BÖLÜCÜLÜKTE YARIŞ MI VAR?

    Şimdi de KESK`e bağlı Eğitim-Sen in kapatılma davasına konu olan tüzüklerininin 2. maddesinin (b) şıkkına bakalım. Madde 2) Eğitim-Sen;
b)...........eğitim görmesini, bireylerin anadillerinde öğrenim görmesini ve kültürlerini geliştirmesini savunur.

     Eğitim-Sen tüzüğünde iddia ettiği şeyi kendisinin savunduğunu belirtirken, Eğitim Bir-Sen aynı şeyi devletten talep ediyor.
     Acaba bölücülükte yarış mı var? Varsa kim birinci olur sizce?

    Şimdi kıyaslama yapılması açısından Türk Eğitim-Sen Tüzüğünden aşağıdaki alıntıyı incelemek zihinleri aydınlatacaktır.
Türk Eğitim-Sen Tüzüğü;
Sendikanın AmacıMADDE 3- Sendika;
a) Anayasada ifadesini bulan, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, millî ve manevî değerlere, insan haklarına, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, demokrasinin korunup bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması yolunda çaba göstermeyi,
b) Toplum ve iş barışını tesis ederek devlet-millet kaynaşmasına ve sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı,
c) Hür sendikacılık anlayışı içerisinde, üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve meslekî hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi,
ç) Türk millî eğitim sisteminin temel ilke ve hedeflerinin, 21’inci Yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde gerçekleşmesi için; uygulamada ortaya çıkan eksiklik, aksaklık ve yanlışlıkları tespit ederek, gelişen eğitim teknolojisi ışığında düzeltilmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde yol göstermeyi, görüş ve önerilerde bulunmayı,
amaç edinmiştir.