ZORUNLU HİZMETE ZORUNLU HİZMET TAZMİNATI ÖDENSİN(TASLAĞIN ÖZETİ)

Türk Eğitim Sen; Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşlerinde Zorunlu Hizmete Zorunlu Hizmet Tazminatı Ödenmesi teklifinde bulundu. Ayrıntılar için tıklayınız.

Türk Eğitim Senin Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüşlerinde ön plana çıkan teklifler.

Zorunlu Hizmete Zorunlu Hizmet Tazminatı Ödenmelidir

Belirlenen hizmet alanlarından 1. hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atananlara 1 brüt asgari ücret, 2. hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atananlara 1,5 brüt asgari ücret 3. hizmet bölgesi alanlarına zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında atananlara 2 brüt asgari ücret tutarında zorunlu hizmet tazminatı ödenir. Bu bölgelere isteğe bağlı olarak atatan ve bu kapsamda görev yapmakta olanlara tazminat tutarlarının ½’si oranında zorunlu hizmet tazminatı ödenir.

Hizmet Süresi İle Hizmet Puanı Hesabında 30 Eylül Tarihi Esas Alınmalıdır.

Hizmet süresi ile hizmet puanı hesabında 31 Ağustos tarihinin esas alınması bu yönetmelikteki pek çok hakkın kullanılmaması anlamına gelmektedir. Bu yönetmeliğe göre Ağustos ayında öğretmen ataması yapılmasının öngörüldüğü dikkate alındığında, pek çok öğretmen ancak Eylül ayında göreve başlamak durumunda kalacaktır. Bu durumda öğretmenler 1 yıl fazla çalışmak zorunda bırakılacak, il içi tayınlar ve iller arası tayinler 4 yılda, istenebilecektir gerekçesiyle; ) İsteğe bağlı il içi ve iller arası yer değiştirmelerde; il içindeki yer değiştirmelerde bulunduğu eğitim kurumunda, iller arası yer değiştirmelerde de bulunduğu ilde geçirilen hizmet süresi ile hizmet puanlarının hesabında 30 Eylül tarihi esas alınır.

Özür Grubu Yer Değiştirmelerde İl Emri Uygulanmalıdır.

Aile bütünlüğü korunmalıdır gerekçesiyle; Her ikisi de öğretmen olan eşler, istemeleri halinde ayrı ayrı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bunların aynı yere atamalarının yapılamayan veya yer değiştirme istemeyen eş ilk özür grubu yer değiştirme döneminde herhangi bir şarta bağlı olmaksızın il emrine atanır. Öğretmenler, sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Norm kadro açığı bulunmaması halinde atamaları il emrine, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yapılır.

1 Gün Bile Hizmet Puanı Hesabında Dikkate Alınmalıdır

30 günlük süreye puan verilmesi, 29 günlük süreye puan verilmemesi hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Bu sebeple 1 gün bile hizmet puanı hesabında dikkate alınmalıdır gerekçesiyle; Eğitim kurumlarında geçirilen değerlendirmeye esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si esas alınır Aydan artan süreler 1/30 hesabıyla, çıkan rakam gün sayısı ile çarpılarak hizmet puanına eklenir Yıldan ve aydan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır. Ancak, bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda hizmet puanı hiçbir şekilde o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puanı geçemez.

Sözleşmeli Öğretmenlere de İl Emri Uygulanmalıdır.

Sözleşmeli öğretmenler kadroya alınıncaya kadar kadrolu öğretmenlerin tüm haklarından yararlanmalıdır gerekçesiyle; Sözleşmeli öğretmenler de, diğer öğretmenler gibi özür grubu yer değiştirme dönemlerinde bir şarta bağlı olmaksızın il emrine atanırlar. Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlere tanınan atama ve yer değiştirme ile ilgili bu yönetmeliğin tanıdığı tüm haklardan yararlanırlar

Özür durumundan yer değiştirme suretiyle atamalar Ağustos ayı içinde ve 1. yarıyıl sonunda yapılmalıdır.

Ağustos ayında yapılacak tek atama yeterli değildir gerekçesiyle; Bu özür durumuna bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru Personel Genel Müdürlüğünce özür durumuna bağlı yer değiştirmelerinin yapılacağı dönemden bir ay önce Bakanlık web sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin başvuruda bulunabileceği, başvuru tarihi, yeri şekli ile diğer hususlara yer verilir. Başvuru tarihi duyuru tarihinden en geç on gün sonra başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az on iş gününden fazla olamaz. Bu özür durumundan yer değiştirme suretiyle atamalar Ağustos ayı içinde ve 1. yarıyıl sonunda yapılır

Ağustos ve Şubat Ayları İçinde Atama Yapılmalıdır.

Öğretmen ihtiyacı ve atama bekleyen öğretmen sayısı dikkate alınmalıdır gerekçesiyle; Öğretmenlik kadrolarına atamalar iki defada Ağustos ve Şubat ayları içinde yapılır. Öğretmenlik için duyuru, başvuru ve atamalar, Ağustos ve Şubat ayları sonu itibariyle tamamlanır. Bu atamalar sonucunda yasal süre içinde göreve başlamayanların yerine Ağustos ayında başvurusu alınanlardan puan yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan adaylardan puan üstünlüğüne göre aynı alanda aynı eğitim kurumlarına Kasım ayı içinde, Şubat ayında başvurusu alınanlardan yasal süre içinde göreve başlamayanların yerine Şubat ayında başvurusu alınanlardan puan yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan adaylardan puan üstünlüğüne göre aynı alanda aynı eğitim kurumlarına Mayıs ayı içinde atama yapılır.

İl İçi Yer Değiştirmelerde Süre 2 Yıl Olmalıdır.

Kazanılmış ve yıllarca kullanılan bir hak olan 2 yıllık süreyi 1 yıl daha artırmak, yer değiştirme isteği içerisinde olan pek çok öğretmen infialine ve üzüntüsüne yol açacaktır. Şu an uygulanan 2 yıllık süre bile birkaç gün eksik veya birkaç ay eksik olması sebebiyle fiilen 3 yıl olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla 2 yılın 3 yıl yapılması pek çok öğretmenin 4 yıl görev yaptıktan sonra tayin isteyebilme durumunu ortaya çıkaracaktır gerekçesiyle; Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf tutulanlar ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlardan bulundukları eğitim kurumunda en az 2 yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Zorunlu Hizmet Tarihi Yönetmeliğin Yayınlandığı Tarih Olmalıdır.

Türk Eğitim Senin internet sitesinde yaptığı Zorunlu çalışma yükümlülüğü hangi tarih itibariyle olmalıdır? Anketine göre “Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra” seçeneği %74 oy almıştır. Bundan hareketle;

Zorunlu çalışma yükümlülüğü hangi tarih itibariyle olmalıdır?
A. Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra %74
B. 2005'ten sonra %10
C. 2006'dan sonra %15

Bu Yönetmelikle yeri bir döneme girilmektedir. Dolayısıyla, eğitim çalışanlarının büyük bir kısmının beklentileri bu şekilde karşılanmalıdır. 6–7 yıllık süreler insan hayatında oldukça uzun sürelerdir. Bu kadar uzun süre zorunlu çalışma yükümlülüğü olmak öğretmenlerin gelecekle ilgili programlarını zorlaştıracaktır gerekçesiyle; ) Bakanlık kadrolarına Bu Yönetmeliğin Yayımı tarihinden sonra öğretmen olarak atanıp göreve başlayanlar zorunlu hizmetten muaftır. Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen süreler çok fazla olduğundan azaltılmalıdır.

Yer Değiştirmelerde Alanlara Göre Hizmet Puanı Sıralaması Yapılmalıdır.

Yer değiştirmelerde alan ayrımına göre hareket edilmesi gerekçesiyle; Alan ayrımı yapılmadan oluşturulacak bir hizmet puanı sıralaması yanlış olacağından Yer değiştirmelerde öğretmenin alanı itibarıyla oluşacak hizmet puanı göre işlem yapılması,

Zorunlu çalışma yükümlülüğü 6 aydan daha az süresi kalanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlar şartı 1 yıldan az kalanlar şeklinde düzenlenmelidir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamasına 1 yıldan az süre kalanlar atama isteyebilecekleri atama dönemleri de dikkate alındığında zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılmalıdır gerekçesiyle; Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerden dolayı 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü 1 yıldan daha az süresi kalanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. 1 yıllık sürenin belirlenmesinde en son görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dikkate alınır.

Yer Değiştirmelerde Tüm Açık Normlar İlan Edilmelidir.

Açık normların tamamının bildirilmesi ve suiistimallerin önlenmesi gerekçesiyle; İl genelinde öğretmen ihtiyacı ve fazlalığı bulunan eğitim kurumlarını tespit edilerek Öğretmen dağılımında alanlar itibarıyla denge kurulabilmesi için öğretmen açığı bulunan eğitim kurumlarının açık bulunan normlarının tamamını açık gösterilmesini,

Öğretmen Olarak Atanmada 40 Yaş Sınırı Kaldırılmalıdır.

Kırk yaşından önceki yıllarda KPSS sınavına girmeye başlamış ancak yetersiz öğretmen alımı nedeniyle başarılı olamamış adayların kırk yaşından dolayı mağdur olmaması gerekçesiyle; Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla son üç KPSS’ye girip kazanamamış olanlar hariç olmak üzere kırk yaşından gün almamış olmak, ancak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda halen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz.

Zorunlu Hizmet Bölgelerinde Yapılan Her Türlü Askerlik Hizmeti Zorunlu Çalışma Yükümlülüğünden Sayılmalıdır.

Askerlikte bir kamu hizmeti olduğundan zorunlu hizmet bölgelerinde yapılan her türlü askerlik hizmeti zorunlu hizmetten sayılmalıdır gerekçesiyle; Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerlik süreleri ve zorunlu hizmet bölgelerinde yapılan her türlü askerlik hizmeti zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılır.

İl içi sıra şartı getirilmeli Şubat ayı sonuna kadar en az iki defa çalıştırılmalıdır.

Sıraların ihtiyaç halinde çalıştırılmaması durumunda öğretmen ihtiyacı doğacak ve açık, ücretli öğretmenlerle kapatılmak durumunda kalınacaktır gerekçesiyle; İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler ile zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları birlikte alınır. Gerekli şartları taşıyanların yer değiştirme suretiyle atamaları, alanlar itibariyle belirlenen kontenjan ölçüsünde tercih edilen eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre Haziran ayı içinde yapılır. Öğretmen ihtiyacının giderilmesi için sıralar Şubat ayı sonuna kadar çalıştırılarak giderilir. Sıralar en az iki defa çalıştırılır. İhtiyaç duyulması halinde ikiden fazla da çalıştırılabilir.

Öğretmen Olarak Atanmada Askerliğini Yapmış Olmak Şartı Kaldırılmalıdır.

Öğretmen Olarak Atanmada Askerlik hizmetini yapma, tecil etme ya da askerlikle ilişkisinin bulunmadığını beyan etme şartından dolayı KPSS’yi kazanan öğretmen adaylarının atanma imkanı ellerinden alınmamalıdır. Bir daha atanma imkanı bulmaları mümkün olmayabilir. Asker öğretmen olarak askerlik yapma imkanı olan öğretmenlerimize böyle bir şart koymak akılcı da olmayacaktır gerekçesiyle; Öğretmenliğe başvurularda ayrıca; T. C. kimlik numarası, adli sicil beyanı, sağlık durumu yönünden öğretmenlik yapmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyanı ile öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesine göre, alanlar itibariyle belirlenen taban puanın üzerinde puan aldığına ilişkin beyanı esas alınır.

Norm Kadro Fazlası Öğretmenlere Bulunduğu Okulda 2 Yıl Norm Kadro Fazlası Olma Hakkı Verilmelidir.

Norm kadro fazlası yöneticiler gibi norm kadro fazlası öğretmenlere de kurumlarında iki yıl norm kadro fazlası olarak tutulabilme hakkı verilmelidir gerekçesiyle; Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar 2 yıl norm kadro fazlası olarak bulunduğu okulda tutulur. 2 yıl sonra norm kadro fazlası olması durumunda tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce belediye sınırları içerisinde ataması yapılır.

Kurumun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında iken bu kurumda geçirilen hizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılmalıdır.

Kurumlar zorunlu çalışma kapsamına alınıyorsa, bir takım bölgesel mahrumiyetler sebebiyledir. Dolayısıyla, bu bölgede bulunan okul ve kurumlarda yönetmelikten önce çalışılan sürelerin zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında tutulması hakkaniyetten uzak olacaktır. Bir hakkı teslim etmek adına bu bölge ve kurumlarda yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışılan sürelerde zorunlu çalışma alanlarında geçmiş sayılmalıdır gerekçesiyle; Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınan eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin kurumun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alındığı tarihten sonra bu kurumlarda geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır. Kurumun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında iken bu kurumda geçirmiş olduğu hizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılır

4/C görev süreleri, ek ders ücreti karşılığı görevlendirme, vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler zorunlu hizmetten sayılmalıdır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirdikleri süreler, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler, Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel kanunları kapsamında geçirilen hizmet süreleri, geçirilen süreler zorunlu hizmetten sayılır.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki, Atama ve Yer Değiştirme hükümleri doğrultusunda zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yer değiştirme suretiyle atanmış olan öğretmenler, zorunlu çalışma sürelerini veya bulundukları illerde geçirilmesi gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen ilk yer değiştirme döneminde bulundukları il dışına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olma şartının Üç yılın uzun bir süre olduğu gerekçesiyle; Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden son başvuru tarihine göre bir yılını doldurmuş olmak,

Türk Eğitim Senin Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşleri için tıklayınız.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net