Rehberlik Alan Öğretmeni Norm Kadroları Nasıl Belirlenir?

Rehberlik Alan Öğretmeni Norm Kadrolarının belirlenmesinde; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 21. maddesi hükümleri dikkate alınmaktadır.

 

Bu madde hükümlerine göre;

 

Rehberlik Alan Öğretmeni Norm Kadroları Nasıl Belirlenir?

Rehberlik Alan Öğretmeni Norm Kadroları, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 21. maddesindeki; ”(1) Rehberlik ve araştırma merkezlerine, görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfusu 100.000’e kadar olan yerlerde 4, sonra gelen her 50.000 nüfus için 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 25.000 olması hâlinde ilave olarak bir rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.

 

(2) Okul rehberlik servislerine;

a) Özel eğitim anaokulları hariç olmak üzere, özel eğitim kurumlarına (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim kurumlarından öğrenci sayısı fazla olana verilmek üzere), toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1,

b) Anaokulları hariç olmak üzere, ilkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

c) Ortaöğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

ç) Yatılı veya pansiyonlu eğitim kurumlarının öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1,

d) İlçe merkezindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısının yetersiz olması nedeniyle norm kadro verilememesi hâlinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna 1,

e) Meslekî eğitim merkezlerinden çırak ve kursiyer sayısı 200 ve daha fazla olanların her birine 1,

rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilir.

 

(3) Anaokulları hariç olmak üzere, özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına, diğer eğitim kurumlarında ise öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması hâlinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.

 

(4) Özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz.”

 

Not; Bu madde ile alakalı olarak;

(1) Danıştay Onaltıncı Dairesinin 24/3/2015 tarihli ve E.: 2015/10784 sayılı Kararı ile; bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde "bağımsız anaokulları" ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme yönünden oybirliğiyle, 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde" ibaresi yönünden oyçokluğuyla, yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmiştir.

 

 (2) İdari Dava Daireleri Kurulunun YD İtiraz No: 2015/442 sayılı Kararı ile; bu maddede bağımsız anaokullarına yer verilmemesi ile özel eğitim kurumlarına 2. ve daha sonraki rehber öğretmen norm kadrosunun hangi sayılar esas alınarak verileceğine ilişkin bir düzenleme içermemesi yönünden söz konusu maddenin yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir.

 

ANAOKULLARINDA REHBER ÖĞRETMEN NORMU İLE İLGİLİ YARGI KARARI 

 

Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin "Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 21. maddesindeki hükümlere göre rehberlik alan öğretmeni norm kadrolarını tablolar şeklinde örnekleyecek olursak;

 

 

Rehberlik ve araştırma merkezlerindeki rehberlik alan öğretmeni norm kadroları;

il veya ilçenin nüfusu

Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu

100.000'e kadar

4 Norm

150.000 olduğunda

5 Norm

175.000 olduğunda

6 Norm

200.000 olduğunda

6 Norm

225.000 olduğunda

7 Norm

250.000 olduğunda

7 Norm

 

Özel eğitim kurumları okul rehberlik servisleri rehberlik alan öğretmeni norm kadroları;

Toplam öğrenci sayısı

Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu

25 ve daha fazlası için

1 Norm

100 olduğunda

2 Norm

200 olduğunda

3 Norm

300 olduğunda

4 Norm

500 olduğunda

5 Norm

 

İlkokullarda okul rehberlik servisleri rehberlik alan öğretmeni norm kadroları;

Toplam öğrenci sayısı

Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu

300 olduğunda

1 Norm

500 olduğunda

2 Norm

1000 olduğunda

3 Norm

1500 olduğunda

4 Norm

2000 olduğunda

5 Norm

 

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okul rehberlik servisleri rehberlik alan öğretmeni norm kadroları;

Toplam öğrenci sayısı

Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu

150 olduğunda

1 Norm

500 olduğunda

2 Norm

1000 olduğunda

3 Norm

1500 olduğunda

4 Norm

2000 olduğunda

5 Norm

 

Ortaöğretim kurumlarında okul rehberlik servisleri rehberlik alan öğretmeni norm kadroları;

Toplam öğrenci sayısı

Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu

150 olduğunda

1 Norm

500 olduğunda

2 Norm

1000 olduğunda

3 Norm

1500 olduğunda

4 Norm

2000 olduğunda

5 Norm

 

Mesleki eğitim merkezlerinde okul rehberlik servisleri rehberlik alan öğretmeni norm kadroları;

Çırak ve kursiyer sayısı

Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu

200 olduğunda

1 Norm

500 olduğunda

2 Norm

1000 olduğunda

3 Norm

1500 olduğunda

4 Norm

2000 olduğunda

5 Norm

 

Yatılı veya pansiyonlu eğitim kurumları okul rehberlik servisleri rehberlik alan öğretmeni norm kadroları;

Toplam öğrenci sayısı

Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu

1 olduğunda

1 Norm

500 olduğunda

2 Norm

1000 olduğunda

3 Norm

1500 olduğunda

4 Norm

2000 olduğunda

5 Norm

Şeklinde tablolar ortaya çıkacaktır.

 

Ayrıca ilçe merkezindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısının yetersiz olması nedeniyle norm kadro verilememesi halinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna 1 Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilmektedir.

 

Bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamayacağından öğretmen yer değiştirmelerinde bu hükme dikkat edilmelidir.

 

Bu nedenle norm kadro güncellemelerinde rehberlik alan öğretmeni norm kadrolarının yukarıda belirttiğim mevzuat hükümlerine göre belirlenmesi gerekmektedir.

 

 

NORM GÜNCELLEMELERİNDE ANAOKULLARININ REHBER ÖĞRETMEN NORMLARININ AÇIK GÖSTERİLMESİ İÇİN MEB’E TALEPTE BULUNDUK 2018

 

ÖZÜR GRUBU YER DEĞİŞTİRMELERİNDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA REHBER ÖĞRETMEN NORMU DA AÇILMALIDIR 2018

 

ANAOKULLARINA REHBERLİK NORMU TALEBİMİZE MEB’İN CEVABI 2017

 

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi​