

     Çerçeve yönetmelik olan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği ve 4.3.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre “şube müdürlüğü” kadrolarına atanabilmek için sınav şartı getirilmiştir. MEB bu yönetmelikle sınavla atama yapılacak bir kadro olarak düzenlenen şube müdürlüğünü sınavsız atama yapılacak şekilde 12.12.2008 tarih ve 27078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle değiştirmiş, ancak TEÇ-SEN tarafından konu yargıya taşınmış ve neticesinde Danıştay 2. Dairesi 2009/602 E. Sayılı ve 12.05.2009 tarihli kararı ile Yönetmeliğin 25. maddesinin 1/c bendinde yer alan“şube müdürlüğü..”ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığınca anılan yargı kararının süresi içerisinde uygulanmaması üzerine Türk Eğitim Sen konuyu yargıya taşıyarak Danıştay kararının uygulanmasını istemiş, talebimiz üzerine Ankara 1. İdare Mahkemesi 2009/1954 E., 2010/571 K. Sayılı ve 05.05.2010 tarihli kararıyla, 12.12.2008 tarihinden bugüne kadar olan tüm şube müdürlüğü atamalarının iptaline karar vermiştir. Mevzuat ve yargı kararları ortadayken MEB’in 2012/44 sayılı genelge ile yapmak istediği sınavdan kaçarak görevlendirmeleri meşrulaştırmak ve kalıcı hale getirmektir. Türk Eğitim Sen olarak sınavsız atama ve yandaşı ihya etme anlamındaki görevlendirmeleri kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sınavı yapmaktan kaçınmak anlamına gelen görevlendirmeler ve atamalar eğitim çalışanları arasında huzursuzlukların yaşanmasına sebep olmaktadır. Çünkü; yapılan görevlendirmeler ve atamalar herhangi bir duyuru yapılmaksızın, el altından kişiye özel uygulamalar şeklinde yürütülmekte ve yıllardır devam etmektedir. Hatta 2012/44 sayılı genelgenin 5. Maddesinde yer alan “iller arası norm kadro sayısı dahilinde görevlendirmeyle çalışmakta olan idarecilerin görevlendirmelerinin 28.06.2013 tarihi itibari ile uzatılmayacağı…”şeklindeki açıklamadan daha uzun bir süre sınav açılmayacağı anlaşılmaktadır.

     Yine anılan genelgede “Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre asaleten şube müdürlüğüne atanma şartlarını taşıyanların atama tekliflerinin değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi…”denilmektedir. Bunun açık anlamı ; MEB tarafından sınav yapılmaksızın şube müdürlüğü atamaları yapılacaktır. MEB tarafından asaleten şube müdürlüğüne atanma şartlarını taşıyanların atama tekliflerinin değerlendirileceğinden söz edilmektedir. Ancak; asaleten atama şartları arasında sınav kazanmış olma şartı da bulunmaktadır. MEB tarafından yargı kararlarına rağmen sınav şartının ciddiye alınmadığı bu düzenleme ile açıkça ortadadır. Anılan genelge, MEB’in daha önce de yaptığı gibi, usulsüz şube müdürlüğü atamalarını ve görevlendirmelerini meşru hale getirme çabasından ibarettir. Bir anlamda MEB, iptali istenilen genelge ile sınav şartını kendince bertaraf etmeye çalışmaktadır. Yüksek mahkeme kararına rağmen 2000 yılından beri Şube Müdürlüğü sınavı yapılmamaktadır. MEB, yıllardır atama veyahut görevlendirmeler ile bu kadroları doldurmaktadır. Şube müdürlüğü atamaları yıllardır MEB’in hukuk tanımaz ısrarları sebebi ile kangrene dönüşmüş, yargı kararları yok sayılmış, yıllardır sınavsız atamalar ve görevlendirmeler yapılması adeta gelenek haline gelmiştir.  2012/44 sayılı genelge de bu hukuk tanımaz uygulamaların son halkası durumundadır. MEB’in usulsüz şube müdürlüğü atamalarını ve görevlendirmelerini meşru hale getirme çabasından başka bir şey olmayan 2012/44 sayılı genelgenin iptali için Türk Eğitim Sen olarak Danıştay nezdinde dava açtık