MEB'DEN NORM KADROLARI YENİLEYİN TALİMATI

MEB’de gerek ilk atama gerekse yer değiştirme kapsamında atamaların başlaması üzerine ele aldığımız birçok yazıda Norm kadroların yenilenmeden yapılacak bu atamaların öğretmenleri sıkıntıya düşüreceğini belirtmiştik. Bu konuda bakanlık yetkilileri çalışma yaparak Norm kadroların güncellenmesi yönünde talimat yayımlamıştır.

Norm kadro kadar 2010/30 nolu genelge gereği Genel Liselerin Anadolu ya da Meslek Liselerine dönüştürülmesi de gelecekte öğretmenlerin durumlarını etkileyecektir.

Bu konuda henüz çalışma olmamakla beraber okullar Norm kadrolarını 08 Haziran 2010 tarihine kadar güncelleyeceklerdir.

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

İşte Bakanlığın açıklaması:

Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine

Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince; “okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Eylül ayında 16 ve 17 nci maddeleri doğrultusunda yeniden belirleneceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. Ancak, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin değişmesi ve öğretmen atama ve yer değiştirmelerinin yılda bir defa yaz döneminde yapılacak olması nedeniyle 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılına esas olmak üzere eğitim-öğretim başlamadan okul ve kurumların öğretmen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, 01-18 Haziran tarihleri arasında sistem açılmış, Norm Kadro Modülünde güncelleme yapılması için İl Millî Eğitim Müdürlüğü Mebbis Yöneticilerine yetki verilmiştir. Mebbis yöneticileri tarafından 01 -08 Haziran tarihleri arasında okul ve kurum müdürlüklerine işlem yapma yetkisi verilmesi, 09- 13 Haziran tarihleri arasında İlçe milli eğitim müdürlüklerine, 14-18 Haziran tarihleri arasında da İl milli eğitim müdürlüklerine girilen bilgilerin kontrolünün yapılabilmesi için yetki verilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğin 16. Maddesinde; “okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları il millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.” hükmü mevcut olduğundan bu süre zarfında okul ve kurumlara ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak girilmesi, girilecek veriler doğrultusunda belirlenen norm kadrolara göre yapılan atamalarda doğacak hatalardan okul/kurum müdürleri ile il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumlu olacaklardır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girildiğinin tespiti yapıldığında sorumlular hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

Merkeze bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan okul/kurumlar, Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Öğretmen evi ve akşam sanat okulu Müdürlüklerinin norm kadrolarında hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır.

İl, ilçe, okul/kurum müdürlerince norm kadro güncellenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar:

1) 2010 -2011 Eğitim Öğretim yılından geçerli olmak üzere kademeli olarak Sağlık Meslek Liselerinin, Anadolu Sağlık Meslek Lisesi statüsüne dönüştürülmesi nedeniyle, öğrenci sayıları ve norm bilgileri ekranına Anadolu bölümü eklenmiştir. Bu sebeple Öğrenci sayılarının ve ders saati sayısına bakmaksızın ders yüklerinin Anadolu bölümünün Anadolu bölümüne, normal bölümün normal bölüme girilmesi gerekmektedir.

2) Anadolu Liseleri( Tek müdüre bağlı olarak faaliyet gösteren; Teknik ve EML, Kız Teknik ve Meslek Lisesi ve, Tic.Meslek ve And.Tic.Lis v.b. hariç), Fen Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlükleri, Özel Eğitim Okulları ( Görme, İşitme, Zihinsel, Ortopedik, Otistik, İş Okulları, Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürlükleri ), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlükleri(METEM), Halk Eğitim Merkezlerinin bağımsız olması ve hiçbir şekilde eğitim bölgelerine bağlanmaması gerekmektedir.

3) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları ile Anadolu türündeki mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının atölye, laboratuar ve meslek dersleri ders yükleri Anadolu bölümünün ayrı, normal bölümün ayrı olarak belirlemesi yapılmaktaydı.

Bundan böyle;

a) Atölye, laboratuar ve meslek dersleri ders yüklerinin (Anadolu bölümü de dahil) tamamının normal bölümdeki ilgili alanın ders yüküne girilmesi (İmam Hatip Liselerinin Meslek Dersleri Hariç),

b) Bünyesinde Anadolu statüsünde okul bulunan kurumların öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde; Genel bilgi derslerinde Anadolu bölümünde haftalık alan ders yükünün 15 saat ve üzerinde olması halinde Anadolu bölümüne, 15 saatin altında olması durumunda ise normal bölümün ders yükünün üzerine ilave edilmesi,

4) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin rehber öğretmen norm kadrolarının tam ve doğru olarak belirlenebilmesi için; Rehberlik Araştırma Merkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin kontrol edilmesi gerekmektedir.

5) Norm Kadro Yönetmeliğinin “Rehber Öğretmen Norm Kadrosu” başlıklı 13. maddesinin b bendinin, 2. fıkrasında yer alan “……..(İlköğretim kurumlarında okulöncesi ile 1-5 inci sınıf öğrenci sayıları hariç) ibaresinin, 20/05/2008 günlü, E:2008/666 sayılı karar ile yürütülmesi durdurulmuştur. Söz konusu karar doğrultusunda adı geçen okullarda rehber öğretmen norm kadrosunun belirlemesinde okulöncesi ile 1-5 inci sınıf öğrenci sayıları da hesaba katılarak rehber öğretmen norm kadro belirlemesi yapılacaktır.

6) İlköğretim okullarındaki 4 ve 5 inci sınıfların ders programında yer alan özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, resim-iş, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilişlim teknolojisi ders yüklerinin 6, 7 ve 8 inci sınıfların bu alanlardaki ders yüklerine dahil edilerek öğretmen norm kadrolarının belirlenmesi gerekmektedir.

7) Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda Alan/Bölüm şefi, Atölye Şefi ve Laboratuar Şefi norm kadrosunun verilmesi söz konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev olduğundan Dairemizden yazışmayla ayrıca kadro istenmemesi. Söz konusu işlemin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuar Şefliklerine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlemesinin yapılarak Norm Modülündeki kurum bilgileri ekranına alan/bölüm, atölye ve laboratuar sayılarının tam ve doğru olarak girilmesinin sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılar doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

8) Norm modülü kurum bilgileri ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak doldurulması her kutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği bilgi girilmeyen kutucuktan dolayı atama yapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı yaşayacakları sıkıntıların tamamen okul ve kurum müdürlüklerine ait olacağının bilinmesi gerekmektedir.

a) Okul ve kurumlardaki oda sayısı; kurum binaları yapılırken projesinde kaç oda görünüyor ise oda sayısı olarak girilmeli kurumun ek binası kiralık veya başka bir yolla kurumun kullandığı mekanlar varsa bu mekanlardaki kullandığı oda sayılarının da ilave edilmesi gerekmektedir. Pansiyonlarda yatakhane olarak kullanılan oda sayısına yönetim birimlerinin kullandığı veya başka amaçla kullanılan oda sayıları da eklenerek sisteme girilmeli Ayrıca okullarda müdür odası harita odası laboratuar spor salonları veya buna benzer odalarında öğrencinin kullandığı derslik sayılarına ilave edilerek tümünün oda sayısı olarak oda sayısı kutucuğuna işlenmesi Derslik olarak kullanılan sınıfların ise ayrıca önceden beri var olan derslik sayıları kutucuğuna işlenmesi,

b) Yemek Hizmeti verilen kişi sayısı; yemek servisi veren okul ve kurumların yemek servisi verdiği kişi sayısının sisteme girilmesi,

c) Okul veya kurumun ısıtma şekli; okul veya kurumun kaloriferle veya sobayla ısıtma şekli neyse o seçeneğin seçilmesi, gerekmektedir.

İRTİBAT TELEFONLARI : 413 14 16 / 413 14 30 / 413 14 29 / 413 14 28 / 413 14 22

Memurlar.Net