DOKTORA MÜLAKAT SINAVINDA BAŞARISIZ SAYILMA İŞLEMİNİN İPTALİNE İLİŞKİN KARAR

Türk Eğitim Sen üyesi Mehmet Emin ÖNDER tarafından, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi doktora programına başvurusu kapsamında yapılan mülakat sınavında 45 puan verilmesine ilişkin işlemin ve bu işleme yaptığı itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddine dair Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2016/3433 E., 2017/2792 K. sayılı ve 05.10.2017 tarihli kararı, istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 2018/331 E., 2018/463 K. sayılı ve 21.12.2017 tarihli kararıyla kaldırılmıştır.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 2018/331 E., 2018/463 K. sayılı ve 21.12.2017 tarihli kararının gerekçesinde, sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların ve bu sorulara verilen cevapların tutanağa bağlandığı görülmekle beraber sorulan sorulara davacının verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmediği, böylece, sözlü sınavın nesnel olarak yapılmadığı ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesinin sağlanmadığı, belirtilen durum karşısında mülakat sınavında bu yönüyle hukuka uyarlık ve aksi yönde ki mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılarak dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız