SÖZLÜ SINAVDA BİR İPTAL KARARI DAHA

Danıştay İkinci Dairesi, sözlü sınavın yargısal denetimine imkan sağlayan teknolojik imkanlardan yararlanılmamış olması dolaysıyla yeni bir iptal kararı verdi. Yurt Dışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğine dayanılarak MEB tarafından 7-11 Temmuz 2008 tarihinde yapılan mesleki yeterlik sınavı iş ve işlemlerinin tamamının iptali istemiyle açılan davada, Danıştay, adayın sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile mesleki yeterlik sınavının tümünü iptal etti.

Danıştay İkinci Dairesinin kararında yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Mesleki yeterlik sınavı sözlü sınav şeklinde yapılır" ibaresi ile sınav komisyonunun görevlerinin yer aldığı 14 maddesinin sınav konularını belirleyen ve sınav yapmayı ve sonuçlarını duyurmayı düzenleyen (b) ve (c) bentleri yönünden yürütmenin durdurulması kararı verilmemiştir.

Ancak, yönetmeliğin "Temsil yeteneği" başlığını taşıyan 12. maddesinde yer alan "Personelin seçimi ve atanmasında temsil yeteneği göz önünde bulundurulur ve bu husus mesleki yeterlik ile birlikte değerlendirilir" hükmü hakkında daha önce Danıştay 5. dairesince (E:2007/662) yürütmenin durdurulmasına karar verildiğine dikkat çekilmiştir.

7-11 Temmuz 2008 tarihinde MEB tarafından yapılan mesleki yeterlik sınavı iş ve işlemlerinin tamamı hakkında ise mülakatın komisyon üyelerinin her birince tutanağa bağlanammış olması, soru ve yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulamaması, ayrıca mülakatta verilen yanıtların, teknolojik imkanlardan yararlanarak kayıt alınmaması nedeniyle, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARININ TAM METNİ

Kaynak: Memurlar.net