YÖNETİCİ DUYURU SIRASI NASIL OLACAK

 

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin “Yöneticilikleri boş olan eğitim kurumları için duyuru” başlıklı 32.maddesindeki; “Eğitim kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurularda yöneticiliği boş olan tüm eğitim kurumları için bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan sıralama esas alınarak duyuru yapılır.” Hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Yönetmeliğin “Atama ve yer değiştirme dönemleri” başlıklı 23.maddesinde ise; “Atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki sıralama ve takvim esas alınarak;

a) Seçme sınavı sonucuna göre müdürlük ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar yıl boyunca ihtiyaca göre,

b) İsteğe bağlı yer değiştirmeler, yeniden atama ve bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlerde bulunmuş olanların ataması mayıs ve haziran aylarında,

c) Zorunlu yer değiştirmeler temmuz ve ağustos aylarında

gerçekleştirilir.” hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre; eğitim kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurularda yöneticiliği boş olan tüm eğitim kurumları için Seçme sınavı sonucuna göre;

1-Müdürlüğe yapılacak atamalar, (yıl boyunca ihtiyaca göre)

2-Müdür yardımcılığına yapılacak atamalar, (yıl boyunca ihtiyaca göre)

3-Müdür başyardımcılığına yapılacak atamalar, (yıl boyunca ihtiyaca göre)

4- İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar, (mayıs ve haziran aylarında)

5-Zorunlu yer değiştirmeler, (temmuz ve ağustos aylarında)

6-İller arası yer değiştirmeler (eylül ve ekim aylarında)

sıralaması esas alınarak, tüm açık bulunan kadrolar belirtilerek duyuru yapılacaktır.

Atama ve yer değiştirme dönemlerinde, Müdür başyardımcılığına duyuru ve atama dönemi belirtilmemiştir. Bu konuda Müdür ve Müdür yardımcılığına yapılacak atamalarda kullanılan “yıl boyunca ihtiyaca göre” yöntemi kullanılacaktır.

1-Müdürlüğe yapılacak atamalar, (yıl boyunca ihtiyaca göre)

Yönetmeliğin “Müdürlük için duyuru ve atama” başlıklı 20. maddesindeki; “ (1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdürlüklerine ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(2) Müdürlük sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş müdürlüklere atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda İLSİS üzerinden başvuruda bulunabilirler.

(3) Başvuruda bulunan adayların atamaları, Müdürlük sınavından almış oldukları puan ile bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmede aldıkları puan dikkate alınmak suretiyle oluşacak toplam puan esas alınarak, tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır. Sonuçlar elektronik ortamda duyurulur.” hükümlerine göre işlemler gerçekleştirilir

2-Müdür yardımcılığına yapılacak atamalar, (yıl boyunca ihtiyaca göre)

Yönetmeliğin “Müdür yardımcılığı için duyuru ve atama” başlıklı 18. maddesindeki; “(1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdür yardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(2) Müdür yardımcılığı sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş müdür yardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik eki Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi (İLSİS) üzerinden başvuruda bulunabilirler.

(3) Başvuruda bulunan adayların atamaları sınav puanı üstünlüğüne göre yapılır.

(4) Atama sonuçları elektronik ortamda duyurulur.” hükümlerine göre işlemler gerçekleştirilir.

Bu yönetmelik hükmüne göre Müdür yardımcılığına yapılacak atamalarda Ek–2 belgesi doldurulmayacaktır. Dolayısıyla Müdür yardımcılığına yapılacak atamalarda sadece sınav sonucu geçerli olacaktır.

3-Müdür başyardımcılığına yapılacak atamalar, (yıl boyunca ihtiyaca göre)

Yönetmeliğin “Müdür başyardımcılığına duyuru ve atama” başlıklı 19. maddesindeki; “(1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdür başyardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(2) Yapılan duyuru üzerine, en az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olmak kaydıyla, duyuruda belirtilen esaslar çerçevesinde duyurusu yapılan boş müdür başyardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

(3) Başvuruda bulunanlar arasından bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek- 2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda oluşacak puan esas alınarak, tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre atama yapılır.” hükümlerine göre işlemler gerçekleştirilir

4- İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar (mayıs ve haziran aylarında)

Yönetmeliğin “İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar ” başlıklı 21. maddesindeki; “(1) Eğitim kurumu yöneticileri, bulundukları eğitim kurumunda bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar hariç olmak üzere en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla il içinde, görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı ya da daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine yer değiştirmek için bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

(2) Daha önce eğitim kurumu yöneticiliği yapmış olanlar, il içinde görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı ya da daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine yeniden atanmak için bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

(3) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlardan bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyanlar, il içinde duyurusu yapılan eğitim kurumları yöneticiliklerine atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

(4) Bu maddenin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü fıkralarında sayılanların başvuruları birlikte alınır. Bunlar bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucu almış oldukları puana göre tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğü esasına göre atanırlar.” hükümlerine göre işlemler gerçekleştirilir.

5-Zorunlu yer değiştirmeler (temmuz ve ağustos aylarında)

Yönetmeliğin “Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar” başlıklı 22. maddesindeki; (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, il içinde aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde tercihleri dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.

(2) Görev yapmakta oldukları eğitim kurumunun niteliğine ve durumlarına uygun atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların atamaları bir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılır.

(3) Zorunlu yer değiştirmeye ilişkin yapılacak duyurular üzerine bu kapsamda bulunan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunmayanların zorunlu yer değiştirmeleri durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından birine yapılır. Tercihlerinden birine atanamayanların atamaları boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine bilgisayar kurası ile yapılır.

(4) Zorunlu yer değiştirmelerde beş yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında o yılın temmuz ayının ilk günü esas alınır.” hükümlerine göre işlemler gerçekleştirilir.

6-İller arası yer değiştirmeler (eylül ve ekim aylarında)

Yönetmeliğin “İller arası yer değiştirme” başlıklı 33. maddesindeki;

“(1) Yöneticilerin iller arası yer değiştirmeleri, yapılacak duyuru üzerine Bakanlıkça gerçekleştirilir.

(2) İller arası yer değiştirme başvurularının son gününden geriye doğru bulunduğu ilde ez az üç yıl yöneticilik görevi yapmış olanlar, halen bulundukları yönetim göreviyle aynı kademedeki yönetim görevine olmak üzere iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine iller arası yer değiştirme yoluyla atanmak üzere başvuracakların, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, bu yükümlülükten muaf tutulmuş ya da sağlık veya eş durumu özrüne dayalı olarak bu yükümlülüklerini erteletmiş olmaları şarttır.

(4) İller arası yer değiştirmeler eylül ve ekim aylarında yapılabilir. İller arası yer değiştirmelere ilişkin iş ve işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz çerçevesinde Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formu’na göre puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılır.” hükümlerine göre işlemler gerçekleştirilir.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net öğretmenler bölüm sorumlusu

TES Osmaniye Şube Sekreteri