MÜLAKATTA HAKSIZLIĞA UĞRAYANLAR NE YAPMALIDIR?

04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlıkça bir atama takvimi hazırlanmış ve ilk önce sınava dayalı atamaların yapılması talimatıyla illere gönderilmiştir. Bu takvim doğrultusunda sınava dayalı yönetici atama duyurularını yayınlayarak süreç başlatılmıştır. Sürecin başlaması ile birlikte sözlü sınavlarda yapılan hukuksuzluklar birbiri ardına gelmeye başlamıştır.

Bazı illerde, yazılı sınav puanı üstünlüğüne göre sözlü sınava çağırılacak adaylardan yönetmelikte olmamasına rağmen Ek-1 Değerlendirme formu ve bu forma ilişkin belge istenilmiştir.

        Yönetmelik hükmünde olmamasına rağmen sözlü sınavlarda Ek-1 Değerlendirme formunun istenilmesi sınava girecek adaylar arasında eşitliği ve komisyonun kişilere vereceği puanların objektifliğini zedelemiş, komisyon tarafından kişiye özel uygulamalar yapılmış ve kişilerin adrese teslim kadrolara atanabilmesi için gereken sözlü sınav puanlarının verilerek hakkaniyetin bozulmasına yol açılmıştır.

Başvuru aşamasından itibaren hukuksuzluklarla başlayan mülakat sınavlarında, illerde çok büyük haksızlıklar ve adaletsizlikler yaşanmış, yazılı sınavda çok yüksek puan alan Türk Eğitim Sen üyelerinin hakları yenilmiş, mülakatta çok düşük puanlar verilerek yönetici olma şansları ellerinden alınmıştır. Tam aksine yazılı sınavdan daha düşük puan almış Eğitim Bir Sen üyelerine ise mülakattan çok yüksek puanlar verilerek Türk Eğitim Sen üyelerinin önüne geçmeleri sağlanmıştır.

Sözlü sınavda bu şekilde haksızlığa uğramış kişilerce hukuki yollara başvurularak hak arayışında bulunulabilecektir. Bu şekilde haksızlığa uğrayan kişilerin;

 

1) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11/5.maddesi uyarınca sözlü sınav sonuçlarının ilgililere tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde itiraz hakkı bulunmaktadır.

 

İtiraz dilekçesi için tıklayınız.

       

2) Üç iş gününü kaçırmış olan veyahut yaptığı itiraza red cevabı alan kişiler sözlü sınav sonucuna doğrudan dava açılabilir.

 

Dava Dilekçesi için tıklayınız.

 

3)Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru yapılarak haksızlığın üzerine gidilebilir.

 

Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

 

Türk Eğitim-Sen tarafından aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır/yapılacaktır.

       

1) 04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Danıştay nezdinde yargıya intikal ettirilmiştir.

2)Kamu Denetçiliği Kurumuna tüm illerde yapılan torpilli mülakatlarla ilgili başvuru yapılacaktır.

3)Sözlü sınav sonuçlarının iptali için açılan davalarda İdari Mahkemeler aracılığı ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Atama başlıklı 37/8. Maddesinin Anayasaya Aykırılığı iddiasında bulunulacaktır.

4) 04.08.2013 tarihli yönetmelik yayımlanmadan önce yazılı sınava giren ve başarılı olan kişilerin kazanılmış hakları gereği mülakat sınavına tabi tutulmadan sadece yazılı sınav puanı üstünlüğüne göre atamalarının yapılması gerektiği ile ilgili Türk Eğitim-Sen Genel Merkez olarak dava açılacağı gibi bu konuda kişilerce istenildiğinde bireysel davalarda açılabilecektir. Öncelikle sadece yazılı sınav sonucuna göre atama yapılması gerektiği ile ilgili idareye başvuruda bulunulacak akabinde gelen red cevabı üzerine konu istenildiğinde yargıya bu yönü ile de taşınabilecektir.

 

Başvuru dilekçesi için tıklayınız

 

Dava dilekçesi için tıklayınız

 

 

                                                               TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ