Atölye Ve Laboratuvar Öğretmeni Norm Kadroları Nasıl Belirlenir?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumların Atölye Ve Laboratuvar Öğretmeni Norm Kadrolarının belirlenmesinde; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 19. maddesi hükümleri dikkate alınmaktadır.

 

Bu madde hükümlerine göre;

 

Atölye Ve Laboratuvar Öğretmeni Norm Kadroları Nasıl Belirlenir?

Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadroları, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 19. maddesindeki; “(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulan atölye ve laboratuvar dersleri ile işletmelerde meslek eğitimi dersi dahil toplam ders yükü;

a) 15-41'e kadar 1,

b) 41-81'ekadar2,

c) 81-121'e kadar 3,

ç) 121-161'ekadar 4,

d) 161-201 'e kadar 5,

e) Toplam ders yükünün 201'den fazla olması halinde, her 40 saat ders yükü için 1, atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 20 saat olması halinde, ilave olarak 1 atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu daha verilir.

 

(2) Özel eğitim kurumları ile proje okulları hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 40 saate bir atölye ve laboratuvar dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 15 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir." hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Peki, Bölge Normu Nasıl Hesaplanmaktadır?

Bölge normu, Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin "Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 19. maddesi 2. fıkrasındaki hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Bu konu hakkında "Norm Kadroda Bölge Normu Nasıl Hesaplanır?" haberimiz için tıklayınız.

 

Genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerinin norm kadroları tespit edilirken "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 19. maddesi 1. fıkrası (e) bendinin zaman zaman yanlış uygulandığı gözlenmiştir.

 

Bazı okul/kurum yöneticilerinin yapmış olduğu bu hatalar öğretmenleri norm kadro fazlası durumuna düşürmekte, buna binaen de öğretmenler istemeden kurum değiştirmek yada norm kadro fazlası olmak zorunda kalmaktadır. Bu da gereksiz yazışmalara ve idari davaların açılmasına neden olmaktadır.

 

Ders yükü hesaplanırken Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 22. maddesindeki hükümler dikkate alınmalıdır.

 

Peki, Norm Kadroda Ders Yükü Nedir, Nasıl Hesaplanır?

 

Bu konu hakkında "Norm Kadroda Ders Yükü Nedir, Nasıl Hesaplanır?" haberimiz için tıklayınız.

 

Bu Ders Yüküne; ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı, 88. maddesi 2. fıkrası (ç) bendindeki; "İşletmelerde meslek eğitimi ek ders görevine esas olacak haftalık ders yükünün belirlenmesinde, işletmelere öğrenci gönderilen alandaki/dallardaki sınıfların işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek derslerinin haftalık ders saati sayısının bu sınıflardaki grup sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak sayı, ders yükü olarak kabul edilir. Grup sayısının belirlenmesinde, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır." şeklinde yer alan hükümlere göre; işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı derslerin haftalık ders saati sayısının bu sınıflardaki grup sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak sayı norm kadroya esas ders yüküne aktarılacaktır.

 

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumların atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrolarının belirlenmesinde; Norm Kadro Yönetmeliğin "Alan/Bölüm, atölye ve laboratuvar şefi norm kadrosu" başlıklı 20. maddesindeki;"(1) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi norm kadrosu, mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alanlarıyla ilgili öğretmen norm kadrosu içinde değerlendirilir." hükümleri dikkate alınarak Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine ayrı norm kadro ayrılmadan işlem yapılmalıdır.

 

Diğer taraftan, ders yükü hesaplanırken Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 22. maddesi 6. fıkrasındaki; "(6) Alanlara göre öğretmen norm kadroları, yöneticilerin girmiş olduğu ders saatleri ilgili alanın ders yükünden düşülerek belirlenir." hükümleri de dikkate alınarak okul yöneticilerinin branşı itibariyle gireceği derslerin, ders yükü süresinden düşüldükten sonra kalan ders yükünün mevcut öğretmenlerle ilişkilendirileceği de unutulmamalıdır.

 

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan  4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki “Örgün ve yaygın eğitim kuramlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 10. maddesi; "(1) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı Kararın 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "6 saat" ibaresi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için "2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar" şeklinde uygulanır." hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan müdür ve müdür başyardımcıları 1 Ocak 2014 ten itibaren 2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar derse girdiklerinden bu durumunda normlar girilirken dikkate alınması gerekmektedir.

 

Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin "Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 19. maddesini örneklendirecek olursak;

 

Ders Yükü

Norm Kadro Sayısı

15 - 40 saat

1 Norm

41 - 80 saat

2 Norm

81 - 120 saat

3 Norm

121 - 160 saat

4 Norm

161 - 200 saat

5 Norm

220 saat

6 Norm (200+20 saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

240 saat

6 Norm

260 saat

7 Norm (240+20 saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

280 saat

7 Norm

300 saat

8 Norm (280+20 saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

320 saat

8 Norm

340 saat

9 Norm (300+20 saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

360 saat

9 Norm

380 saat

10 Norm (340+20 saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

400 saat

10 Norm

420 saat

11 Norm (400+20 saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

440 saat

11 Norm

460 saat

12 Norm (440+20 saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

480 saat

12 Norm

500 saat

13 Norm (480+20 saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

520 saat

13 Norm

540 saat

14 Norm (520+20 saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

560 saat

14 Norm

580 saat

15 Norm (540+20 saat den) Bölge Normuna Göre Belirlenmektedir

600 saat

15 Norm

Şeklinde tablo ortaya çıkacaktır.

 

Bu nedenle norm kadro güncellemelerinde meslek liseleri, sağlık meslek liseleri, mesleki eğitim merkezlerindeki Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenleri norm kadrolarının yukarıda belirttiğim mevzuat hükümlerine göre belirlenmesi gerekmektedir.

 

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi​