ÖĞRETİM ÜYELERİNİN EK DERSLERİNE YANLIŞ ZİMMET UYGULAMASI

Üniversiteler öğretim programlarındaki zorunlu ve seçmeli dersleri vermek üzere ilgili bölümlerin teklifi ve Fakülte yönetim kurulunun onayıyla öğretim elemanlarını dersleri vermek için görevlendirilir. Yani ders görevi öğretim üyesinin isteği üzerine değil idarenin isteği üzerine yapılır ve öğretim üyeleri için bu ders görevi zorunlu bir görevdir.

Maaş karşılığı haftada sıfır saat olan bir öğretim üyesinin sadece II.öğretimden haftada sadece 10 saat uygulama ders görevi varsa İlgilinin alacağı aylık (4 haftalık) EK DERS ücreti; şöyle hesaplanmaktadır. Gündüzden sıfır ücret, Geceden 10 saat ücret alacaktır. Yani bu öğretim üyesi profesör ise, profesörün 1 saat gündüz ücreti yaklaşık 14.50TL olduğu göz önüne alınır ve (1 saat Gece dersi =Gündüz dersinin 3.2 katı) aylık ek ders ücreti 4 x 10 x3.2 x 14.50TL = 1856 TL olacaktır.

Şimdi sıkı durun aynı öğretim üyesinin geceden 10 saat olan uygulama ders yüküne ilaveten kendisine gündüzden de 10 saat uygulama görevi verilsin. Bu durumda öğretim üyesine verilen ders görevi toplam 20 saat olur. İlgilinin alacağı haftalık EK DERS ücreti; şöyle hesaplanmaktadır.

Maaş karşılığı yükü sıfır olduğu için Gündüzden 10 saat uygulama ve Geceden 0 saat olmaktadır(geceden 10 saat uygulamanın tamamı atılıyor uygulama toplamında 10 saat aşıldığı için). Bunun ücretlendirilmesi ise 4 x 10 x 14.50TL = 580 TL olmaktadır.

Sayıştay, Profesör 10 saat yerine haftada 20 saat derse girdiği için 1856TL yerine 580 TL almasını savunmakta fazladan alınan parayı geri istemektedir.Sayıştay denetçileri üniversitelerde yapmış olduğu denetimlerde bu gerekçelerle zimmet çıkarmakta, faiziyle ek ders ücretini geri almaktadırlar.

Bir yandan Öğretim üyesini üniversitesi fazla ders vermekle görevlendiriyor ve öğretim üyesi sırf bu fazla dersleri verdiği için değil fazla ücret alması bir yana bu fazla dersleri bedava vermesi de mümkün olamamakta ve bu fazla dersleri verdiği için öğretim üyesi önceden almakta olduğu ücret azaltılarak cezalandırılmaktadır. Böylesine bir uygulamanın akıl, mantık, insaf ve izanla bağdaşır bir yanı bulunmamaktadır.

Tamamen ihtiyari bir uygulama olan ve mesai saatleri dışında yapılan II. Öğretimde, Sayıştay’ın bu yorumlaması ile adeta öğretim elemanları cezalandırılmaktadır. Anayasamızda angarya yasaktır. Mevzuatı bu şekilde yorumlanması tam bir cezalı angarya örneğidir. İşin tuhafı aynı konuda SAYIŞTAY TEMYİZ KURULUNUN 01.04.2008 Tarih,Dosya No: 29261,İlam No: 863 sayılı kararı ile öğretim elemanları hakkında çıkarılan tazmin kararının kaldırılmasına hükmetmiştir. Durum böyleyken Sayıştay Denetçilerinin kendi dairelerinin Temyiz Kurulu Kararını göz ardı ederek hala daha aynı konuda öğretim elemanlarına zimmet çıkarmaya devam etmektedirler.

Yukarıdaki içerik Haber Gönder ile memurlar.net'e iletilmiştir.


--------------------------------------------------------------------------------

Saymanlık Adı : Adana Çukurova Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı

Yılı : 2003
Dairesi : 2
İlam No : 863
Dosya No : 29261
Tutanak No : 30064
Tutanak Tarihi : 01.04.2008

Duruşma talebinde bulunan dilekçi ...ile Sayıştay Savcı Vekilinin sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü:

863 sayılı ilamın 3. maddesiyle, Su Ürünleri Fakültesinde normal örgün ve ikinci öğretimde derse giren öğretim elamanlarına ait ek ders ücretlerinin hesabında, zorunlu ders yükünün öncelikle normal örgün öğretimde verilen teorik dersler dışındaki faaliyetlerle tamamlanması gerekirken, teorik derslerin dikkate alındığı, bu suretle ikinci öğretimde verilen teorik dersler dışındaki faaliyetler için de ek ders ücreti ödendiği gerekçesiyle 7.880.436.000-liraya tazmin hükmolunmuştur.

Dilekçi dilekçesinde özetle; normal eğitim ve ikinci eğitimde ders veren öğretim elamanlarına ait ek ders ücretinin hesabı sırasında zorunlu ders yüklerini öncelikle birinci eğitimde bulunan teorik derslerden düştüklerini, geriye kalan teorik dersler için normal örgün eğitimden ücretlerin ödendiğini, normal ve ikinci öğretimi bir bütün olarak gördükleri için ikinci öğretimde ödenen diğer faaliyetler kadar ders saati sayısı normal örgün öğretimde ödenmesi gereken teorik derslerden ikinci öğretimde ödenen diğer faaliyetler sayısı kadar zorunlu yük olarak düşülerek hesaplandığını, yaptıkları uygulamanın mevzuata uygun olduğunu, ilamın kendi içinde çelişkili olduğunu, ikinci öğretimde 10 saat sınırları dahilinde teorik derslerin dikkate alınmadığını belirterek tazmin hükmünün kaldırılması talep edilmektedir.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun “Ek Ders Ücreti” başlıklı 4689 sayılı kanunla değişik 11. maddesinin birinci fıkrasında “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elamanlarına görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.”

ikinci fıkrasında; “Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. (…) Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılır.”

hükümleri yer almaktadır.

3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 10. maddesinde “Normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim elemanlarına, ikinci öğretimde verdikleri her ders için; doldurmamış olan öğretim elemanlarına bu yükün doldurulmasından sonra verdikleri her ders için, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11. maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile ara sınav, yarıyıl ve yıl sonu sınavları için ödenecek ücretlerin üç katını aşmayacak şekilde ikinci öğretim programları esas alınarak, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek ders ücreti ödenir.” denilmektedir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 30.10.2001 tarih ve 2001.34.3121 sayılı kararı ile kabul edilen Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslar’ın 2. maddesinin (a) bendinde de kanundaki hükümlere paralel düzenlemeler getirilmiştir.

Madde hükümlerine göre, mecburi ders yüklerinin hesaplanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetlerin dikkate alınması gerekmekte olduğu belirtilmekle birlikte, normal örgün öğretimde öncelikle teorik dersler dışındaki faaliyetlerle mecburi ders yüklerinin tamamlanması yönünde herhangi bir hükme de yer verilmemiştir. Ayrıca, diğer faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında göz önünde bulundurulması ve bu faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınarak kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılması öngörülmektedir.

Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesinden, mevzuatta tespit edilmiş olan normal öğretimde 20 saat, ikinci öğretimde 10 saat sınırlaması aşılmadan ve diğer faaliyetlerin örgün ve ikinci öğretimde 10 saat olarak hesaplamalarda dikkate alınarak ek ders ücreti ödemeleri yapıldığı anlaşılmasından 863 sayılı ilamın 3. maddesiyle verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA;

Karar verildiği 01.04. 2008 tarih ve 30064 sayılı tutanakta yazılı olmakla iş bu ilâm tanzim kılındı.

Memurlar.Net