YARGI KARARININ ŞEKLEN UYGULANMASINA YARGIDAN TOKAT


Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin açılan davalarda ülke genelinde bir çok üyemiz yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Söz konusu yürütmeyi durdurma kararlarının gerekçesinde, kişiler hakkında yapılan değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı, yöneticilik görevinde başarısız sayılmalarını haklı kılan somut bilgi ve belgelerin idare tarafından sunulamadığı belirtilmiştir.

Yürütmeyi durdurma kararlarının alınması ile birlikte milli eğitim müdürlüklerince yargı kararları uygulanmaya başlamıştır. Ancak, yürütmeyi durdurma kararının uygulanması sürecinde, bazı İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yargı kararı gereği yeniden değerlendirme yapılarak yeninden düşük puan takdiri yapılmış ve görev süresi uzatılmayan okul müdürleri yine aynı haksızlığa maruz kalmış, aynı konuda tekrar dava açmak durumunda kalmışlardır.

Kocaeli ilinde yine bu şekilde bir uygulamaya tabi tutulan Türk Eğitim-sen üyesi  bir okul müdürü yürütmeyi durdurma kararı uyarınca yapılan değerlendirme sonucunda 75 puanın altında değerlendirildiği için idari yargıya başvurmuştur. Kocaeli 1. İdare Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda 17.02.2015 tarih ve 2014/1620E sayılı karar ile yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Kocaeli 1. İdare Mahkemesince verilen karar değerlendirmeyi yapan idareye açıkça hukuk dersi verir niteliktedir.

        Anılan yargı kararının da “Anayasanın 141 inci maddesinde, mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olarak yazılması gerektiği belirtilmektedir. Bir yargı kararında yer alması zorunlu olan gerekçe bölümü hüküm fıkrası gibi kararın esaslı bir unsurunu oluşturmaktadır ve hüküm fıkrası, karar gerekçesi ile bir anlam kazanmaktadır. Dolayısıyla, yargı kararının uygulanması, karar gerekçesinin gözetilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu durumda; Mahkememizin tarih ve E:2014/1128 sayılı yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde "davacı hakkında doldurulan değerlendirme formunun ilçe milli eğitim müdürü ve insan kaynaklarından sorumlu şube müdürü tarafından "hayır" olarak değerlendirilen kısımlarının yukarıda belirtilen gerekçelerle nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadan objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olarak doldurulduğu anlaşıldığından davacının değerlendirme sonucunda 73 puan alarak başarısız sayılmasına ilişkin işlem ve bu isleme dayalı olarak müdürlük görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği" belirtilmiş olup, buna göre yeniden yapılan değerlendirmede yalnızca "hayır" olarak değerlendirilen kısımlar açısından değerlendirme yapılması gerekirken, bu kez daha önce İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürü tarafından "evet" olarak değerlendirilmiş kriterlerin bir kısmının "hayır" a çevrildiği anlaşılmakta olduğundan, yürütmenin durdurulması kararında belirtilen gerekçelere aykırı olarak başka bir deyişle yargı kararını etkisiz bırakma sonucunu doğuracak nitelikte tesis edilen dava konusu işlemlerde hak arama özgürlüğüne, hukuki güvenlik ve hukuk devleti ilkelerine dolayısıyla hukuka uyarlık görülmemiştir.” Denilmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak Kocaeli 1. İdare Mahkemesi hukukun arkasından dolanan, yargı kararını uyguluyormuş gibi görünerek aslında kararı yok sayanlara açıkça hukuk dersi vermiştir. Hak ve adalet duyusundan yoksun olan kişilerin bu dersi iyi anlamaları ve ona göre işlem tesis etmelerini umuyoruz.

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız.