YARGI KARARLARININ IŞIĞINDA MEB'DEKİ ROTASYON UYGULAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul ve kurum yöneticilerinin zorunlu yer değişikliğine dair yönetmelik maddesi uyarınca yaz aylarında yaptığı yer değişikliklerinde yürütmeyi durdurmaya dair yargı kararları verilmektedir. İdari mahkemeler hangi gerekçelerle rotasyon uygulaması hakkında yürütmeyi durdurma kararları vermektedir.

Türk Eğitim Sen üyeleri tarafından zorunlu yer değişikliği işlemine karşı açılan Sendikal veya bireysel davalar;

1-Edirne Bölge İdare Mahkemesinin 2010/442 Esas sayılı Y.D. kararı

Kırklareli ilinde görev yapmakta olan davacının Mahkeme kararının gerekçesinde; 5 yıllık sürenin hesabında dönüştürme yolu ile Anadolu türüne çevrilen bir okul ile düz lisede geçirilen sürelerin birleştirilemeyeceği ve lise düzeyinde okul müdürü olarak görev yapılırken ilköğretim düzeyindeki bir okula zorunlu olarak atama yapılamayacağından dolayı yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

2-Edirne Bölge İdare Mahkemesinin 2010/445 Esas sayılı Y.D. kararı

Edirne ilinde görev yapmakta olan davacının Mahkeme kararının gerekçesinde; Halk Eğitim Merkezi müdürü iken Kız Teknik ve Meslek Lisesine zorunlu olarak atanan davacının eğitim kurumlarının derece ve türlerine aykırı olarak atamasının gerçekleştirildiği bu nedenden dolayı hukuka aykırılık oluştuğu belirtilmiştir.

3-Edirne Bölge İdare Mahkemesinin 2010/458 Esas sayılı Y.D. kararı.

Kırklareli ilinde görev yapmakta olan davacının son beş yıl içerisinde görev yaptığı okulun başka bir okul ile birleşmesinden dolayı atamasının yürütmesi durdurulmuştur.

4-Bursa İdare Mahkemesinin 2010/863 Esas sayılı Y.D. kararı

Yalova ilinde görev yapmakta olan davacının Mahkeme kararının gerekçesinde; Davacının tercih ettiği okullardan birine atamasının yapılmaması durumunda, önceki görev yeri olan okulun Anadolu Lisesi statüsüne uygun olmak kaydıyla boş bulunan eğitim kurumlarından birisine bilgisayar kurasıyla atamasının yapılmasının mümkün olduğu, eğer boş bulunan okullar arasında görev yaptığı eğitim kurumunun niteliğine ve durumuna uygun eğitim kurumu yok ise zorunlu yer değiştirmesinin 1 yıl süreyle ertelenmesinin zorunlu olduğu söylemiştir.

5-Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 2010/875 Esas sayılı Y.D. kararı.

Kocaeli ilinde görev yapmakta olan davacının son beş yıl içerisinde görev yaptığı okulun dönüşüme uğradığından dolayı atamasının yürütmesi durdurulmuştur. İlgili yargı kararında, 5 yıllık sürenin hesabında; dönüştürülen okulun dönüştürme tarihinin baz alınması gerekliliği ve bu nedenle beş yıllık sürenin dolmadığı belirtilmiştir.

6-Denizli İdare Mahkemesinin 2010/1056 Esas sayılı Y.D. kararı

Denizli ilinde görev yapmakta olan davacının Fen Lisesinden bir ilköğretim okuluna atanmasında görev yaptığı kurumun niteliğinin dikkate alınmadığından dolayı atamasının yürütmesi durdurulmuştur.

7- Denizli İdare Mahkemesinin 2010/1059 Esas sayılı Y.D. kararı ile Denizli İdare Mahkemesinin 2010/1089 Esas sayılı Y.D. kararı.

Denizli ilinde görev yapmakta olan davacıların son beş yıl içerisinde görev yaptıkları okulların dönüşüme uğradığından dolayı atamasının yürütmesi durdurulmuştur.

8-Sivas İdare Mahkemesinin 2010/1171 Esas sayılı Y.D. kararı

Sivas ilinde görev yapmakta olan davacının Mahkeme kararının gerekçesinde; zorunlu yer değiştirme kapsamına alınan bir eğitim kurumu müdürünün öncelikle değerlendirme puanı göz önünde bulundurularak tercihlerine, tercih ettiği okullara puanının yetmemesi halinde ise görev yapmakta olduğu eğitim kurumunun niteliğine ve durumuna uygun bir eğitim kurumuna bilgisayar kurası ile atanmasının esas olduğu, durumuna uygun atanabileceği kurum yoksa bir sonraki zorunlu yer değiştirme dönemine kadar atamasının ertelenmesi gerektiği, davacının görev unvanının lise düzeyinden ilköğretim düzeyine düşürülmesi sebebiyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

9-İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2010/1725 Esas sayılı Y.D. kararı

İstanbul ilinde görev yapmakta olan davacının Mahkeme kararının gerekçesinde; “…iptal kararının, işlemi tüm sonuçları ile ortadan kaldıracağı ve davacının atanma kararı ile yargı kararı uyarınca verilen iptal kararı uyarınca tekrar eski görevine dönme tarihi arasında geçen dönemin eski okulunda geçmiş hizmeti olarak sayılacağı açık ise de 5 yıllık çalışma sürecinin hesabının fiilen kesintisiz ve de en son göreve başlama tarihinden itibaren hesaplamasının yönetmeliğin 22. maddesinin düzenlenme amacına daha uygun olacağı açıktır.” Denilmektedir. Kısaca, yargı kararı ile eski kurumlarına dönenlerin 5 yıllık çalışma süresini hesaplanırken yargılama öncesi hizmet süreleri hesaba katılmayacaktır.

10-Trabzon İdare Mahkemesinin 2010/1012 Esas sayılı Y.D. kararı

Trabzon İdare Mahkemesinin 2010/1012 Esas sayılı kararında, yukarıda yer alan hükümleri kıstas alarak; düz lise iken 2005 yılında Anadolu lisesine 2010 yılında da fen lisesine dönüştürülen bir okulda görevli müdür için uygulanan rotasyon işleminin durdurulmasına karar vermiştir.

Trabzon İdare Mahkemesinin 2010/1012 Esas sayılı kararında gerekçe olarak; “Mili Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte açık bir hüküm bulunmamakta ise de yönetmeliğinin 22. maddesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerlerinin yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirileceğinin hükme bağlanmış olduğu, dönüştürme yolu ile oluşan ve davacının görev yaptığı düz lisesi, Anadolu lisesi ve fen lisesinin her birinin bir birbirinden farklı nitelikte ve türdeki eğitim kurumları oldukları, ayrı yönetmeliklerinin bulunduğu ve bu okulların her birisine yönetici olarak atana bilmek için ayrı koşulların arandığı hususların göz önünde bulundurulduğunda, davacının; Anadolu lisesinde ve düz lisede çalıştığı sürelerin beş yıllık zorunlu çalışma süresinin hesabında dikkate alınmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.” İbaresini kullanmıştır. “Davacının bulunduğu eğitim kurumunda 5 yıllık zorunlu çalışma süresini doldurmadığı anlaşıldığından davacının görev yaptığı fen lisesinin zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak ilan edilmesine ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk görülmemiştir.” Hükmünü açıklamıştır.

11- Sivas Bölge İdare Mahkemesinin 2010/299 YD İtiraz Nolu kararı

Erzincan ilinde görev yapmakta olan davacının Mahkeme kararının gerekçesinde; Erzincan Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda Müdür olarak görev yapmakta iken, bu okullardan tür itibari ile farklı olduğu açık olan, Erzincan Merkez Fırat İlköğretim Okuluna Müdür olarak atamasının yapılmasında hukuka uygun bulunmadığı söylenmiştir.

Yukarıdaki yargı kararları incelendiğinde;

1- Okul Müdürünün görev yapmakta olduğu okulun başka bir okul ile birleşmesi halinde, okulların birleşme tarihi, 5 yıllık sürenin hesabında başlangıç olarak ele alınmaktadır.

2- Okul Müdürünün görev yapmakta olduğu okulun başka bir okula dönüştürülmesi halinde, dönüştürülme tarihi, 5 yıllık sürenin hesabında başlangıç olarak ele alınmaktadır.

3-Okul Müdürünün, görev yapmakta olduğu eğitim kurumunun niteliğine ve durumuna uygun bir eğitim kurumuna atamasının yapılması gerekmektedir. (Örneğin görev unvanı lise düzeyinden ilköğretim düzeyine düşürülemez. Fen Lisesinden ilköğretim okuluna, Halk Eğitim Merkezinden İlköğretim okuluna atama yapılamaz)

4-Okul Müdürünün durumuna uygun atanabileceği kurum yoksa bir sonraki zorunlu yer değiştirme dönemine kadar atamasının ertelenmesi gerekmektedir.

5-Okul Müdürünün önceki görev yeri olan okulun statüsüne uygun olmak kaydıyla zorunlu yer değiştirmesi yapılabilir. Örneğin Anadolu Lisesinden, Anadolu lisesine rotasyon uygulaması yapılabilir. Eğer boş bulunan okullar arasında Okul Müdürünün görev yaptığı eğitim kurumunun niteliğine ve durumuna uygun eğitim kurumu yok ise zorunlu yer değiştirmesinin 1 yıl süreyle ertelenmesi gerekmektedir.

6-Eğitim kurumlarının derece ve türlerine aykırı olarak atama yapılamaz. (Örneğin Halk Eğitim Merkezinden Kız Meslek Lisesine atama yapılamaz)

7-Yargı kararı ile eski kurumlarına dönen Okul Müdürünün 5 yıllık çalışma süresi hesaplanırken yargılama öncesi hizmet süreleri hesaba katılmayacaktır.. 5 yıllık sürenin hesabında yargı kararı ile okula dönerek göreve başlanılan tarih, başlangıç olarak ele alınacaktır.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Kaynak: memurlar.net