DANIŞTAY’DAN SADECE MÜLAKATLA ŞUBE MÜDÜRÜ ATANMASINA Y. D.

12.10.2013 gün ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesinin 1. fıkrasında yer alan " şube müdürü, tesis müdürü ve basımevleri müdürleri bakımından sözlü sınav başarı listeleri üzerinden" İbaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptalini istediğimiz davada Danıştay tarafından bu madde için yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Yürütmeyi durdurma kararı verilen “Atama” başlığını taşıyan 21.madde “Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara; şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri bakımından sözlü sınav, diğer görevler bakımından yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihler de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Eşitlik hâlinde şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; diğer kadrolar bakımından ise sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.” Hükmünü ihtiva etmektedir.

Bu madde için verilen kararının gerekçesinde “Sözlü sınav, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte, bilgi ve liyakati ölçmek, adayın mesleğe uygun yeteneğe ve kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, sözlü sınavın temel amacı, yazılı sınav yapılmak suretiyle nesnel bir biçimde tespit edilenler arasından en başarılı adaydan başlayarak en uygun olanların seçilmesidir. Diğer tüm idari işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi sözlü sınavın da yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden yargısal denetiminin yapılabilmesi esas olmalıdır. Bu nedenle, dava konusu Yönetmeliğin 21. maddesinin 1. fıkrası hükmü, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken sözlü sınavın, seçimin tek belirleyicisi olarak düzenlenmesi, bu haliyle somut olarak değerlendirilebilecek ve adaylar arasında objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanının değerlendirme dışı bırakılarak, başarı sıralamasının tek başına sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulması, Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşacak şekilde etkin yargısal denetiminin yapılmasının engellenmesi nedeniyle hukuka aykırıdır.” Denilmiştir.

Ayrıca davayı açtığımız tarihten sonra, davaya konu yönetmeliğin “Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu” başlıklı “(1) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu; Bakan onayıyla Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği bir müsteşar yardımcısı veya genel müdür başkanlığında; bir grup başkanı,  bir Bakanlık müşaviri veya öğretim üyesi, bir denetçi veya hukuk müşaviri ile bir il millî eğitim müdürü veya ilçe millî eğitim müdüründen oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.” Hükmünü ihtiva eden 14. Maddesi 10.01.2014 tarihli Resmi Gazetede “(1) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu; atamaya yetkili amirin görevlendireceği en az grup başkanı veya il millî eğitim müdürü düzeyinde birinin başkanlığında, atamaya yetkili amir tarafından belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyeler olmak üzere beş kişiden teşekkül eder. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.” Şeklinde değiştirildiği için Danıştay kararının gerekçesindeDava konusu Yönetmeliğin 14. maddesi, 10.1.2014 günlü, 28878 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile değiştirildiğinden, uygulama imkanı kalmayan dava konusu maddenin yürürlüğünün durdurulması istemi hakkında karar verilmesine olanak bulunmamaktadır.” Denilmiştir.      

Danıştay 2. Dairesinin 2013/10363E sayılı kararı sebebi ile yürütmesi durdurulan madde ile ilgili 30 gün içinde işlem tesis edilmesi ve bu madde dayanak gösterilerek yapılan  işlemlerin de  iptali gerekmektedir.  Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlık tarafından söz konusu yargı kararına istinaden işlem tesis edilmesi noktasında da takibimiz  devam edecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

İlgili yürütmeyi durdurma kararı İçin tıklayınız