MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ÇALIŞANLARININ PROBLEMLERİ ÇÖZÜLMELİDİR

Türk Eğitim-Sen olarak yaklaşan Toplu Sözleşme öncesi kamu çalışanlarının hak arama mücadelesinde talepte bulunacağımız bir diğer önemli husus Mesleki ve Teknik Eğitim çalışanlarının problemlerinin çözülmesidir.

Hatırlanacağı üzere Türk Eğitim-Sen olarak mesleki ve teknik eğitimle ilgili çok sayıda çalıştay düzenleyerek, sorunları ve çözüm önerileri hakkında yetkilileri bilgilendirmiştik. Sendika olarak Mesleki ve Teknik Eğitimi son derece önemli görüyoruz. Çünkü ülkenin üretim çarklarının ana unsuru olarak gördüğümüz bu alanın Türk milleti için geçmişten günümüze ne kadar hayati bir görev ifa ettiğini bu milletin her bir ferdi olarak anlamak ve bu konuda gerekli özenin gösterilmesi gerektiği inancındayız. Ancak, “meslek lisesi memleket meselesi’ denildiği halde başta öğretmen atama yetersizliği olmak üzere mesleki ve teknik alanında çalışanların birçok problemi bulunmaktadır. Bu, kabul edilemez!  Mesleki teknik eğitime bu denli ihtiyacımız olduğu bir dönemde ihmal edilmemesini, layık olduğu değeri bulmasını istiyoruz.

Bu amaçla Mesleki ve Teknik Eğitim çalışanlarına yönelik taleplerimiz şu şekildedir:

- Bölüm ve atölye şeflerinin ücretleri düzenlenirken verilen “Planlama ve bakım onarım görevi” ücreti ders kesiminde sona ermektedir. Tam gün, tam yıl uygulaması kapsamında sömestr ve yaz tatilinde derslerin devamı halinde bu ödemelere devam edilmelidir.

- 5473 sayılı Kanun’la 439 sayılı Kanun’da değişiklik yapılarak “atölye ve meslek dersleri” ifadesi kaldırılmış, yerine “ders” ifadesi yazılmıştır. Kanun eski şekline getirilmeli ve öğretmenlerin maaş karşılığı sadece branşlarında derse girmeleri sağlanmalıdır.

- Sınıf mevcutları; atölye, laboratuvar, yabancı dil ile güzel sanatlara dönük çalışmalar nedeniyle oluşturulacak grupların ortalama öğrenci sayıları gelişmiş ülkeler için geçerli olan ölçütlere uygun olarak belirlenmelidir.

- Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Tarım Alanında  çalışan teknisyenlerin (üretim ve atölye uygulamalarında etkin çalışmalarını sağlamak amacıyla) yardımcı öğretim görevlisi olarak çalışmaları sağlanmalıdır.

- Meslek Liselerinde atölyedeki öğrenci grup sayıları tüm sınıflarda 8 olarak belirlenmelidir.

- Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinden yeteri kadar faydalanılamamaktadır. Bu sebeple, ilköğretimde bilgisayar derslerinin sayısı artırılmalı, BT Öğretmenlerinin yaşadığı sıkıntılar bir an önce çözülmelidir.

- Bilgisayar Öğretmenleri ve alan daralması sebebiyle diğer okullarda görevlendirilen tekstil ve benzeri branşlardaki teknik öğretmenler ile teknoloji tasarım öğretmeni olarak atanan teknik öğretmenler Meslek Liselerindeki emsalleri gibi özlük haklarından faydalandırılmalıdır.

- Teknik Öğretmenlere %12 ve %15 olarak  ödenen Teknik Hizmet Tazminatı, kanunda belirtildiği gibi % 40'a çıkartılmalı, 3308 Sayılı Kanun’un gelirlerinden teknik öğretmenlere ödenen ek ücret arttırılmalıdır.

- Teknik Öğretmenlerin koordinatörlük görevleri eskiden olduğu gibi ücretli olmalı, bu görevin maaş karşılığı hale getirilmesiyle ilgili değişiklik iptal edilmelidir. Koordinatörlük görevlendirme kriterleri belirlenmeli, sorunlar giderilmelidir. Koordinatörlük ders yükü iki katına çıkarılmalıdır.

- Teknik Eğitim Fakültelerinde maliyeti yüksek bir eğitim alarak mezun olan teknik öğretmenlerden, daha önceden sınıf öğretmeni olarak atananların branşlarına dönmeleri isteğe bağlı olarak gerçekleştirilmelidir. İhtiyaç fazlası olan veya geçerliliğini kaybeden meslek alanlarının öğretmenleri, hizmet içi eğitime alınarak yeni meslek alanlarında hizmet verecek şekilde yeterliliklere kavuşturulmalıdır.                    

- Örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki kadrolu usta öğreticilerin, öğretmenlik mesleğine ilişkin temel bilgi ve becerilerle donatılmaları amacıyla hizmet içi eğitim almaları sağlanmalıdır.

- 5450 sayılı Kanun’la Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen okullardaki meslek dersleri öğretmenlerinin normal liselere veya ortaokullara verilmesi sebebiyle meslek dersleri öğretmeni olma avantajlarının ortadan kaldırılmasından kaynaklanan hak kaybı önlenmelidir.

- Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görevli teknik öğretmenler koordinatörlük görevleri sırasında, işletmelerde ve hastanelerde bire bir öğrenci ile beraber bulunduğundan, iş riski yüksektir. Bundan dolayı iş riskinden yararlanmalıdırlar.

- Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Ticaret Alanı Muhasebe Grubu Öğretmenlerinden meslekte 15 yılını dolduranlara yönelik Mali Müşavirlik Sınavı  yapılarak başarılı olanlara Mali Müşavirlik Belgesi verilmeli ve özel sektörde çalışabilmelerinin önü açılmalıdır

- Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Tarım Alanında görev yapan veteriner hekimler, öğretmen gibi maaş karşılığı derse girmekte ve ücret almaktadır. Ancak bu çalışanlar mesai sistemine göre görev yapmaktadır. Diğer okullarda olduğu gibi bu okullarda görev yapan veteriner hekimler de ders bitiminde görevi tamamlamış sayılarak serbest kalmalıdırlar.

- Daha önce Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren 5450 Sayılı Yasa ile MEB’e devredilen TUREM’lerin son yapılan değişikliklerle bir kısmı kapatılmış, bir kısmı ise Halk Eğitim Merkezi gibi kurs merkezine dönüştürülmüştür.  Bu dönüşüm ile birlikte TUREM 'lerin pansiyonları kapatılmış, öğrenci bulmaları zor hale gelmiştir. 

- Halk Eğitim  Merkezleri kurs müfredatı  TUREM'lerin daha önce uyguladığı kurs müfredatına göre çok daha dar kapsamlıdır.

- İl içi ve il dışı tayinlerinde belirsizlikler devam etmektedir. Genellikle Genel İdari Hizmetleri sınıfı bir memur gibi düşünülerek tayin işlemleri gerçekleştirilmektedir.

TUREM Çalışanlarının;

* Önlisans,  Lisans veya Pedagojik formasyon almaları  sağlanmalıdır.

* Ek ders, Eğitim-Öğretime Hazırlık ödeneği, Pansiyon belleticilik nöbeti ücreti, Sınav ücreti, Okul nöbet ücreti alabilmeleri için düzenleme yapılmalıdır.

* Öğretmenlerin sahip olduğu yarıyıl tatili, yaz tatili gibi imkânlardan TUREM çalışanları da yararlandırılmalıdır.

- İl/ilçe emrine atanan atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri, geçici görevlendirmeyle Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görevlendirilmeleri durumunda ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılmalıdır.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde hafta sonlarında yapılan sınavlarda öğretmenlere ücret ödenirken okul yöneticilerine ücret ödenmemektedir. Okul yöneticilerine de sınav görevine bağlı ücret ödemesi yapılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatına bağlı Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Mesleki ve Teknik Eğitim Okulu gibi Açık Öğretim Okullarında ve diğer birimlerde görev yapan öğretmenlere branş ayrımı yapılmadan bir bölümüne haftada 18 saat, bir bölümüne de haftada 27 saat ek ders ücreti ödenmektedir. Birimler arasındaki bu farklı ek ders ücreti ödemelerindeki farklılıkların giderilerek, Bakanlıkta görev yapan öğretmenlere branş ve görev yeri ayrımı yapılmadan haftada 27 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

Salgın dönemlerinde kendilerine işletmelerde mesleki eğitim görevi verilen öğretmenlerin, bu görevlerini yerine getirdiği kabul edilerek üzerlerinde bulunan ek ders ücretleri tam ödenmelidir.

- Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde çalışan atölye teknisyenlerine yardımcı öğretim görevlisi olarak ödenen ek ders ücretinden yararlanmaları konusunda kriter olmadığı için keyfilikler yaşanmaktadır. Bu nedenle teknisyenlerin yardımcı öğretim görevlisi olarak görevlendirilmelerinde kriter getirilmelidir. 

- Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli teknisyenlerin maaşlarındaki yetersizlik giderilmeli ve özel hizmet tazminatı oranları yükseltilmelidir.

- Mesleki ve teknik eğitimde atölyelerde mutlaka teknisyen görevlendirilmeli ve yeni teknisyen kadroları açılmalıdır.

Yönetici atamalarında Mesleki ve Teknik Okullardaki Bölüm, Atölye ve Laboratuvar şefliklerinde geçen sürelerin de yöneticilik kademesinden sayılmalıdır.