OHAL KOMİSYONUNA İLİŞKİN BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Bilindiği üzere, geçtiğimiz aylarda yayınlanan 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulacağı ifade edilmiş, yine aynı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri ile; yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar hükme bağlanmıştı.

23 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 685 sayılı KHK ile ilgili günümüze kadar henüz bir Komisyon teşekkül ettirilememişken, 29 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 690 sayılı KHK’nin beşinci bölümünde, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu ile ilgili bazı yeni düzenlemeler yapıldı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU ÜYELERİ AYLIKSIZ İZİNLİ SAYILACAK

Yapılan bazı düzenlemelere göre; 690 sayılı KHK’nın 53. Maddesi ile;

-Yeni  bir düzenleme getirilerek, ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinin görevleri süresince aylıksız izinli olarak görev yapacakları hükme bağlandı. Kısaca komisyon üyeleri,    Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu iş ve işlemleri ile görevli olacaklardır.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU ÜYELERİ KARAR VE FİİLERİNDEN DOLAYI  SORUMLU OLMAYACAK

2-Komisyon üyelerinin görev kapsamındaki karar ve fiilleri; hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluk kapsamında yer almayacak, (belirtilen  bu esas, önceki düzenleme olan 685 sayılı KHK’da  komisyon üyeleri hakkında 4483 sayılı Kanun uyarınca  Başbakan veya görevlendireceği bakanın izni ile soruşturma yapılabileceğini düzenlemekteydi.)

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun ilgilinin başvurusunu kabulü halinde, ilgilinin dosyasına ilişkin tüm evraklar kamu görevlileri bakımından en son görev yaptığı kurum ve kuruluşa devredilecek.

OLUMSUZ KOMİSYON KARARLARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA  BAŞBAKANLIK HASIM GÖSTERİLMEYECEK

690 sayılı KHK’nın 54. Maddesi ile;

Komisyon kararlarına karşı sadece Ankara İdare Mahkemelerinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine dava açılabilecek,  Başbakanlık hasım olarak gösterilmeyecek, kısaca açılacak iptal davalarında muhatap sadece en son görev yapılan kurum olacak.

DAHA ÖNCE AÇILMIŞ DAVALARLA İLGİLİ  MAHKEMELER KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI VERECEK VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEYECEK  KARARLAR KESİN OLACAK İLGİLİ DOSYALAR  KARAR VERİLMEK ÜZERE KOMİSYONA GÖNDERİLECEK

690 sayılı KHK’nın 56. Maddesi ile;

Haklarında daha önce KHK ile kamu görevinden çıkarılma kararı verilen ve KHK’ya karşı herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmış olanlarla ilgili olarak, yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına, tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına kesin olarak  karar verilecek, ayrıca vekalet ücretine de hükmedilmeyecek, dosyalar yeni bir başvuru olmaksızın  Komisyona gönderilecek, Belirtilen hükümden, artık komisyon kararının bir idari işlem olarak kabul edileceği, yargı sürecinin Komisyonun olumsuz karar vermesi halinde başlayacağı sonucu çıkmaktadır.

685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren konularda bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan başvurular, ilgili kurumlarca işleme alınmak üzere Komisyona intikal ettirilecek, bu süreçte herhangi bir süre şartı aranmayacak.