MEB YİNE ORTALIĞI KARIŞTIRDI, KBYD BAŞVURULARINDA KEŞMEKEŞ.

Bakanlığı uyarıyoruz. KBYD ile ilgili uygulama birliğinin derhal sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde insanlar mağdur olacak, zarara uğrayacak ve bizlerde bu işin müsebbipleri hakkında suç duyuruları ve tazminat davarlı açmak zorunda kalacağız. Bu sebeple bir kere olsun aklın yoluna gelin, bir sorunu da güzellikle çözün.
Aşağıda üç ayrı ilimizde Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından KBYD hakkında  yapılan açıklamalar yer almaktadır. İncelendiğinde üçünün de birbiriyle çeliştiği görülecektir. Diğer illerin yaptığı uygulamalar da farklılık arz etmektedir.
Soruyoruz bunlardan hangisi doğru uygulamadır? Yoksa hepsi yanlıştır da başka bir doğru mu vardır?

KONYA İLİ
http://konya.meb.gov.tr/haberler/kbyd.htm
KBYD BAŞVURULARINDA TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 
1) Eğitim kurum müdürleri bilgilere uygun belgeleri aday tarafından alınmış ve onaylanmış 2 adet değerlendirme formu rapor çıktılarını görmeden elektronik onay işlemini başlatmayacaklardır.
2) “Alanında” ibaresinden 30 Eylül 2005 tarihinden önceki en son öğretmenlikteki “Atama alanı” anlaşılacaktır. Bu tarihten sonra alan değişikliği yapan adaylar ise yeni alanları ile değerlendirme başvurusunda bulunmayacaklar, 30 Eylül 2005 tarihinde hangi alanda ise o alandan değerlendirme başvurusu yapabileceklerdir.
3) Milli Eğitim Bakanlığında görevli adayların İlsis veri tabanında kayıtlı bazı bilgileri otomatik olarak ekrana gelecektir. Veri tabanında eksik veya hatalı bilgileri bulunan adaylar ekran yetkileri dahilinde eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve hiyerarşik olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak bilgilerini güncelletebileceklerdir.
4) Öğretmenlik alan bilgileri, öğrenim durumu bilgileri, kıdem (hizmet süresi) bilgileri ve sicil (iş başarımı) bilgileri 30 Eylül 2005 tarihi son gün esas alınarak değerlendirilecektir.
5) Hizmet içi eğitim ve etkinlik (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif) çalışma bilgilerinin değerlendirilmesinde ise değerlendirme başvurusunun ilk günü olan “01 Eylül 2006” tarihi son gün esas alınacaktır.
6) Hizmet içi eğitim etkinliklerinin kredilendirilme ve değerlendirilme esasları;
- Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 29.12.2005 tarihli ve YD İtiraz no:205/869 sayılı kararı ile ÖKBY ‘nin 28. maddesinin 2. fıkrası C bendinin yürütülmesi durdurulduğundan; diğer kurumlarca gerçekleştirilen hizmet içi eğitim etkinliklerine bağlı olarak alınan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu kapsamda değerlendirmeye alınacak belgeler sadece MEB tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim etkinliklerinde alınan belgelerle sınırlı tutulacaktır.
Yönetmeliğin geçici 2. maddesi uyarınca yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 13 Ağustos 2005 tarihinden önce tamamlanmış bulunan hizmet içi eğitim etkinliklerinin bir haftası 5 kredi puanı karşılığında değerlendirilecektir. Bu belgelerde aynı zamanda tarih ve saatin ayrı ayrı belirtilmesi farklı bir değerlendirme yapılmasını gerektirmeyecektir.
01 Eylül 2006 tarihinden önce bütün hizmet içi eğitim etkinliklerinden alınan belgeler İlsis kayıtlarına işlenmemiş olsa dahi aslının okul/kurum müdürlüğüne gösterilerek suretinin onaylanması durumunda başvuruda değerlendirilecektir.
A, B, C, D formlarında bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle ilgili değerlendirmeler yapılırken mutlaka ilgili açıklamalar okunarak belgelerin aslı okul/kurum müdürlüğüne sunularak onaylı belgeleri başvuru formuna eklenecektir.
Adaylar KBYD A formunu doldururken “B.Eğitim Bilgileri” ve “C.Etkinlik Bilgileri” bölümlerini yazacaklar/işaretleyeceklerdir.
7) Yurtdışında görevli olan personel kendileri veya vekalet verdikleri kişilerce formlarını ve belgelerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özlük Bürosuna teslim edeceklerdir.
8) Gerekli şartları taşıyanlardan aylıksız izinde bulunanlar ile başka ilde veya diğer kurumlarda geçici olarak görevlendirilenler de vekalet yoluyla aynı süreci izleyebileceklerdir.
9) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ‘nun 5204 sayılı kanunla değişik 43. maddesi gereğince kurumlar bazında toplam serbest öğretmen kadro sayısı 5 ‘in altında olan kurumlar için uzman öğretmen, 10'un altında olanlar kurumlar için Başöğretmen kontenjanı verilemeyeceğinden, kurumlarda bu durumda olan alanlar bakımından kontenjan ayrılmamıştır. (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar hariç) bu alanlara EK-1 çizelgede yer verilmemiştir.
10) Sicil dosyaları İl Milli Eğitim Müdürlüğünde tutulduğundan sicil bilgileriyle ilgili hiçbir başvuruda bulunulmayacaktır.
Formun sicil bilgileriyle ilgili bölümü İl Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilecektir.
11) MEB Özel öğretim kurumlarından başvuran adayların değerlendirmeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılarak onaylandıktan sonra “Değerlendirme Rapor Çıktısı” alınarak “Öğretmen İl Değerlendirme Komisyonuna” iletilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Bürosuna teslim edilecektir.
12) Aday elektronik başvurusunu yaptıktan sonra 2 adet çıktıyı ilgli belgelerle birlikte okul/kurum müdürlüğüne teslim edecektir.
13) Okul/kurum müdürlüğü teslim aldığı çıktı ve belgeleri ilgili yönetmelik ve kılavuzda belirtilen esaslar çerçevesinde kontrol ederek onaylama işlemini tamamlayacaktır.
14) Okul/kurum müdürlüğü adayın değerlendirme formunu (2 adet) ve “aslının aynıdır” onaylı belgeleriyle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne en kısa sürede (aynı gün veya ertesi gün) üst yazıyla teslim edeceklerdir.
15) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul/kurum müdürlüğünce teslim edilen form çıktılarını ve belgeleri kontrol ederek sonuç aynı ise onaylayarak değerlendirme formunu en kısa sürede üst yazı ve tutanakla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özlük Bürosuna teslim edecektir. (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özlük Bürosu Şube Müdürü veya Şefi tarafından)
16) Adayların başvurularıyla ilgi tereddüt edilen hususlarda alınan dilekçeler ve belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özlük Bürosu Şube Müdürü veya Şefi tarafından “İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonuna elden getirilecek, görüşülen ve karara bağlanan belgeler hiyerarşik düzen içerisinde tekrar işlem yapılmak üzere iade edilecektir.
17) Sürenin kısa olması ve adayların mağdur olmaması için çok dikkatli davranılması, işlemlerin daha sağlıklı yürütülmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce web sayfasında bir irtibat telefonu numarasının yayımlanması gerekmektedir.
18) Adaylar ve okul/kurum müdürlükleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü irtibat telefonuna değil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü irtibat telefonuna başvuracaklardır.
19) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özlük Şube Müdürü Tereddüt edilen hususlarla ilgili olarak İl Milli Eğitim Kariyer Basamakları Öğretmen Değerlendirme Komisyonu Başkanı Şb.Md. Mustafa ACAR ile görüşeceklerdir. ESKİŞEHİR İLİ
http://eskisehir.meb.gov.tr/
KBYD BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Kıdemde esas alınmayacak hizmet süreleri
1.           Aday olarak geçirilen hizmet süreleri (Herhangi bir nedenle öğretmenlik bakımından birden fazla adaylık sürecine tabi tutulan öğretmenler ile öğretmenlik dışındaki devlet memurluklarında adaylıkları kaldırıldıktan sonra öğretmenliğe atananların, sadece ilk adaylık süreçleri kıdem hesaplamasında esas alınmayacaktır.),
2.     4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevler nedeniyle aylıksız izinli geçirilen süreler hariç, yedek subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü de dâhil olmak üzere aylıksız izinde geçirilen süreler,
3.     Öğretmenliğe atanmadan önce geçirilen hizmet süreleri,
4.     Vekâleten, ek ders ücreti karşılığı ve benzeri hizmet süreleri.
Hizmetiçi Eğitim Etkinlikleri
Hizmet içi eğitim etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm kurumların verdiği belgeler geçerli olacaktır. Bu konuda
“01 Eylül 2006” tarihi son gün olarak esas alınacaktır. Belgelerin başlangıç tarihi ile ilgili herhangi bağlayıcı kural yoktur, sadece en son 01 Eylül 2006 tarihine kadar alınan belgeler geçerli olacaktır. Bu konuda kamuoyunda “1999–2005 yılları arasındaki belgeler geçerliymiş”, "Halk Eğitim merkezlerinden alınan belgeler geçerli değilmiş” türünden bilgiler tamamen yanlış ve mevzuat dışıdır.
Hizmetiçi Eğitim Etkinlikleri Kredi Hesaplamasında;
1.             Değişik tarihlerde ve farklı sürelerde hizmet içi eğitim etkinliklerine katılan öğretmenlerin kredi puanları her bir etkinlik için ayrı ayrı hesaplanacaktır.
2.   Yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim etkinliklerinin her 6 saati bir kredi puanı karşılığında değerlendirilerek, bu etkinliklerin toplam kredi puanı bulunacaktır.
3.   Yönetmeliğin geçici 2'nci maddesi uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 13 Ağustos 2005 tarihinden önce tamamlanmış bulunan hizmet içi eğitim etkinliklerinin bir haftası, 5 kredi puanı karşılığında değerlendirilecektir. Bu belgelerde aynı zamanda tarih ve saatin ayrı ayrı belirtilmesi farklı bir değerlendirme yapılmasını gerektirmeyecektir.
Etkinlik (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) belgelerinin değerlendirmesinde ise;
- etkinliğin türüne göre
1- “Bakanlık Merkez, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan belge veya etkinlik sonucunda etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.” ve
        2- "İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre ilgililerce onaylanarak yürütülen çalışmalar değerlendirilecektir.”
Bu konuda kamuoyunda “sadece İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafında onaylanan belgelerin geçerli”,” kurum veya okul tarafından verilen belgelerin geçerli değil” türünden bilgiler tamamen yanlıştır.
Kurum yani okul tarafında verilen belgeler; “etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.” Ve ”ilgili mevzuatında belirtilen esaslara göre ilgililerce onaylanarak yürütülen çalışmalar değerlendirilecektir.” hükümlerine göre geçerlidir.
Okullarda yapılan bilgi yarışmaları, sportif faaliyetler, mesleki okullarda yapılan cihaz tamirat ve yapım çalışmaları gibi benzeri işlerin yapıldığını, başvuran kişi bir şekilde belgelendirip ispatlıyorsa, bu tür belgelerinde geçerli olması gerekmektedir.

MEVZUAT DAYANAĞI
ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELMEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME (KBYD) KILAVUZU
1.4. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 29/12/2005 tarihli ve YD. İtiraz No:2005/869 sayılı kararı ile Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’nin 28’inci maddesinin 2’nci fıkrası (c) bendinin yürütülmesi durdurulduğundan; diğer kurumlarca gerçekleştirilen hizmet içi eğitim etkinliklerine bağlı olarak alınan belgeler değerlendirilmeye alınamayacaktır. Bu kapsamda değerlendirmeye alınacak belgeler, sadece Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen hizmet içi eğitim etkinlerinde alınan belgelerle sınırlı tutulacaktır.
Hizmet içi eğitim ve etkinlik (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) belgelerinin değerlendirmesinde ise değerlendirme başvurusunun ilk günü olan “01 Eylül 2006” tarihi son gün olarak esas alınacaktır.
ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YÖNETMELİĞİ:
Hizmet içi eğitim etkinliklerinin kredilendirilmesi ve değerlendirilme esasları
Madde 28 - Öğretmenlere yönelik düzenlenecek hizmet içi eğitim etkinlikleri ile süreleri, öğretmenlerin kişisel ve meslekî gelişimleri için ihtiyaç duydukları eğitim konuları dikkate alınarak belirlenir. Bu kapsamdaki hizmet içi eğitim etkinliklerinin çerçeve programı, ilgili birimler ve Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı iş birliğinde hazırlanır ve Kurulca karara bağlanır.
Hizmet içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlik kariyer basamaklarında değerlendirilme esasları şunlardır:

a) Yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim etkinliklerinin her 6 saati bir kredi puanı karşılığında değerlendirilerek bu etkinliklerin toplam kredi puanı bulunur.

b) Değişik tarihlerde ve farklı sürelerde hizmet içi eğitim etkinliklerine katılan öğretmenlerin kredi puanları her bir etkinlik için ayrı ayrı hesaplanır.
c) Öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon almamış olan öğretmenlerin pedagojik formasyon eğitimi, aday öğretmenlerin temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitimleri ile alan değişikliğine esas olmak üzere yapılan hizmet içi eğitim etkinliklerine kredi puanı verilmez.
 OSMANİYE İLİ
http://osmaniye.meb.gov.tr/index1024.htm
SIKÇA SORULAN SORULAR
Soru 1 : Kıdemde esas alınmayacak hususlar,
- Adaylıkta geçen 1 (Bir) yıllık süre,
-Terhis belgesine bağlı olarak askerliğe başlama ile bitiş arasında geçen süreler, ister er öğretmen, ister kısa dönem isterse yedek subay olarak yapılan askerlik süreleri hizmet hesaplamasına dahil edilmeyecektir. Burada asıl olan terhis belgesinde askerliğe başlama ile bitiş arasında geçen sürenin hizmet yılından çıkarılmasıdır.
Soru 2 : Hangi belgeler hizmetiçi Eğitim kapsamında değerlendirilir?
Bakanlığımız merkezi ve mahalli olmak üzere iki şekilde hizmetiçi eğitim faaliyeti düzenlemektedir, Bakanlık tarafından Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüklerince mahalli olarak açılan hizmetiçi eğitim faaliyetleri değerlendirilecektir. Halk Eğitim Merkezlerince mahalli hizmet içi eğitim kapsamına girmeyen kendi bünyelerinde ve okullarda açılan bilgisayar kursları sonunda alınan belgeler hizmet içi eğitim kategorisi içerisinde değerlendirilmeyecektir. Hizmet içi eğitim faaliyetleri yıl sınırlaması olmaksızın kabul edilecektir.
Pedagojik formasyon kursları hizmet içi eğitim kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Soru 3 : Hangi etkinlikler değerlendirmeye alınacaktır?
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde İl ve ilçe onayı alınan belgeler değerlendirmeye alınacaktır. Okul Müdüründen onay alınarak yapılan etkinliklere ait belgeler değerlendirilmeyecektir. Kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler bağlamında öğretmenlerin takım çalışması, öğrencilerin ise bireysel ya da takım çalışması sonucunda aldıkları ödül ve derecelerle ilgili etkinliklerin planlama yönlendirme ve denetleme sürecinde görevlendirilen müdür yardımcısı ve okul müdürüne ödül ve dereceler karşılığında puan verilir. 1 Eylül 2006 tarihine kadar yapılan etkinliklere puan verilir.
Soru 4 : İl düzeyinde açılan mahalli Hizmetiçi Eğitim kurslarına katıldım ancak belgemi almadım, bu kurslardan nasıl puan alabilirim?
KBYS değerlendirme formlarında puanlama yapılabilecek her etkinlik mutlaka belgelendirilecektir. Bu yüzden adaylardan Hizmetiçi Eğitime katıldıklarına dair kurs/seminer belgesi istenecektir. Kursa katıldıklarını gösteren İl/İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinden alınacak yazılı belgeler de kabul edilecektir.
Soru 5 : Hizmet içi etkinliklerini nasıl puanlandıracağım?

Yönetmeliğin yayınlandığı 13 Ağustos 2005 tarihine kadar olan hizmet içi eğitim etkinliklerinde her hafta için 5 kredi, 13 Ağustos 2005 – 01 Eylül 2006 tarihleri arasındaki etkinliklerde 6 saat = 1 kredi şeklinde değerlendirilecektir.
Soru 6 : İLSİS Hizmet içi eğitim modülünde 1999 – 2005 yıllarının faaliyet girişi yapılmaktadır. 1999 yılı öncesi ve 2005 sonrası belgeleri sisteme nasıl işleyeceğim?
İLSİS Hizmet içi eğitim modülüne 1999 - 2005 yılları arasındaki hizmet içi bilgileri girilmektedir. KBYD başvuru ekranında ilgili bölüme yıl sınırlaması olmaksızın bütün hizmet içi belgelerini belirtildiği şekilde kredilendirilerek girilecektir. Bu belgelerin birer örnekleri başvuru belgesiyle beraber okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
Soru 6 : Okulda tiyatro çalışması, okul gazetesi gibi faaliyetlerde bulundum. Ancak herhangi bir görevlendirme onayı almadım. Sadece taltif belgesi aldım bu belgeyi kullanabilir miyim?
Yapılan faaliyet onaylı bir faaliyet ise onay ile birlikte ödül geçerli olacaktır. Onayların ise Valilik, Kaymakamlık, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince alınmış olması gerekmektedir.
AÇIKLAMA : Adaylar beyan ettikleri bilgi ve belgelerden sorumludur. Müracaatları teslim alan okul /kurum yetkilisi mutlaka evrakları kontrol edecek tereddüde düşülen hususlarda Okul Müdürleri İl Değerlendirme Komisyonu ile iletişime geçecektir.
AÇIKLAMA : Kariyer basamaklarında yükselme yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 13.08.2005 tarihinden önceki hizmet içi eğitim etkinliklerinin bir haftası  5 kredi puanı olarak değerlendirilecek, bu tarihten önceki hizmet içi eğitim etkinliklerinde bir haftadan az süreler değerlendirilmeyecek, bir haftalık olsa bile saat belirtilmiş ise saat değil hafta dikkate alınacaktır.
AÇIKLAMA : Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 13.08.2005 tarihinden sonraki hizmet içi eğitim etkinliklerinde bir haftadan az olmama şartı aranmayacak, 6 saate karşılık 1 kredi puanı verilecektir. (Özellikle rehberlik kurslarının 3 günlük olduğu görülmüş olup, bunların 13.08 2005 tarihinden sonra olma koşuluyla her 6 saatine bir kredi puanı verilecektir.)
AÇIKLAMA : Sağlık Bakanlığına bağlı iken, 5450 sayılı kanunla bakanlığımıza devredilen Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinin sadece Bakanlığımızda görevli iken aldıkları hizmet içi eğitim etkinlik belgeleri değerlendirilecektir. (Danıştay İdari Davaları Kurulu’nun 29.12.2005 tarih ve 2005/869 sayılı Kararıyla MEB dışı etkinlikler değerlendirme dışı bırakılmıştır.)