GENELGE BEKLENİLDİĞİ GİBİ

Genelgeye göre: Ek 2 Yönetici Değerlendirme Formu doğrultusunda yapılmış tüm atamalar iptal edilecek, sınav kazananların atanmasına devam edilecek.

Bir karar sonrasında ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı bu kadar hızlı davranarak, mahkeme kararının uygulanması konusunda genelge göndermektedir. Bu doğrultuda düşünüldüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı yargının iptal ettiği Ek 2 Yönetici Değerlendirme Formunu da en kısa zamanda ilan etmesi beklenmektedir. Okullar açılmadan Ek 2 Yönetici Değerlendirme Formu ilan edilmeli ve tüm boş idarecilikler duyurulmalıdır.

T.C
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.PGM.0.23.01.04.4-/1778/65102                                                    14/08/2008
Konu: Eğitim Kurumlan Yöneticileri
GENELGE
2008/55

İlgi: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği.
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) tarafından ilgi Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebiyle açılan idari davalarda; Danıştay İkinci Dairesinin 21/07/2008 tarihli ve Esas No:2008/3799, Esas No:2008/4155 sayılı kararlan ile ilgi Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunun yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, birer örneği ekte gönderilen kararlar Bakanlığımıza 12/08/2008 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Söz konusu kararların süresi içerisinde uygulanma zorunluluğundan hareketle;
1- İlgi Yönetmeliğin yürürlüğü durdurulan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu çerçevesinde eğitim kurumu yöneticiliklerine atamaya ilişkin herhangi bir işlem yapılmaması, yapılmış olanların ise iptal edilmesi,
2- İlgi Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verilmediğinden daha önceki açıklamalar çerçevesinde sınav kazananların atama işlemlerine devam edilmesi,
hususunda gereğini rica ederim.
Dç Dr Hüseyin Çelik
Milli Eğitim Bakanı

EK: Karar örnekleri. (11 sayfa)
DAĞİTİM. 81 il valiliğine