İLLER ARASI VE ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME DUYURU TASLAĞI DEĞERLENDİRMESİ.


         Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2013 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru Taslağı yayınlanmıştır. Taslakta ilk göze çarpan hususlar belirlenmiştir. Ancak; üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda görüşlerimiz Bakanlığa iletilecektir.

-Taslağın 2/a maddesinde “Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya bundan muaf tutulan öğretmenlerden, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” denilmektedir. Bu madde ile bulundukları en az çalışılması gereken süresinin hesabında 31 Aralık 2013 tarihinin baz alınabilmesi için sadece zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya bundan muaf tutulan öğretmen olma şartı aranmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi ve tüm öğretmenlerin yer değişiklikleri için gereken sürenin hesabında 31 Aralık 2013 tarihinin esas alınması gerekmektedir.

-Taslağın 2/b maddesinde “06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenliğe başlayıp 06/05/2010 tarihinden sonra KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan bulundukları ilde 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar da yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.” Denilmektedir. Yine taslağın 5 maddesinde “ 06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenliğe başlayanlardan 06/05/2010 tarihinden sonra KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlar, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaktır.” denilmektedir. 632 Saylı KHK ile kadroya geçenlere bulundukları yerde çalışma sürelerine bakılmaksızın il içi ve iller arası yer değiştirme hakkı verildiği göz önüne alınırsa KPSS puanı ile kadroya geçenler için de 3 yıl süre şartının aranmaması hakkaniyete daha uygun olacaktır. Geç verilmiş olan bu hak sebebi ile yaşanılan mağduriyetleri gidermek adına bu durumda olan öğretmenlerimizin yer değiştirebilmeleri için üç yıllık süre şartının aranmaması gerekmektedir. Bu önemli bir eksikliktir ve mutlaka giderilmesi gerekmektedir.

Çünkü Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Geçici 3. maddesindeki, “1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında 06.05.2010 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan öğretmenler, adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla bulundukları eğitim kurumlarında ya da illerde çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içi ve iller arasında yer değiştirme dönemlerinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” hükümleri nedeniyle bu öğretmenlerimize 3 yıl şartı aranmadan yer değiştirme hakkı verilmelidir.

Yine Bakanlıkça, 06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli iken KPSS sınavı puanıyla kadroya geçen öğretmenlere zorunlu hizmet muafiyeti verilmesi ile ilgili MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yayınladığı ve illere gönderdiği 19.06.2013 tarih ve 1438290 sayılı yazısı ve ekindeki makam onayı ile 06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken KPSS puanıyla kadroya geçenlerin de zorunlu hizmetten muaf tutulduklarını ve ilsis bilgilerinin güncellenmesi istenmiştir.

-Taslağın 2/c maddesinde “ Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla; sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” denilmektedir. Aynı şekilde zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapanlara da istemeleri halinde süre şartı aranmaksızın yine zorunlu hizmet bölgelerine yer değiştirme hakkı tanınmalıdır.

-Taslağın 6/a maddesinde “06/05/2010 tarihinden sonra öğretmenliğe atananlardan birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan ve Bakanlık öğretmenlik kadrolarında ilk göreve başlama tarihi esas alınarak 15 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak öğretmenlerden, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaklardır. Tercihlerine atanamayanlar, alanlarında norm açığı bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanları da dikkate alınarak atanacaktır. Bu kapsamda olup da talepte bulunmayanların ataması ise re’sen yapılacaktır.” denilmektedir.

-Taslağın 8/b maddesinde “Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller arasında atamasının yapılması halinde, diğer eş özür durumuna bağlı atama döneminde eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilir. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il’e eş durumundan atama başvurusunda bulunamaz.” Bu maddede yer alan kısıtlamanın kaldırılması gerekmektedir.

- Taslağın 10. Maddesinde “2013 yılı il içi yer değişikliği döneminde ataması yapılan öğretmenler, iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunamaz.” Denilmektedir. Bu madde de yer alan kısıtlamada kaldırılmalıdır. Bulundukları ilde çalışması gereken süreyi tamamlayan öğretmenlere illerarası yer değişikliği hakkı tanınmalıdır. Nitekim süre hesabı öğretmenlerin bulundukları ilde çalışması gereken süreye göre yapılmaktadır.

Taslak kılavuzunda ilk göze çarpan hususlar bunlardır. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda görüşlerimiz Bakanlığa iletilecektir.