ANAYASA MAHKEMESİ MEB YASASINI GÖRÜŞTÜ

          Anayasa Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Talebinin Reddine İlişkin Kararı Esastan İncelemede Davanın Kabulü Kararına Dönüşmelidir. 

14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11.06.2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nce gündemine alınarak görüşülmüştür.

Anayasa Mahkemesi’nce;

22. maddesiyle değiştirilen 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. maddesinin (8) numaralı fıkrasında yer alan  “Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.” Hükmü ile,

25. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 10. maddenin (8) numaralı fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.” Hükmü için YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMLERİNİN REDDİNE,

Dava konusu diğer hükümlerine ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına karar verilmiştir.

Kazanılmış hakları yok sayarak tamamen keyfi bir yönetici atama sistemi getiren ve bu yönüyle de hukuk ve hakkaniyet anlayışını yok sayarak Milli Eğitim Bakanlığında adeta bir kıyım yaşanmasına neden olan söz konusu Kanun için Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar vicdanları yaralamıştır. Anılan karar kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamamış; güvenlerini sarsmıştır.

Yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verilen maddeler ile 13.06.2014 tarihi itibari ile binlerce müdür ve müdür yardımcısının görevi sona erecektir.

Yüce Mahkeme’nin bu maddelerin yürütmesini durdurmamış olması, gerek kazanılmış haklar bakımından gerekse hukuk devleti ilkesi adına ciddi bir sıkıntı oluşturacaktır. Yöneticilik; insanların bileğinin hakkı ile, emek vererek, alın teri dökerek kazanmış olduğu bir statüdür, bunun sadece bir görevlendirme olarak değerlendirilmesi kabul edilemez. Yüce Mahkemenin bu son kararı, Bakanlığın yayınladığı yönetici görevlendirme yönetmeliğinin kusurlu ve ucube hükümlerinin uygulanmasına imkan verecek ve okullarımızı büyük sıkıntılara mahkum bırakacak, eğitim kurumlarımızın ehil olmayan ve yandaşlıkla prim yapan kişilere teslim edilmesine neden olabilecektir.

Dileriz Anayasa Mahkemesi, davanın esastan görüşülmesi aşamasında eğitim çalışanlarının hak gaspına ve eğitimin bir bilinmeze sürüklenmesine engel olacak ve iptal kararını verecektir. Aksi halde Türk Eğitim Sen’in hukuk mücadelesine devam ederek; söz konusu yasayı gerekirse AİHM’e kadar taşıyacağının bilinmesini istiyoruz.

                                                                                                 Kamuoyuna duyurulur.