KİK KARARLARI İMZALANDI
Türk Eğitim Sen eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal özlük haklarının iyileştirilmesi için, 17 yıldır etkili bir mücadele vermektedir. Türk Eğitim Sen’in farkı kararlığı, ilkeleri ve azimli mücadelesidir.

Bu kararlılıkla Kurum İdari Kurulu toplantılarında birçok kazanımlar elde edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile sendikamız arasında yapılan Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısı sonrasında düzenlenen çalışma raporu 08/04/2009 tarihinde taraflarca imza altına alınmıştır.
 
Alınan kararlar da;

Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurulu ile iş birliği yaparak; Sağlık meslek liselerinde görev yapan sağlık eğitim enstitüsü mezunu öğretmenler için lisans tamamlama programı düzenlenmesi için Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca başlatılmış olan çalışmalarının biran önce sonuçlandırılması,

Ek ders ücretlerinin zamanında ödenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması,

Sağlık giderlerinin zamanında ödenmesi için gerekli tedbirlerinin alınmasının sağlanması,

Okul spor kulübü gelirlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca başlatılmış bulunan Okul Spor Kulüpleri Yönetmelik değişiklik çalışmalarının biran önce sonuçlandırılmasının sağlanması,

Aday öğretmenlerin "Hazırlayıcı Eğitim ve Temel Eğitim Kursları"na katılmaları nedeniyle 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre hak ettikleri yolluk ve yevmiyelerin ödenmesinin sağlanması, konularında çalışmaların başlatılması için görüş birliğine varılmış olup,

657 Sayılı Kanunun 135'inci maddesinin değiştirilerek, itirazların disiplin kurullarına yapılması sağlanmalıdır.

Parasız yatılılık ve Burs'luluk haklarından yararlanan öğrencilerin, Devlet memuru olan velilerinin çocuk için aile yardım ödeneği alabilmesi için, 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 206'ncı maddesinde yer alan "Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar" ifadesi çıkarılmalıdır.

Hizmetli, teknisyen ve memurlara verilen giyecek yardımının, günün şartlarına göre artırılması ve nakit olarak ödenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, teklifimiz ise Yüksek İdari Kurulunda görüşülecek konular arasına alınmıştır.