İLKSAN, ÜYESİNİN YANINDA

Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Yardımlar

 

1-   Doğal Afet Yardımı:

 

Sandık üyesi iken doğal afete maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken veya ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde,  hasar tespit oranına göre yardım yapılır. Doğal afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.

 

         Doğal afet yardımının yapılabilmesi için form dilekçeye;

         a) Nüfus kayıt örneği,

         b) Hasara uğrayan ev, üyenin kendi evi ise tapu tescil belgesi,

         c) Olayın gerçekleştiği yerin mülkî amirliğince görevlendirilen, ilgili komisyon veya teknik personel tarafından düzenlenen rapor eklenir.

 

         Yönetmelik hükmü gereğince, Yönetim Kurulunun 2011 yılı için belirlenen Doğal Afet Yardımı tutarı aşağıdaki gibidir:

         a) Az hasara uğrayan üyeye afete uğradığı tarihteki son aidatın 16 katı

         b) Orta hasara uğrayan üyeye afete uğradığı tarihteki son aidatın 20 katı

         c) Ağır hasara uğrayan üyeye afete uğradığı tarihteki son aidatın 24 katı

 

2- Üye Varislerine Yapılacak Ölüm Yardımı:

Sandık üyesi iken ölenlerin kanuni varislerine; üyelik sürelerine bakılmaksızın emekli yardımı hesaplama usul ve esaslarına göre yardım yapılır.

 

Depremde hayatını kaybeden ve en az (2 ay) üyeliği bulunan üyemizin varislerine 2.140,00 TL.den başlayan ölüm yardımı ile en çok ( 240 ay) üyeliği bulunan üyemizin varislerine 12.950,00 TL. ölüm yardımı yapılacaktır.

 

Yukarıda belirtilen ölüm yardımı dahil olmak üzere her üyemizin varislerine Grup Ferdi Kaza Sigortası da ödeneceğinden, en az üyeliği bulunan üyenin varislerine 9.640,00 TL, en çok üyeliği olan üyemizin varislerine de 20.450,00 TL. yardım yapılmış olacaktır.

 

         Ölüm yardımının yapılabilmesi için form dilekçeye;

 a) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli,

          b) Veraset ilâmı aslı veya mahkemece onanmış sureti,

          c) Ölüm raporu,

          ç) Askerlik görevini asker öğretmen olarak yapanların terhis belgesi,

          d) 18 yaşın üzerindeki vâris/vârislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde, noter onaylı vekaletname eklenir.

 

 

İkraz Yönetmeliği ve Yönetim Kurulu Kararları Kapsamında Yapılacak Yardımlar

 

1- Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Ödemeler:

Sandığımız Yönetim Kurulunun 16.09.2010 tarihinde almış olduğu karar gereğince; İLKSAN üyeleri Demir Sigorta Anonim Şirketi’ne  20.12.2010 – 19.12.2011 tarihleri arasında, Ferdi Kaza Sigortası (Deprem Teminatı Dahil) kapsamında sigorta yaptırılmıştır. Buna göre;

 

         a) Sandığımız üyesi iken; depremde vefat eden üyelerimizin varislerine ödenmek üzere 7.500,00 (Yedi bin beş yüz) TL,

 

         b) Üyenin sakat kalması halinde ise; 7.500,00 (Yedi bin beş yüz) TL üzerinden, üyenin sakatlık derecesine göre ödeme yapılmaktadır.

 

Grup Ferdi Kaza Sigortası’ndan faydalanabilmek için;

·         Kaza tespit tutanağı ve otopsi ve/veya ölü muayene raporunun,

·         Üyenin veya varisinin banka hesap numarasının,

·         Vukuatlı aile nüfus kayıt örneğinin,

·         18 yaşın üzerinde vârisin olması halinde vekâletnamenin,

         Genel Müdürlüğe gönderilmesi yeterlidir.

 

2- İkraz Alan ve Vefat Eden Üyelerin Durumu:

 

Sandığımızdan ikraz kullanan üyeler, toplam ikraz borç tutarı üzerinden Grup Kredi Hayat Sigortası kapsamında sigorta yapılmaktadır. Bu üyelerin vefatları halinde; üyelerin toplam borçları, ilgili sigorta şirketi tarafından Sandığımız aracılığıyla üye varislerine ödenmektedir.

 

3- İkraz Alan Üyelerin Taksitlerinin 6 Ay Süre ile Ertelenmesi:

Sandığımız Yönetim Kurulunun 27.10.2011 tarihinde almış olduğu karar ile Van İli ve İlçelerinde meydana gelen depremden dolayı, ikraz alan üyelerin talepleri halinde, 6 (altı) aya kadar ikraz taksit ötelemesi yapılmasına karar verilmiştir.

 

Van İli ve İlçelerinde ikraz kullandığı tespit edilen üyelerimize, 01.11.2011 tarihinde konuyla ilgili bilgilendirme mesajı gönderilmiştir. Taksit ötelemesi için yazılı beyanda bulunma süresi, bildirim süresinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 

Ayrıca 15.11.2011 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda; Sandığımızdan ikraz alan üyelerimizin ikrazları ilk 6 (altı) ay faizsiz, ikinci altı ayda da talep halinde faizli olarak ertelenmiştir. Öte yandan, depremde mağdur olan üyelerimizin eş ve çocuklarına moral ve motivasyon sağlamak amacıyla Aydın İli Didim İlçesi’nde bulunan tesisimizde 10 (on) gün misafir edilmesi kararlaştırılmıştır.