KEY ÖDEMESİ KONUSUNDA AÇIKLAMA

 MEMURLAR.NET'İN HABERİ

KEY kesintileri konusunda açıklama
04.01.2011 16:07
Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası, Konut Edindirme Yardımı Bölümü Müdürlüğünün yazısı için başlığa tıklayınız

Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası, "Konut Edindirme Yardımı Bölümü Müdürlüğü", eylül ayından sonra aralık ayında da elindeki listelerde hatalı olan bölümleri CD formatında tüm kamu kurumlarına göndererek, hataların giderilmesini istedi. Bu listeler gelince yeni ödeme yapılacak.

Kamu kurumlarına gönderilen yazıda, benzer hataların bir daha yaşanmaması için, çizelgeler doldurulurken ve KEY kesintileri düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar tek tek belirtildi. Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası, Konut Edindirme Yardımı Bölümü Müdürlüğünün yazısı için başlığa tıklayınız.

Bilindiği gibi, 29.12.1999 tarih ve 23921 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının tasfiyesine dair 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4.Maddesi ile, 11.11.1986 tarihli ve 3320 sayılı memurlar ve işçiler ile bunların emeklilerine konut edindirme yardımı yapılması hakkındaki kanun, konut edindirme yardımı hesapları toplamı karşılığı T.Emlak Bankası A.Ş.’ne ait gayrimenkullerin, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ayni sermaye olarak devri suretiyle yürürlükten kaldırmış, EKGYO’nın hisse senetlerinin hak sahiplerine payları oranında verileceğini hükme bağlamıştır.

 Ancak, hak sahibi tespiti ve bu hak sahiplerine EKGYO’nın hisse senetlerinin verilmesi çalışması, tanınan yasal süre olan 17.08.2001 tarihine kadar kurum ve kuruluşların istenilen belgelerin gelmemiş olması nedeni ile sonuçlandırılamamıştır.

 Bu kez, 30/05/2007 tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5664 sayılı konut edindirme yardımı hak sahiplerine ödeme yapılmasına dair Kanun ile mülga 3320 sayılı memurlar ve işçiler ile bunların emeklilerine konut edindirme yardımı yapılması hakkında Kanun uyarınca hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi olarak ödeme yapılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlenmiştir. 5664 sayılı Kanunun 3.maddesi, Bankaca, hak sahiplerinin ana para ve nemalarının tespit edilebilmesi için, tüm kurum/ kuruluşların Ek:2 formatındaki çizelgeyi Yasanın yayım tarihinden itibaren en geç 6 ay (altı) içerisinde göndermelerini zorunlu kılmıştır. (Ancak, kurumlarca hazırlanan bilgilerin bu sürenin sonu beklenilmeden en kısa süre içerisinde Bankamıza göndermeleri hak sahiplerinin menfaatine olacaktır.)-Bu süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurum veya kuruluşlara aittir. Kurumlar listelerdeki tutarlarla bu tutarların ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür.

Tasfiye halindeki Türkiye Emlak Bankası tarafından yapılan açıklamada; Çizelgelerin doldurulmasında Dikkate alınması gereken hususlar açıklandı.

İşte o hususlar;

Kurumlar dilekçeleri aşağıdaki hususları da dikkate alarak topluca inceleyip EK:2 formatındaki listeyi düzenleyeceklerdir. Düzenlen EK–2 formatı CD halinde geri teslim edilecektir.

EK:2 formatındaki listeye ulaşmak için tıklayınız.

KEY Kesintileri Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar

1-KEY kesintisi yapılan personelin T.C.Kimlik Numaralarının doğruluğu

2-T.C Nüfus Cüzdanına göre Ad ve Soyadı Kontrolü (Nüfus cüzdanında yazıldığı gibi)

3- KEY kesintisi yapılan personelin T.C.Kimlik numarasına göre Emekli Sicil Numaralarının doğruluğu (www.sgk.gov.tr adresinden çalışan portalındaki E- Hizmet bölümünden Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti Emekli Sandığından Kontrolü)

4-Kesinti yapılan miktarların formata uygun olarak düzenlenmesi. Format dışına çıkılmaması

5- Sadece KEY itiraz dilekçesi verenler EK–2 Formatına işlenecektir.

Çizelgelerin doldurulmasında Dikkate alınması gereken hususlar.

Ek 2 Formatındaki Çizelgenin Doldurulmasında Dikkate Alınması Gereken Hususlar;

1- Kurumunuzdaki çalışanlara ait bildirimler sadece tarafınızdan doldurulacaktır.

2- Tablonun doldurulmasında sicil numaraları sütununa Emekli Sandığına tabi çalışan memur personel için “Emekli Sandığı Sicil Numarası" yazılacaktır. Yardım, miktar ve sürelerine ilişkin bilgiler ile kurum veya kuruluş ad ve unvanı kısaltma yapılmaksızın yazılacaktır.

Kurum Kodu hanesine, Tasarruf Teşvik Uygulamasında kurumunuza verilen kod numarası yazılacaktır. Ödemelerde problem çıkmaması için bu bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilmelidir.

3-"KeyHesapEk2.xls" dosyasını bilgisayarınızdaki "C" diskinin altına kopyalayınız.

4-Dosya açılırken çıkan ara formda "Makroları Etkinleştir" butonunu seçiniz.

5-Her yıl için bilgi girişini o yıl için tanımlanmış olan sayfa (sheet) üzerinde yapınız.

6- Kurum kodu, kurum adı ve diskete çıkış tarihi bilgilerinin sadece "1987" sayfasında tanımlanması yeterlidir, diğer sayfalar için bu bilgiler otomatik olarak "1987" sayfasından alınmaktadır.

7-Satırlar arasında boş satır bırakmayınız. Silme işlemi yapılacaksa tüm satırı değil kolonları ayrı ayrı siliniz.

8-Formüller ilk 500 satır için tanımlandığından dolayı, 500 den fazla kayıt için fazla satır kadar "Ekle (Insert") işlemi yapınız.

9-ÇOK ÖNEMLİ: Sayfalar (sheet) arasında kesinlikle "Tutar" kolonunu içerecek şekilde kopyalama yapmayınız. "Sandık Kodu", " Soyadı", "Adı" kolonlarını kopyalayabilirsiniz.

10-"Adı", " Soyadı" alanlarını boş bırakmayınız. Kişi adlarında kısaltma yapılmayacaktır.

11-Aşağıdaki örnekte gri renkte görülen alanlar bilgi girişinin yapılacağı alanlardır. Bu alanların her birinde kullanıcının yararlanması için "Uyarı"lar konulmuştur. Alanlara tıklandığında uyarılar görülebilir.

12-Aktif sayfa (sheet) üzerinde bilgi girişi tamamlandıktan sonra, sayfa (sheet) değiştirmeden kayıt (save) yapılmalıdır.

13-İlçenize Kurum/Okulların 2008 yılında göndermiş olduğu CD’lerde yukarıda belirtilen bilgilerde çok sayıda hata bulunduğundan; Okullar tarafından gönderilen KEY kesinti listelerinin kesinlikle güncellenmiş olması gerekmektedir.

14- Tablo, 17.01.1987 tarihli ve 19344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan. Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 12, 17, 20 ve 24 üncü maddeleri doğrultusunda bilgilerin tutulmasından sorumlu kurum veya kuruluşlarca düzenlenmesi gerektiğinden saymanlıklar, kendi personeli ile birlikte tahakkuk daireleri personeline ilişkin bilgileri de içeren tek bir çizelge düzenleyeceklerdir.

 15- Kurumunuzdaki sigortalı çalışanlara ait bildirimler, SSK tarafından yapılacağından( Özel banka sandıkları hariç, bu sandıklar hak sahiplerinin listelerini bildirmek zorundadır.), sadece Kurumunuzdaki memurlara ilişkin bildirimler tarafınızdan yapılacaktır.

 16 Bankaya gönderilecek çizelgeler/evraklar ekinde çizelgelerin muhtevasını içeren Ek:2 formatındaki disket mutlaka olacaktır.

 17- Tablonun doldurulmasında sicil numaraları sütununa Emekli Sandığına tabi çalışan memur personel için “Emekli Sandığı Sicil Numarası”, kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan kuruluşlarda istihdam edilmekte olan diğer kamu görevlileri için ise “ Kurum Sicil numarası” yazılacaktır. Yardım, miktar ve sürelerine ilişkin bilgiler ile kurum veya kuruluş ad ve unvanı kısaltma yapılmaksızın yazılacaktır. Kurum Kodu hanesine, Tasarruf Teşvik Uygulamasında kurumunuza verilen kod numarası yazılacaktır. Ödemelerde problem çıkmaması için bu bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilmelidir.

 18-Konu, T.C. Maliye Bakanlığının (Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün), defterdarlık ve merkez saymanlık müdürlüklerine muhatap B.07.0.MGN.0.20/103–19/924 (15.01.2001) sayılı talimatında da belirtilmiştir.

 19-Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 28.09.2000 tarih ve 16–230 EK sayılı iç genelgesi gereği, kamu ve özel sektörde çalışan sigortalılara ilişkin bildirimler Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’nce yapılacaktır.

 20- Kurumlarca, bu tablonun eksiksiz ve doğru olarak doldurularak, yasada belirtilen altı aylık sürelerin sonu beklenilmeden enseri şekilde Bankaya gönderilmesi, kendi mensuplarının lehine olacaktır. Ayrıca tablonun dolduruluşu ile ilgili daha ayrıntılı açıklamalar Bankanın web sitesinde bulunmaktadır.

 Yazışma Adresi

TASFİYE HALİNDE T.EMLAK BANKASI A.Ş. Konut Edindirme Yardımı Bölüm Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 62/5 06440 Yenişehir/ANKARA

 Telefonları;

Santral; 0312 425 38 50, 51, 52, 54

Direkt; 0312 417 41 88

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

/ /