NORM KADRO YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ

            Milli  Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin 22.02.2011 tarih ve 27854 sayılı sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren yönetmelik 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile bu bendin (3) numaralı alt bendini, aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) ve (8) numaralı alt bentlerini,  Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “mesleki ve teknik eğitim merkezleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yatılı ilköğretim bölge okulları,” ibaresini eklenmiş, aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesini, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine alt bent eklenmiş, (d) ve (e) bentleri ile (f) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (g) bendini, Yönetmeliğin 18 inci maddesini, Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerini değiştirmiştir. Yapılan değişiklikler aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur.

- Eski düzenlemede her merkez için 1 müdür yardımcısı kadrosu verilirken yeni düzenleme ile Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfus sayısına göre müdür yardımcıları belirlenecektir.

-İş eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde her sınıf, grup ve şube için 2 sınıf öğretmeni  kadrosu verilirken bu sayı bire düşülmüştür. Ancak; RAM’lara Görme engelliler için 1, İşitme engelliler için 1, Gezerek özel eğitim görevi için 1 olmak üzere sınıf öğretmeni kadrosu verilmiştir.

-Yatılı ilköğretim bölge okulları, aynı yerleşim merkezinde bulunan okul ve kurumların branşlar itibariyle öğretmen norm kadrosunun belirlenmesinde; o yerleşim merkezindeki okul ve kurumların aynı branşlardaki haftalık ders  yükü  toplamı  dikkate alınacaktır, kısacası bu kurumların öğretmen norm kadronsun belirlenmesinde aynı branşlardaki haftalık ders yükü toplamı eğitim bölgesine dahil edilmeyecektir.

-RAM’larda görev Rehber Öğretmen kadrosu 1 kadro artırılmış, Özel eğitim okul ve kurumlarından öğrenci sayısı 25 ve daha fazla olanların her birine 1, İlköğretim kurumlarından öğrenci sayısı 250 ve daha fazla olanların her birine 1, İlk ve orta öğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1, Yatılı veya pansiyonlu okulların öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1, İlçe merkezindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenci sayısının az olması nedeniyle rehber öğretmen norm kadrosu verilememesi halinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna 1,Pansiyonlu mesleki eğitim merkezlerine 1,Bağımsız anaokullarına 1,rehber öğretmen norm kadrosu verileceği düzenlenmiştir.

- Liselerin 4 yıla çıkarılması ile Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuar derslerindeki öğrenci grup sayılarının sınıflara göre düzenlenmesi Milli Eğitim Bakanlığının 2006/90 nolu Genelgesinin 5. maddesi ile yapılmıştır. Bu düzenleme yönetmeliğe eklenmiştir.

-Norm kadrolar Haziran ve Eylül aylarında belirlenecek ve bakanlık gerek gördüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadrolarını yeniden belirleyebilecektir.

- Okul ve kurumların mevcut yönetici norm kadro sayılarının azalması halinde norm fazlası yöneticilerin belirlenmesi işlemlerinde Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin 27/2 maddesi uygulanacaktır.

- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilen öğretmenlerden yönetici olanların norm kadroları Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilen öğretmenlerin, görevlendirilmelerinden önce atanmalarında kullanılmayacaktır.

-Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin seçim esas ve usulleri, görev süreleri, aylıkları, izinleri, geri çağrılmaları ve diğer hususlara ilişkin iş ve işlemler 3 Temmuz 2003 tarih ve 25157 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 5/6/2003 tarih ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle eski karar yönetmelik metninden çıkarılmıştır.

-Öğretmenlerin norm kadro fazlası olup olmadıkları ve yer değiştirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin  “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41.maddesi 3. fıkrası uyarınca yapılacaktır.

 

Yukarıdaki bilgiler ışığında Türk Eğitim-Sen olarak Şubelerinden üyelerimizin de görüşleri alınarak rapor hazırlanması istenilmiş olup gelen raporlar doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir. 

 

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi