TEŞKİLAT YASASINA AYKIRI ROTASYONA TOPLU İPTAL DAVASI AÇTIK

         09/08/2011 tarih ve 28020 sayılı Resmi Gazete de Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik ile 13.08.2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Değişiklik yapılan yönetmelik ile Zorunlu Yer Değiştirme Sureti İle Atamalar başlıklı 22/3. maddesi uyarınca eğitim kurumu müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarından görev yaptıkları eğitim kurumunda kesintisiz 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulmuşlardır. 2011 yılı Ağustos ayında yapılan bu yönetmelik değişiklikten yaklaşık bir ay sonra 14/09/2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın teşkilat yapısında değişikliklere gidilmiştir. Anılan KHK'nin Atama başlıklı 37/7 maddesi ile İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü ile okul ve kurum müdürlerinin zorunlu yer değiştirmeye tabi oldukları düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları rotasyona tabi değillerdir. Ancak; Bakanlıkça bu konuda her hangi bir düzenleme yapılmamış uygulamaya devam edilmiştir.

Bu nedenle Türk Eğitim Sen tarafından ileride telafi imkansız zararların meydana gelememesi için ülke çapında yapılan müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı rotasyonlarının durdurulması, hali hazırda sonuçlanan rotasyon işlemlerinin tümünün iptal edilmesini aksi takdirde konunun yargıya intikal ettirileceğini bildirilerek 29/09/2011 tarih ve 2313 sayılı yazı ile başvuruda bulunulmuş, ancak cevap verilmeyerek talep zımmen reddedilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tüm itirazlara ve başvurulara rağmen yer değişikliklerine devam etmiş, akabinde ise 14/09/2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 652 sayılı KHK'nın 37/7. maddesi yeniden 02/11/2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 662 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmiştir. Yeni KHK'nın "Atama" başlıklı, 37. maddesi. 7. fıkrasında; "İl millî eğitim müdürü, il eğitim denetmeni, ilçe millî eğitim müdürü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü, okul ve kurum müdürü ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir." Denilmektedir. Bu düzenlenme bir anlamda Milli Eğitim Bakanlığı’nca yanlış işlem tesis ettiğinin ispatlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nca KHK ile yapılan bu değişiklik ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanların zorunlu yer değişikliğine tabi tutulmuşlardır. Ancak; başvurumuza rağmen yapılan atamalar KHK'den önce yapılmış olup. bu hüküm tesis edilen işlemleri hukuki zeminde meşru hale getirmeyecektir. Her idari işlem tesis edildiği zaman ki hukuki düzenlemelere göre değerlendirilecektir. KHK ile yapılan son değişikliğin, atamaların yapıldığı tarihteki hukuki durumuma etkisi bulunmamaktadır. Bakanlıkça yapılan yanlış fark edilmiş olmalı ki derhal ilgili düzenlemeler başka bir KHK ile yapılmıştır.

KHK'da olmayan bir düzenlemeye rağmen yönetmelik hükmüne göre işlem tesis etmiş ve yüzlerce kişiye yer değişikliğini zorunlu hale getirmiştir. Akabinde itirazlarımızı değerlendirmeye almış ve başka bir KHK ile müdür yardımcıları ve müdür başyardımcılarına rotasyon getirmiştir. Ancak Bakanlık ben yaptım oldu mantığı ile hareket ederek hukuk tanımaz bir tavır sergilemiştir. Bu nedenle yargı mercilerince normlar hiyerarşine göre alt normların üst normlarla uygun olması gerektiği konusunda hukuk dersi niteliğinde bir karar verilmesini umut ediyoruz.

Bu nedenle Türk Eğitim-Sen olarak sorumlu sendikacılık gereği KHK'da son yapılan değişiklikten önce müdür başyardımcılarına ve müdür yardımcılarına yapılan rotasyon işlemlerinin iptali amacı ile dava açtık.

 

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız