İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİNİN GÖREV ALANI DARALMAYACAK

Danıştay 2. Dairesi, ilköğretim müfettişlerinin görev alanlarını daraltan yönetmelik maddesinin yürütmesini durdurdu.

Müfettişler Derneği adına Başkan Doğan Ceylan, 24 Mayıs 2009 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Y önetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Danıştay 2. Dairesi, ilköğretim müfettişlerinin görev alanlarının sayıldığı maddeden, öğretmenevleri, öğrenci yurtları, hizmet içi eğitim merkezleri, spor ve izcilik okulları, çıraklık eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri gibi bazı merkezleri çıkaran yönetmeliğin 6. maddesinin yürütmesini durdurdu.

Daire'nin kararında, yönetmeliğin bu maddesiyle müfettiş ve müfettiş yardımcılarının inceleme, değerlendirme, soruşturma hizmetlerine yönelik olarak 13 grup halinde sınıflandırılan görev alanlarının sayıldığı 42. maddenin değiştirildiği hatırlatıldı.

Kararda, Anayasa Mahkemesi'nin, 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un, "İlköğretim müfettişlerinin ve yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulü, nitelikleri, yetişme şekli ve atamalarına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir" şeklindeki tümcesini "bu usul ve esasların Anayasa'ya göre yasayla düzenlenmesi gerektiği" gerekçesiyle iptal ettiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesinin bu kararıyla müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görevlerinin, "yasa koyucu tarafından temel ilkeler konulmadan, yürütmeye yetki verilemeyeceği gerekçesiyle" iptali edildiği hatırlatılan kararda, bu nedenle ilgili yönetmelik maddesinin yasal dayanağının bulunmadığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı