MTSK YÖNETMELİĞİYLE İLGİLİ YENİ KARAR

Türk Eğitim Sen olarak, 02.04.2014 tarih ve 1360110 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının ( g ) bendi ile 2. Fıkrasının ( i ) bendinin iptali talebiyle açmış olduğumuz davada, Danıştay 15. Dairesi’nin 2016/922 E., 2017/1667 K. sayılı ve 10.04.2017 tarihli kararıyla Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının ( g ) bendi ile 2. Fıkrasının ( i ) bendinin iptaline karar verilmiştir. 
05.12.2015 tarih ve 29553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14. Maddesiyle, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Yönetmeliğin 19. Maddesine eklenen 6. Fıkranın son cümlesi “Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak kursiyere araç kullandırdığı tespit edilen usta öğreticilere yapılan inceleme ve soruşturma sonucuna göre kurslarda bir yıl süreyle görev verilmez” hükmü, 19. Maddesiyle, Yönetmeliğin 29. Maddesine eklenen 5. ve 6. Fıkraları,  21. Maddesiyle, Yönetmeliğin 31. Maddesinde yapılan değişiklikle eklenen 2. Fıkrasının son cümlesinde yer alan, “Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereği bir yıl süre ile görev verilmeyen direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesine, bir yıl sonunda tekrar hizmet içi eğitimine katılıp başarılı olmadan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev verilmez.” hükmünün, yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle açmış olduğumuz davada, Danıştay 15. Dairesi’nin 2016/6791 E. sayılı ve 12.10.2016 tarihli kararıyla dava konusu düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Ancak, yürütmenin durdurulması kararına idare tarafından yapılan itiraz üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun YD İtiraz No: 2016 / 1717 sayılı ve 25.01.2017 tarihli kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 19. Maddesiyle, Yönetmeliğin 29. Maddesine eklenen 5. ve 6. Fıkralarının, 21. Maddesiyle, Yönetmeliğin 31. Maddesinde yapılan değişiklikle eklenen 2. Fıkrasının son cümlesine yönelik kısım yönünden davalı idarenin itirazının oyçokluğu ile kabulüne, kararın bu kısmının kaldırılmasına, diğer kısım yönünden ise davalı idarenin itirazının oybirliği ile reddine karar verilmiştir.

 

İptal Kararı İçin Tıklayınız 


YD İtiraz Kısmen Kabul Kısmen Red Kararı İçin Tıklayınız