YENİ YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ

22.04.2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete’de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği yayımlanmış, bu Yönetmelikle 06.10.2015 tarihli ve 29494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

1) Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesine “Derece” tanımı eklenmiş, önceki Yönetmeliğin “Tanımlar” kısmında yer alan “Dönem” tanımı kaldırılmıştır.

2) Yönetmeliğin “Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar” başlıklı 5. Maddesinin ( c ) fıkrasına, “aynı türden eğitim kurumlarından birine” ibaresi eklenmiştir.

Önceki Yönetmelik; “Görevlendirileceği eğitim kurumun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak” şeklinde düzenlenmişti.

Yönetmeliğin “Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar” başlıklı 5. Maddesinin ( c ) fıkrası; “c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak,” şeklinde düzenlenmiştir.

3) Yönetmeliğin “Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar” başlıklı 6. Maddesinin ( b ) fıkrası; “b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.” Hükmünü içermektedir.

Önceki Yönetmelikte; Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olma şartı; kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dahil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak, şartı yer almaktaydı.

4) Yönetmeliğin “Değerlendirme komisyonunun oluşumu ve çalışma usulleri ile görevleri” başlıklı 8. Maddesinin 1. Fıkrası ile Değerlendirme Komisyonuna “il milli eğitim müdürlüğü insan kaynaklarından sorumlu şube müdürü” ibaresi eklenmiş; 2. Fıkrasında  “Gerek görülmesi halinde birden fazla değerlendirme komisyonunu kurulabilir” denilerek; 3. Fıkrasında da “Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır” hükmüne yer verilmiştir.

5) Yönetmeliğin “Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem” başlıklı 11. Maddesi; “(1) Yönetici görevlendirmeleri; Ek-1’de yer alan form üzerinden verilen değerlendirme puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır.” Hükmünü içermektedir.

Önceki Yönetmelikte; müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme yazılı sınav sonucuna göre, müdürlüğe görevlendirme ise değerlendirme ve sözlü sınav sonucuna göre yapılmaktaydı.

Yapılan düzenleme ile yazılı sınav kaldırılmış, tüm yönetici görevlendirmelerinin Ek-1’de yer alan form üzerinden verilen değerlendirme puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak, puan üstünlüğüne göre yapılacağı belirtilmiştir.

6) Yönetmeliğin “Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları” başlıklı 14. Maddesinde sözlü sınav konularına “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” eklenmiştir.

7) Yönetmeliğin “Sözlü sınav” başlıklı 15. Maddesinde; Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanların başarılı sayılacağı ve değerlendirme başvurusunda belirttiği yöneticilik görevi için eğitim kurumu tercihinde bulunma hakkına sahip olacağı belirtilmiştir.

8) Yönetmeliğin “Müdürlüğe görevlendirme” başlıklı 18. Maddesinde; görevlendirmeye esas puanların, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle geçerli olduğu belirtilmiştir.

Önceki Yönetmelikte; görevlendirmeye esas puanların kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla bir yıl süreyle olmak üzere bu kapsamda yapılacak bir sonraki değerlendirme tarihine kadar geçerli olduğu belirtilmekteydi.

Yönetmeliğin 18. Maddesinin 2. Fıkrasında; Müdür olarak görevlendirilmek isteyen adaylardan söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen puanlara beş puan daha ilave edilmesine ilişkin olarak;

( a ) bendinde; Okul Öncesi alan öğretmenleri ile birlikte yer verilen “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” ibaresine yer verilmemiş;

( d ) bendinde; güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlar içinde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenleri ile birlikte belirtilen “Türk Dili ve Edebiyatı” ibaresine yer verilmemiştir.

9)Önceki Yönetmeliğin “Müdürlüğe görevlendirme” başlıklı 26. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan; “Kurucu müdür olarak görev yapmış olanlardan kurucu müdür olarak görev yaptığı eğitim kurumuna, bu kuruma müdür normunun verildiği ilk dönemde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlar ile müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen puanlara sekiz puan daha ilave edilir.” Hükmünün; Türk Eğitim-Sen olarak açmış olduğumuz davada, Danıştay 2. Dairesi’nin 2016/287 E. sayılı kararıyla yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmişti.  

Yönetmeliğin “Müdürlüğe görevlendirme” başlıklı 18. Maddesinin 3. Fıkrası ile “Kurucu müdür olarak görev yapmış olanlardan kurucu müdür olarak görev yaptığı eğitim kurumuna müdür normu verildikten sonra yapılacak ilk müdür görevlendirmesinde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlar ile müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen puanlara dört puan daha ilave edilir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

10) Yönetmeliğin “Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme” başlıklı 20. Maddesinin 3. ve 4. Fıkraları ile yapılan düzenlemeye göre;

 “(3) Müdür başyardımcılığında dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür başyardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür başyardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen puanlara dört puan daha ilave edilir.

 (4) Müdür yardımcılığında dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen puanlara dört puan daha ilave edilir.” Denilmektedir.

20. Maddenin 6. Fıkrasında görevlendirme işlemlerinin, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde tamamlanacağı, ifade edilmiştir. Önceki Yönetmelikte ise on iş günü içinde tamamlanacağı belirtilmiştir.

11) Yönetmeliğin “Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar” başlıklı 21. Maddesinin 4. Fıkrasında; Anaokullarının müdür yardımcılarının en az biri Okul öncesi öğretmenleri arasından görevlendirme yapılabileceği belirtilmiş, önceki Yönetmelikte yer alan “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” ibaresi ile güzel sanatlar liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenleri arasından görevlendirme yapılabileceği belirtilerek, önceki Yönetmelikte yer alan “Türk Dili ve Edebiyatı” ibaresine yer verilmemiştir.   

12) Önceki Yönetmelikte “Kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ile yöneticilikte vekaleten ve geçici görev kapsamında geçen süreler, dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilmez. Dört ve sekiz yıllık sürenin hesabına; yılık izin, hastalık izni, aylıksız izin, yöneticilik dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri de dahil edilir.” hükmü yer almaktaydı. Yönetmeliğin “Yöneticilik görev süresinin hesaplanması” başlıklı 22. Maddesinin 3. Fıkrasında; “Yönetici olarak görev yapmakta iken diğer eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilenlerin bu görev süreleri ile yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

13) Yönetmeliğin “Yöneticilik görevinin sona ereceği ve devam edeceği durumlar” başlıklı 25. Maddesinin 1. Fıkrasının ( ç ) bendi ile Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin görevlendirme tarihi itibarıyla, ibaresine “bir yıldan az süreyle görevlendirilenlerin ise toplamda bir yılın dolduğu, tarihten itibaren sona erer.” İbaresi eklenmiştir.

14)  Önceki Yönetmelikte “il içinde” şeklinde yer alan ibareler, Yönetmeliğin 25. Maddesinin 2., 3. 4. 5. Fıkraları ile 26. Maddenin 1. Fıkrası ve 28. Maddenin 2. Fıkralarında; “ilçe/il içinde” şeklinde belirtilmiştir.

15) Yönetmeliğin “Yöneticilik görevinden ayrılma” başlıklı 26. Maddesinin 1. Fıkrası: “(1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise kadrolarının bulunduğu ilçe/il içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.” Şeklinde düzenlenmiş olup, ilgili düzenlemede önceki Yönetmelikte yer alan “istekleri de dikkate alınarak” ibaresine yer verilmemiştir.

16) Önceki Yönetmelikte “yöneticilik görevinden alınanlar” ibaresi, Yönetmeliğin “Yöneticilik görevinden alınma” başlıklı 27. Maddesinde,  “yöneticilik görevinden alınma teklifi getirilen” şeklinde düzenlenmiştir.

17) Yönetmeliğin “Yönetici norm kadrosunda değişiklik” başlıklı 28. Maddesinin 2. Fıkrası; “(2) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yönetici olarak görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir. Bu kapsamda başka eğitim kurumlarına görevlendirilmek istemeyenler veya tercihlerine görevlendirilemeyenler, kalan yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlar. Bu konumda olanlardan kalan görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlamak istemeyenler ile diğer eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar, istekleri de dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu ilçe/il içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır.” Şeklinde düzenlenmiştir. Önceki Yönetmelikte yer almayan il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak , Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir. İbareleri eklenmiştir.